122194
PRIORITY

Solidarita: Evropa, která nás spojuje

Naším snem je Evropa s novým duchem solidarity mezi jejími národy, která tuto vizi přenese i za své hranice. Chceme Evropu, která se postará o každého a ochrání ty nejzranitelnější v naší společnosti. Náš jedinečný přístup spojuje snahu o zajištění konkurenceschopnosti a ekonomických příležitostí se silným smyslem pro sociální solidaritu a odpovědnost. Solidarita není překážkou, ale motorem růstu: jedno bez druhého není možné. Věříme v Evropu, která pracuje společně, zapojuje všechny, nabízí nejlepší podmínky pro založení rodiny, vytváří pracovní místa, posiluje postavení mládeže, žen a rodin a zajišťuje nejlepší možné pracovní prostředí pro podnikání, přičemž každý přispívá svým spravedlivým dílem. Chceme Evropu, která promění rozdílné názory v porozumění a konflikty v solidaritu.

Solidarita: Evropa, která nás spojuje

Chceme chránit

 • náš evropský sociální model, jak je definován v evropském pilíři sociálních práv, zachovat naše sociálně tržní hospodářství, finanční stabilitu a fungující sociální stát, který se přizpůsobuje demografickým změnám a který spojuje hospodářský růst se sociální solidaritou,
 • nejzranitelnější osoby v naší společnosti a zajistit, aby ti, kteří se o ně starají, byli informováni prostřednictvím evropské strategie v oblasti péče, a to jak s cílem podpořit pečovatele, tak zajistit, aby ti, jimž je poskytována péče nebo kteří potřebují podporu, byli co nejlépe zajištěni,
 • spravedlnost v naší Unii se spravedlivým jednotným digitálním trhem, kde by technologičtí giganti, kteří profitují z evropských spotřebitelů, platili digitální daň, která by byla použita jako součást evropských vlastních zdrojů,
 • zdraví našich dětí: všechny musí mít přístup k nejlepší zdravotní péči a k nejkvalitnějším lékům bez ohledu na to, kde v Evropě žijí. Vytvořením skutečné evropské sítě pediatrických klinických studií chceme umožnit našim výzkumným pracovníkům vytvářet nejúčinnější léčebné postupy a zajistit správné pobídky pro vývoj léků na vzácná onemocnění a léků pro děti. Společnou prací můžeme zachránit dětské životy,
 • naši mládež a budoucnost dětí zavedením testu s názvem „Mládež a děti“ u všech právních předpisů EU s cílem zajistit, aby evropské předpisy respektovaly zájmy mladých lidí a práva dětí a podporovaly dobré životní podmínky našich nejmladších občanů,
 • evropský průkaz osob se zdravotním postižením, v němž by byl po jeho schválení uznán status zdravotního postižení na základě společné evropské definice a který zajistí rovná práva osobám se zdravotním postižením v celé EU.

Chceme vytvořit

 • nový pakt pro mezigenerační spravedlnost, včetně kontroly všech právních předpisů EU z hlediska mládeže a starších osob. Chceme chránit starší osoby a podporovat zdravé stárnutí, aby starší lidé zůstali aktivními členy společnosti, a zároveň posílit postavení mladých lidí, aby je čekala skvělá budoucnost. Abychom zajistili dobré životní podmínky seniorů, chceme vytvořit širší sítě a inovativní struktury, které by poskytovaly nejen tu nejlepší péči, ale také bojovaly proti sociálnímu vyloučení,
 • společnou iniciativu pro demografickou politiku prostřednictvím společných zásad na podporu členských států v boji proti „odlivu mozků“ a jejich návratu zpět do země, se zaměřením na mládež a řešení nedostatku pracovních sil,
 • akční plán EU pro duševní zdraví, který by zajistil, aby byli všichni evropští občané informováni o psychologické podpoře a mohli ji využívat, zejména v těžké době, v níž žijeme,
 • plně fungující útvar civilní ochrany Unie, který by byl spojen se strategickými rezervami potravin, léků a zdravotnického vybavení a který by umožnil, abychom v duchu solidarity předcházeli katastrofám v členských státech a pomáhali jim zvládat jejich následky. V tomto rámci chceme vytvořit operační evropskou hasičskou jednotku, která by byla v případě potřeby některého členského státu rychle aktivována,
 • nové vlastní zdroje EU na financování dalších rozsáhlých evropských projektů a na zajištění toho, aby splácení prostředků zpět Fondu na podporu oživení nevedlo ke škrtům v programech EU a nedopadlo na mladou generaci. Pouze s robustním a flexibilním rozpočtem EU můžeme podpořit potřeby lidí a být schopni přizpůsobit se současným i budoucím výzvám,
 • Evropskou poštovní službu, a omezit tak náklady na doručování po celé Evropě. Pro občany a naše podniky by mělo být stejně snadné poslat zásilku do kteréhokoli členského státu EU jako v rámci jejich domovského státu.

Chceme posílit

 • práva našich pracovníků v digitálním věku s evropskou zárukou pro pracovníky na digitálním trhu s cílem upevnit naše sociální státy, posílit postavení odborů a zajistit kvalitní pracovní místa v celé Evropě,
 • evropský boj proti nezaměstnanosti na základě zkušeností získaných během pandemie onemocnění COVID-19 a připravenost znovu aktivovat nástroj SURE během podobné krize a rozšířit Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům,
 • evropské rodiny pomocí opatření, která by pomohla mladým párům začít společný život, umožnila rodičům najít rovnováhu mezi profesní kariérou a rodinnými povinnostmi díky cenově dostupné péči o děti a zajistila dětem dostatek kvalitního času stráveného s rodiči,
 • solidaritu při změně klimatu rozšířením Fondu pro spravedlivou transformaci, aby naše regiony mohly podpořit občany při realizaci nezbytných investic do izolace jejich domů, výměně jejich dopravních prostředků a jejich spotřebních návyků,
 • evropskou politiku soudržnosti: v Evropě by neměli existovat žádní občané první a druhé kategorie. Proto chceme prostřednictvím rozpočtu EU navýšit regionální investice s cílem odstranit hospodářské, sociální a územní rozdíly. Chceme také podpořit evropský plán pro venkovské oblasti,
 • náš společný evropský azylový systém (CEAS) tím, že mezi členskými státy EU spravedlivěji rozdělíme odpovědnost, zejména pokud jde o přijímání a přerozdělování žadatelů o azyl a uprchlíků, aby se zmírnil tlak na státy prvního vstupu,
 • naše partnerství s africkým kontinentem s oboustranně prospěšnou strategií EU-Afrika, která má podpořit obchod, investice, tvorbu pracovních míst, reagovat na výzvy v oblasti životního prostředí, zajistit potravinovou bezpečnost, řešit základní příčiny migrace, zajistit účinnou pomoc a usnadnit trvalý mír a bezpečnost.