122194
PRIORITY

Yhteisvastuu: Eurooppa, joka tuo ihmiset yhteen

Visionamme on Eurooppa, jonka kansojen välillä vallitsee uudenlainen yhteisvastuun henki ja joka levittää tätä visiotaan myös rajojensa ulkopuolelle. Haluamme Euroopan, joka välittää kaikista ja suojelee yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia. EPP-ryhmän ainutlaatuisessa lähestymistavassa yhdistyvät pyrkimys kehittää kilpailukykyä ja parantaa taloudellisia mahdollisuuksia sekä vahva sosiaalinen yhteisvastuu ja vastuullisuus. Yhteisvastuu ei estä kasvua vaan vauhdittaa sitä: kumpikaan ei ole mahdollista ilman toista. Uskomme Eurooppaan, joka toimii yhdessä, jossa kaikki ovat mukana, joka tarjoaa parhaat edellytykset perheen perustamiselle, luo työpaikkoja, voimaannuttaa nuorisoa, naisia ja perheitä ja tarjoaa parhaan mahdollisen työympäristön yrityksille ja jossa kaikkia pyydetään osallistumaan oikeudenmukaisesti. Haluamme Euroopan, joka muuttaa erilaiset intressit silloiksi ja konfliktit yhteisvastuuksi.

Yhteisvastuu: Eurooppa, joka tuo ihmiset yhteen

Suojellaan

 • Eurooppalaista yhteiskuntamalliamme, sellaisena kuin se määritellään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa, turvaamalla sosiaalinen markkinataloutemme, rahoitusvakautemme ja toimiva hyvinvointivaltiomme, joka myötäilee väestörakenteen muutoksia ja yhdistää talouskasvun sosiaaliseen yhteisvastuuseen.
 • Yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia, ja varmistetaan että heistä huolehtivat henkilöt pidetään ajan tasalla eurooppalaisen hoito- ja hoivastrategian avulla, jolla sekä tuetaan hoitajia että varmistetaan, että hoitoa saavista tai tukea tarvitsevista henkilöistä huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Oikeudenmukaisuutta unionissamme luomalla oikeudenmukaiset digitaaliset sisämarkkinat, joilla myös eurooppalaisista kuluttajista hyötyvät teknologiajätit maksavat oman osuutensa digitaaliverona, jota käytetään osana Euroopan omia varoja.
 • Lastemme terveyttä: kaikkien on saatava parasta hoitoa ja laadukkaimpia lääkkeitä riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa he asuvat Haluamme antaa tutkijoillemme mahdollisuuden luoda mahdollisimman tehokkaita hoitomuotoja ja varmistaa oikeat kannustimet harvinaislääkkeiden ja lastenlääkkeiden kehittämiselle luomalla todellisen eurooppalaisen pediatrisen kliinisten lääketutkimusten verkoston. Tekemällä yhteistyötä voimme pelastaa lasten henkiä.
 • Nuorison ja lasten tulevaisuutta ottamalla käyttöön nuoriso- ja lapsitesti kaikessa EU:n lainsäädännössä, jotta varmistetaan, että EU:n lainsäädännössä kunnioitetaan nuorten etuja ja lapsen oikeuksia sekä edistetään nuorimpien kansalaistemme hyvinvointia
 • EU:n vammaiskorttia, jonka hyväksymisen jälkeen vammaisasema tunnustetaan yhteisen eurooppalaisen määritelmän avulla, mikä antaa vammaisille henkilöille yhtäläiset oikeudet kaikkialla EU:ssa.

