122194
PRIORITY

Solidarjetà: Ewropa li tlaqqa’ lin-nies flimkien

Aħna nipprevedu Ewropa bi spirtu mġedded ta’ solidarjetà fost il-popli tagħha u li ġġib din il-viżjoni lil hinn mill-fruntieri tagħha. Irridu Ewropa li tieħu ħsieb kulħadd u tipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. L-approċċ uniku tagħna tal-PPE jgħaqqad l-ispinta għall-kompetittività u l-opportunitajiet ekonomiċi ma’ sens qawwi ta’ solidarjetà u responsabbiltà soċjali. Is-solidarjetà mhijiex ostaklu, iżda mutur għat-tkabbir: l-ebda ma huwa possibbli mingħajr l-ieħor. Aħna nemmnu f’Ewropa li taħdem flimkien, li tinkludi lil kulħadd, toffri l-aħjar kundizzjonijiet għat-trawwim ta’ familja, toħloq l-impjiegi, tagħti s-setgħa liż-żgħażagħ, lin-nisa u lill-familji tagħna, u tipprovdi l-aħjar ambjent tax-xogħol possibbli għan-negozju filwaqt li titlob lil kulħadd jikkontribwixxi s-sehem ġust tiegħu. Irridu Ewropa li interessi differenti tibdilhom f’pontijiet u l-kunflitti tibdilhom f’solidarjetà.

Solidarjetà: Ewropa li tlaqqa’ lin-nies flimkien

Nipproteġu

 • Il-mudell soċjali Ewropew tagħna kif definit fil-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali, nissalvagwardjaw l-ekonomija soċjali tas-suq tagħna, l-istabbiltà finanzjarja, u stat soċjali li jiffunzjona li jakkumpanja l-bidliet demografiċi u li jorbot it-tkabbir ekonomiku mas-solidarjetà soċjali.
 • Dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna u niżguraw li dawk li jieħdu ħsiebhom ikunu infurmati minn Strateġija Ewropea għall-Kura, kemm biex jiġu appoġġjati l-persuni li jindukraw kif ukoll biex jiġi żgurat li dawk li jirċievu l-kura jew li jeħtieġu appoġġ jingħataw kulma għandhom bżonn.
 • Il-ġustizzja fl-Unjoni tagħna b’Suq Uniku Diġitali ġust, fejn il-ġganti tat-teknoloġija li japprofittaw mill-konsumaturi Ewropej iħallsu wkoll is-sehem tagħhom b’taxxa diġitali li għandha tintuża bħala parti mir-riżorsi proprji tal-Ewropa.
 • Is-saħħa ta’ wliedna: kulħadd irid ikollu aċċess għall-aħjar trattamenti u għall-mediċini tal-ogħla kwalità, irrispettivament minn fejn jgħixu fl-Ewropa. Irridu nagħtu s-setgħa lir-riċerkaturi tagħna biex joħolqu l-aktar trattamenti effettivi, filwaqt li niżguraw l-inċentivi t-tajba għall-iżvilupp ta’ mediċini orfni u pedjatriċi billi noħolqu Network Ewropew ta’ Provi Kliniċi Pedjatriċi veru. Billi naħdmu flimkien, nistgħu nsalvaw il-ħajjiet tat-tfal.
 • Il-futur taż-żgħażagħ u tat-tfal tagħna billi nistabbilixxu “Test taż-Żgħażagħ u tat-Tfal” għal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE biex niżguraw li l-liġijiet Ewropej jirrispettaw l-interess taż-żgħażagħ u d-drittijiet tat-tfal kif ukoll jippromwovu l-benesseri tal-iżgħar ċittadini tagħna.
 • Bil-Kard tal-UE tad-Diżabilità li, ladarba tiġi approvata, se tirrikonoxxi l-istatus tad-diżabilità b’definizzjoni Ewropea komuni, u tipprovdi drittijiet ugwali lill-persuni b’diżabilità madwar l-UE.

