122194
PRIORITY

Солидарност: Европа, която обединява хората

Нашата визия е за Европа с обновен дух на солидарност между нейните народи и за Европа, която разпространява тази визия извън своите граници. Искаме Европа, която се грижи за всички и защитава най-уязвимите в нашето общество. Уникалният подход на ЕНП съчетава стремежа към конкурентоспособност и икономически възможности със силно чувство за социална солидарност и отговорност. Солидарността не е пречка, а двигател на растежа – едното не е възможно без другото. Вярваме в Европа, която работи заедно, включва всички, предлага най-добрите условия за отглеждане на семейство, създава работни места, дава възможности на младите хора, жените и семействата ни и осигурява възможно най-добрата работна среда за бизнеса, като същевременно изисква справедлив принос от всички. Искаме Европа, която превръща различните интереси в мостове и конфликтите – в солидарност.

Солидарност: Европа, която обединява хората

Ще защитаваме...

 • Нашия европейски социален модел, както е определен в европейския стълб на социалните права, като защитаваме нашата социална пазарна икономика, финансова стабилност и функционираща социална държава, която придружава демографските промени и свързва икономическия растеж със социалната солидарност.
 • Ще защитаваме най-уязвимите в нашето общество и ще гарантираме, че тези, които се грижат за тях, се ползват от Европейската стратегия за грижите. Ще подкрепим хората, които полагат грижи, но и ще гарантираме възможно най-добрата помощ и грижи за хората, които се нуждаят от тях.
 • Ще защитаваме справедливостта в нашия Съюз със справедлив цифров единен пазар, където технологичните гиганти, които се възползват от европейските потребители, също плащат своя дял с данък върху цифровите услуги. Приходите от него ще се превърнат в част от собствените ресурси на Европа.
 • Ще защитаваме здравето на нашите деца: всички трябва да имат достъп до най-доброто лечение и най-висококачествените лекарства, независимо къде живеят в Европа. Искаме да дадем възможност на нашите изследователи да създават най-ефективните лечения, като осигурим подходящи стимули за разработването на лекарства сираци и педиатрични лекарства, като създадем истинска Европейска мрежа за педиатрични клинични изпитвания. Като работим заедно, можем да спасим живота на деца.
 • Ще защитаваме бъдещето на нашите младежи и деца като създадем „Тест за младежи и деца“ за цялото законодателство на ЕС. Така ще се гарантира, че европейските закони зачитат интересите на младите хора и правата на децата, както и че насърчават благосъстоянието на най-малките ни граждани.
 • Европейската карта за хора с увреждания, след като бъде одобрена, ще признае чрез общо европейско определение статута на хората с увреждания. Така в целия ЕС хората с увреждания ще имат равни права.

Ще създадем...

 • Нов пакт за справедливост между поколенията, включително проверка дали цялото законодателство на ЕС е съобразено с младите и възрастните хора. Искаме да защитим нашите възрастни хора и да подкрепим остаряването в добро здраве, за да могат възрастните да останат активни членове на обществото. Същевременно искаме да дадем възможност на младите за светло бъдеще. За да гарантираме благосъстоянието на възрастните граждани, искаме да създадем подобрени мрежи и иновативни структури, които да предоставят най-добрите грижи, но и да се борят със социалното изключване.
 • Ще създадем съвместна инициатива за демографски политики чрез общи насоки, които да подкрепят държавите членки в борбата им с „изтичането на мозъци“ и при връщането на мозъци у дома. Акцентът следва да се постави върху младите хора и върху справянето с недостига на работна ръка.
 • Ще създадем План за действие на ЕС за психичното здраве, за да се гарантира, че всички европейски граждани са осведомени и могат да се възползват от психологическа подкрепа, особено в трудните времена, в които живеем.
 • Ще създадем истинско Звено на Съюза за гражданска защита, което да бъде свързано със стратегически запаси от храна, лекарства и медицинско оборудване, в дух на солидарност и с цел предотвратяване и оказване на помощ при бедствия в държавите членки. В тази рамка искаме да създадем оперативна Европейска сила за пожарна безопасност, която да бъде задействана бързо, когато дадена държава членка се нуждае.
 • Ще създадем нови собствени ресурси на ЕС за да се финансират следващите големи европейски проекти и за да се гарантира, че изплащането на Фонда за възстановяване не води до съкращения в програмите на ЕС и не се понася предимно от младите хора. Само със стабилен и гъвкав бюджет на ЕС можем да подкрепяме нуждите на хората и да се адаптираме към настоящите и бъдещите предизвикателства.
 • Ще създадем изцяло Европейски пощенски услуги, които ограничават разходите за доставки в цяла Европа. За гражданите и нашите предприятия следва да бъде също толкова лесно да се изпраща колетна пратка до всяка държава – членка на ЕС, както и на национално равнище.

Ще укрепим...

 • Правата на нашите работници в цифровата ера с Европейска гаранция за работниците на цифровия пазар, за да укрепим нашите социални държави, да се овластят профсъюзите и да се осигурят качествени работни места в цяла Европа.
 • Ще укрепим европейската борба с безработицата въз основа на поуките от пандемията от COVID-19 с готовност за повторно активиране на SURE при подобна криза. Също така ще укрепим Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници.
 • Ще подкрепим Европейските семейства с политики, които помагат на младите двойки да започнат живота си заедно, дават възможност на родителите да намерят точния баланс между професионалната си кариера и семейните си задължения с достъпни грижи за децата и гарантират, че децата прекарват достатъчно и качествено време с родителите си.
 • Ще укрепим солидарността при климатичния преход като разширим обхвата на Фонда за справедлив преход. Така ще помогнем на нашите региони да подкрепят гражданите при необходимите инвестиции за изолацията на техните домове, при смяната на транспортните им средства и при промяната на потребителските им навици.
 • Ще укрепим Европейската политика на сближаване: не може да има граждани първа класа и граждани втора класа. Именно затова искаме да засилим регионалните инвестиции чрез бюджета на ЕС, за да се преодолеят икономическите, социалните и териториалните различия. Искаме също така да прокараме Европейски план за селските райони.
 • Ще засилим нашата обща европейска система за убежище (ОЕСУ) чрез по-справедливо споделяне на отговорности между държавите – членки на ЕС. Това важи особено за приемането и разпределянето на търсещи убежище лица и бежанци, за да се облекчи натискът върху държавите на първо влизане.
 • Ще засилим нашето партньорство с Африканския континент с взаимноизгодна стратегия ЕС-Африка, за да се насърчат търговията, инвестициите, създаването на работни места. По този начин ще дадем отговор на екологичните предизвикателства, ще гарантираме продоволствената сигурност, ще преодолеем първопричините за миграцията, ще гарантираме ефективността на помощта и ще създадем благоприятни условия за траен мир и сигурност.