122194
PRIORITY

Solidaritet: Et EU der bringer mennesker sammen

Vi ser for os et EU indgydt en fornyet ånd af mellemfolkelig solidaritet, og som udbreder denne vision hinsides sine grænser. Vi ønsker et Europa, der tager sig af alle og beskytter de mest sårbare i vores samfund. Vores unikke EPP-tilgang kombinerer indsatsen for konkurrenceevne og økonomiske muligheder med en stærk følelse af social solidaritet og ansvarlighed. Solidaritet er ikke en hindring, men en drivkraft for vækst: den ene er ikke mulig uden den anden. Vi tror på et EU, der arbejder sammen, omfatter alle, skaber de bedste betingelser for at stifte familie, skabe jobs, styrker vores unge, kvinder og familier og skaber de bedst mulige vilkår for erhvervslivets trivsel, samtidig med at vi forventer, at hver gør sin del til fællesskabet. Vi ønsker et EU, der omformer forskellige interesser til brobygninger og konflikter til solidaritet.

Solidaritet: Et EU der bringer mennesker sammen

Vi skal beskytte

 • vores europæiske sociale model som opstillet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, og stå vagt om vores sociale markedsøkonomi, finansielle stabilitet og velfærdsstatens forudsætninger, som skal ledsage de demografiske ændringer, og som sammenknytter økonomisk vækst med social solidaritet.
 • samfundets mest udsatte og sørge for, at plejepersonale er indført i og følger en EU-plejestrategi, både til støtte for plejerne selv og for at sikre de omsorgskrævende den fornødne pleje og støtte.
 • retsfølelsen i vores Union med et retfærdigt digitalt indre marked, hvor teknologigiganter, der tjener på europæiske forbrugere, også bidrager til fællesskabet gennem en digital skat, der skal anvendes som en del af EU's egne indtægter.
 • vores børns sundhed: Alle skal have adgang til den bedste behandling og de mest kvalitetssikrede lægemidler, uanset hvor de bor i Europa. Vi ønsker at sætte vores forskere i stand til at udvikle de mest effektive behandlinger og sikre de rette incitamenter til udvikling af lægemidler til sjældne sygdomme og pædiatriske lægemidler ved at skabe et ægte europæisk netværk for kliniske forsøg. Ved at arbejde sammen kan vi redde børns liv.
 • vores børns og unges fremtid ved at indføre en "børn- og unge-test" for al EU-lovgivning for at sikre, at alle love på EU-plan respekterer børns og unges rettigheder og fremmer vores yngste borgeres velfærd.
 • ved at indføre EU-handicapkortet, der efter vedtagelse vil anerkende handicapstatus med en fælleseuropæisk definition, så der sikres lige rettigheder for handicappede i hele EU.

Vi skal skabe

 • en ny pagt for retfærdighed mellem generationerne, herunder en test af, om EU-lovgivningen er ungdoms- og ældresikret. Vi ønsker at beskytte vores ældre og støtte en sund aldring, så ældre kan forblive aktive medlemmer af samfundet, samtidig med at vi sætter vores unge i stand til at gå en lys fremtid i møde. Vi ønsker at etablere styrkede netværk og innovative strukturer, der yder den bedste pleje, men også bekæmper social udstødelse, for at sikre ældre borgeres trivsel.
 • et fælles initiativ for demografiske politikker gennem fælles retningslinjer, der støtter medlemsstaterne i at bekæmpe "hjerneflugt" og bringe de kloge hoveder hjem, idet der skal fokuseres på unge og på at håndtere mangel på arbejdskraft.
 • en EU-handlingsplan for mental sundhed for at sikre, at alle europæiske borgere er bevidste om og kan modtage psykologhjælp, navnlig i de vanskelige tider, vi lever i.
 • et ægte europæisk civilforsvar knyttet til strategiske reserver af levnedsmidler og medicinsk udstyr, så vi i solidaritetens ånd kan forhindre og afhjælpe katastrofer i medlemsstaterne. Vi ønsker inden for disse rammer at oprette et operationel EU-brandkorps til hurtig indsættelse, når en medlemsstat har behov for det.
 • nye egne indtægter på EU-budgettet til at finansiere de næste store EU-projekter og til at forhindre, at afbetalinger på genopretningsfonden fører til nedskæringer på EU-programmer for unge. Kun med et robust og fleksibelt EU-budget kan vi imødekomme borgernes behov og håndtere dagens og morgendagens udfordringer.
 • en fuldt udbygget EU-posttjeneste, der begrænser leveringsomkostningerne i hele Europa. Det bør være ligeså let for private som firmaer at sende en pakke til andre EU-lande som at sende den inden for landets grænser.

Vi skal styrke

 • vores arbejdstagerrettigheder i den digitale tidsalder med en EU-arbejdstagergaranti for det digitale marked for at styrke vores velfærdsstater og fagforeninger og sikre kvalitetsjob i hele EU.
 • den europæiske bekæmpelse af arbejdsløshed ved at bygge videre på erfaringerne fra coronapandemien ved at være beredt til at reaktivere SURE under en lignende krise. Vi skal også afstive Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere.
 • europæiske familier gennem politikker, der hjælper unge par med at starte deres liv sammen, giver forældre mulighed for at finde den rette balance mellem deres karriere og familiemæssige forpligtelser med økonomisk overkommelig børnepasning og sikre, at børn tilbringer tilstrækkelig kvalitetstid med deres forældre.
 • solidaritet i klimaomstillingen ved at udvide Fonden for Retfærdig Omstilling til også at hjælpe regionerne med at bistå borgerne økonomisk med isoleringen af deres hjem, omlægge transportmidler og ændre forbrugsvaner.
 • den europæiske samhørighedspolitik: Der bør ikke være første- og andenrangs borgere. Vi ønsker derfor at styrke de regionale investeringer gennem EU-budgettet for at udjævne økonomiske, sociale og territoriale uligheder. Vi ønsker også at fremme en EU-plan for landdistrikterne.
 • vores fælles europæiske asylsystem (CEAS) med en mere rimelig ansvarsfordeling mellem EU's medlemsstater, navnlig med hensyn til at modtage og omfordele flygtninge og asylansøgere og dermed lette presset på landene, hvor de først ankommer.
 • vores partnerskab med det afrikanske kontinent gennem en gensidigt fordelagtig EU-Afrika-strategi til at fremme handel, investeringer og jobskabelse, håndtere miljøproblemerne, skabe fødevaresikkerhed, tackle de grundlæggende årsager til migration, sikre bistandens effektivitet og fremme varig fred og sikkerhed.