Luodaan

 • Uusi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta koskeva sopimus, johon sisältyy nuorten ja ikääntyneiden ihmisten tarpeiden huomioon ottaminen kaikessa EU:n lainsäännössä. Haluamme suojella vanhuksia ja tukea terveenä ikääntymistä, jotta vanhukset pysyisivät aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Haluamme myös lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, jotta heillä voisi olla valoisa tulevaisuus. Ikääntyneiden hyvinvoinnin varmistamiseksi haluamme luoda tiiviimpiä verkostoja ja innovatiivisia rakenteita parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi sekä torjua sosiaalista syrjäytymistä.
 • Yhteinen aloite väestöpolitiikasta sellaisten yhteisten suuntaviivojen avulla, joilla tuetaan jäsenvaltioita aivovuodon torjunnassa ja osaamisen palauttamisessa kotimaahan keskittyen nuorisoon ja työvoimapulan ratkaisemiseen.
 • EU:n mielenterveyttä koskeva toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan, että kaikki Euroopan kansalaiset ovat tietoisia psykologisesta tuesta ja pystyvät hyödyntämään sitä erityisesti näinä vaikeina aikoina.
 • Todelliset unionin pelastuspalvelujoukot, joilla on pääsy elintarvikkeiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden strategisiin varantoihin ja joiden tehtävänä on solidaarisuuden hengessä ehkäistä katastrofeja ja auttaa kohtaamaan niitä jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä haluamme luoda operatiiviset eurooppalaiset palontorjuntajoukot, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön aina, kun jokin jäsenvaltio on hädässä.
 • Uudet EU:n omat varat seuraavien suurten eurooppalaisten hankkeiden rahoittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että elpymisrahaston takaisinmaksu ei johda leikkauksiin EU:n ohjelmissa eikä jää nuorisomme vastuulle. Vain vankalla ja joustavalla EU:n talousarviolla voimme tukea ihmisten tarpeita ja sopeutua nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.
 • Täysin eurooppalaiset postipalvelut, joilla rajoitetaan jakelukustannuksia kaikkialla Euroopassa. Paketin lähettäminen mihin tahansa toiseen EU:n jäsenvaltioon pitäisi olla kansalaisille ja yrityksille yhtä helppoa kuin jäsenvaltion sisällä.

Vahvistetaan

 • Työntekijöidemme oikeuksia digitaaliaikakaudella digitaalisten markkinoiden eurooppalaisella työntekijätakuulla, jolla vahvistetaan hyvinvointivaltioitamme, annetaan ammattiliitoille enemmän vaikutusvaltaa ja varmistetaan laadukkaat työpaikat kaikkialla Euroopassa.
 • Työttömyyden torjuntaa EU:ssa hyödyntämällä covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia ja olemalla valmiita aktivoimaan SURE-väline uudelleen vastaavanlaisessa kriisitilanteessa. Myös Euroopan sosiaalirahastoa ja siirtymään joutuneita työntekijöitä varten perustettua Euroopan globalisaatiorahastoa on vahvistettava.
 • Eurooppalaisia perheitä toimilla, joilla autetaan nuoria pariskuntia aloittamaan yhteinen elämänsä, annetaan vanhemmille mahdollisuus löytää oikea tasapaino työuran ja perhevelvoitteiden välillä kohtuuhintaisen lastenhoidon avulla sekä varmistetaan, että lapset viettävät riittävästi laatuaikaa vanhempiensa kanssa.
 • Yhteisvastuuta ilmastomuutoksessa laajentamalla oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, jotta alueemme voivat tukea kansalaisia tekemään tarvittavat investoinnit kotiensa eristämiseen sekä kulkuneuvojensa ja kulutustottumustensa muuttamiseen.
 • EU:n koheesiopolitiikkaa: EU:ssa ei saisi olla ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia. Siksi haluamme vahvistaa EU:n talousarviosta tehtäviä alueellisia investointeja taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen poistamiseksi. Haluamme myös edistää maaseutualueita koskevaa eurooppalaista suunnitelmaa.
 • Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, jossa vastuu jaetaan oikeudenmukaisemmin EU:n jäsenvaltioiden kesken etenkin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton ja jakamisen osalta, jotta voidaan lievittää niiden maiden paineita, joihin maahantulijat ensiksi saapuvat.
 • Kumppanuuttamme Afrikan mantereen kanssa kumpaakin osapuolta hyödyttävällä Afrikkaa koskevalla strategialla, jolla edistetään kauppaa, investointeja ja työpaikkojen luomista, vastataan ympäristöhaasteeseen, varmistetaan elintarviketurva, puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, varmistetaan avun tehokkuus ja edistetään kestävää rauhaa ja turvallisuutta.