Noħolqu

 • Patt Ġdid għall-ġustizzja interġenerazzjonali, inkluż kontroll tal-provi għaż-Żgħażagħ u għall-Anzjani tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE. Irridu nissalvagwardjaw l-anzjani tagħna u nappoġġjaw it-tixjiħ b’saħħtu, biex l-anzjani jibqgħu membri attivi tas-soċjetà, filwaqt li nagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ tagħna biex ikollhom futur sabiħ. Biex niżguraw il-benesseri taċ-ċittadini anzjani, irridu nistabbilixxu networks u strutturi innovattivi msaħħa li jipprovdu l-aħjar kura, iżda wkoll jiġġieldu l-esklużjoni soċjali.
 • Inizjattiva konġunta għall-politiki demografiċi permezz ta’ linji gwida komuni li jappoġġjaw lill-Istati Membri biex jiġġieldu l-“eżodu ta’ mħuħ” u jġibu l-imħuħ lura f’pajjiżhom, b’enfasi fuq iż-żgħażagħ u jindirizzaw in-nuqqas ta’ ħaddiema.
 • Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għas-Saħħa Mentali biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini Ewropej kollha jkunu konxji u jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-appoġġ psikoloġiku, speċjalment fiż-żminijiet diffiċli li ngħixu fihom.
 • Forza vera ta’ Unjoni tal-Protezzjoni Ċivili marbuta ma’ riżervi strateġiċi tal-ikel, il-mediċini u t-tagħmir mediku, fi spirtu ta’ solidarjetà biex nipprevjenu diżastri fl-Istati Membri u ngħinuhom iħabbtu wiċċhom magħhom. F’dan il-qafas, irridu noħolqu forza operattiva Ewropea għall-ġellieda tat-tifi tan-nar, li għandha tiġi attivata malajr kull meta Stat Membru jkun fil-bżonn.
 • Riżorsi proprji ġodda tal-UE biex niffinanzjaw il-proġetti kbar Ewropej li jmiss u biex niżguraw li l-ħlas lura tal-Fond għall-Irkupru ma jwassalx għal tnaqqis fil-programmi tal-UE u jaqa’ fuq iż-żgħażagħ tagħna. Huwa biss b’baġit tal-UE robust u flessibbli li nistgħu nappoġġjaw il-ħtiġijiet tan-nies u nkunu nistgħu naġġustaw għall-isfidi attwali u futuri.
 • Servizzi Postali kompletament Ewropej li jillimitaw l-ispiża tal-konsenji madwar l-Ewropa kollha. Għaċ-ċittadini u n-negozji tagħna, għandu jkun faċli li jintbagħat pakkett lil kwalunkwe Stat Membru tal-UE daqskemm ikun fil-livell nazzjonali.

Insaħħu

 • Id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna fl-era diġitali, b’Garanzija Ewropea tal-Ħaddiema għas-Suq Diġitali, biex insaħħu l-istati soċjali tagħna, nagħtu s-setgħa lit-trade unions, u niżguraw impjiegi ta’ kwalità madwar l-Ewropa kollha.
 • Il-ġlieda Ewropea kontra l-qgħad billi nibnu fuq it-tagħlimiet tal-pandemija tal-COVID-19 bi tħejjija li jiġi attivat mill-ġdid SURE fi kriżi simili. Ir-rinfurzar ukoll tal-Fond Soċjali Ewropew u tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema Ssensjati.
 • Il-familji Ewropej b’politiki li jgħinu lill-koppji żgħażagħ jibdew ħajjithom flimkien, jippermettu lill-ġenituri jsibu l-bilanċ it-tajjeb bejn il-karrieri professjonali tagħhom u d-dmirijiet tal-familja bi ndukrar tat-tfal affordabbli, u jiżguraw li t-tfal iqattgħu biżżejjed ħin ta’ kwalità mal-ġenituri tagħhom.
 • Is-solidarjetà fit-tranżizzjoni klimatika billi nestendu l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta biex ngħinu lir-reġjuni tagħna jappoġġjaw liċ-ċittadini biex iwettqu l-investimenti meħtieġa fl-iżolament ta’ darhom, il-modifika tal-mezzi tat-trasport tagħhom u d-drawwiet tal-konsum tagħhom.
 • Il-politika ta’ koeżjoni Ewropea: m’għandux ikun hemm ċittadini primarji u sekondarji. Għalhekk, irridu nsaħħu l-investimenti reġjonali permezz tal-baġit tal-UE biex nagħlqu d-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali. Irridu nippromwovu wkoll pjan Ewropew għaż-żoni rurali.
 • Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA) tagħna b’kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltajiet fost l-Istati Membri tal-UE, b’mod partikolari fir-rigward tal-akkoljenza u r-ridistribuzzjoni ta’ dawk li jfittxu l-ażil u r-refuġjati sabiex tittaffa l-pressjoni mill-istati tal-ewwel dħul.
 • Is-sħubija tagħna mal-kontinent Afrikan bi Strateġija UE-Afrika ta’ benefiċċju reċiproku biex tingħata spinta lill-kummerċ, l-investimenti, il-ħolqien tal-impjiegi, ir-rispons għall-isfida ambjentali, l-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel, l-indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, l-iżgurar tal-effiċjenza tal-għajnuna, u l-iffaċilitar tal-paċi u s-sigurtà dejjiema.