ETP grupa aktīvi veido ciešas attiecības ar visām ETP parlamentārajām grupām, kas pārstāvētas ES valstu parlamentos. Mēs uzskatām, ka spēcīgs politiskais dialogs ar šīm grupām ne tikai padara ES vairāk atsaucīgu pilsoņiem, bet arī nostiprina mūsu grupas prioritātes un iniciatīvas. Sadarbojoties, mēs uzlabojam ES tiesību aktus un stiprināsim Eiropas demokrātiju.

Attiecības ar nacionālo valstu parlamentiem

Mūsu grupa uzskata, ka šīs parlamentārās grupas, kas ir tuvāk ES pilsoņiem, ir būtiskas Eiropas demokrātijas nostiprināšanai. Tāpēc mēs atbalstām to  iesaistīšanos ES politiskajās debatēs.

Vietās, kurās nav ES ekskluzīvas kompetences (jomās, uz kurām pašlaik neattiecas ES tiesību akti), valstu parlamenti nodrošina, ka visi iespējamie ES tiesību akti ir prioritāri attiecībā uz vietējiem vai valsts pasākumiem saskaņā ar subsidiaritātes principu. Mēs uzskatām, ka sadarbībai jākoncentrējas uz to, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu labāka un drošāka nākotne.

Jau senāk ETP grupa atzina, cik svarīgi ir nepārtrauktas politiskas debates ar EPP parlamentārās grupām valstu parlamentos un  jautājumos, kas saistīti ar Eiropu. Mēs bijām pirmā grupa, kas izveidoja tādas oficiālas attiecības.Tā kā ir svarīgi, lai lēmumus par Eiropas nākotni pieņem politiķi un politiskās partijas, kas ir atbildīgas nevis par iestādēm, gan anonīmu birokrātiju, šīs starpparlamentārās sanāksmes ir būtiskas, lai nodrošinātu stabilu pamatu Eiropas integrācijai nākotnē.

Mēs regulāri rīkojam ar ETP ģimenes locekļiem tikšanos nacionālos valstu parlamentos. Vissvarīgākais no šiem starpparlamentu sapulcēm ir ETP valstu parlamentu partiju priekšsēdētāju sanāksmes. Citas sanāksmes ietver ES lietu tīklu un Jauno deputātu tīklu.  

Summits of EPP Chairs

Augstākās sanāksmes pulcē visus ETP parlamentu grupu priekšsēdētājus ES valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā. Viņi tiekas divas reizes gadā Briselē, lai veidotu vienotu viedokli par ETP grupas politiskajām perspektīvām un prioritātēm un apspriestu aktuālos Eiropas jautājumus. Uzaicināt piedalīties augstākā līmeņa sanāksmēs var aicināt Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas priekšsēdētājus un Eiropas komisārus, ja viņi pieder ETP.

ES sadarbības tīkls

ES lietu tīkls apvieno ETP grupas deputātus un valstu parlamentāriešus, kas ir viņu grupas pārstāvji Eiropas jautājumos. Tie ir vai nu valstu parlamentu komiteju priekšsēdētāji vai priekšsēdētāja vietnieki, kas nodarbojas ar ES jautājumiem, vai parlamentāro grupu priekšsēdētāju pārstāvji. Viņi tiekas regulāri. Mērķis ir detalizētāk apspriest aktuālos politiskos jautājumus, lai turpinātu veidot savstarpēju sapratni un uzlabotu kopēho darbības veidus..

Jauno deputātu tīkls

ETP grupas jauno deputātu tīkls sastāv ETP politiskās grupas nacionālo parlamentu deputātiem un ETP grupas deputātiem no Eiropas Parlamenta deputātiem līdz 40 gadu vecumam viņu ievēlēšanas laikā. Šis tīkls uzsāka deputātu tautas apmaiņas programmu, ko sauc par Jauno MP Erasmus programmu, kas ļauj viņiem kopā ar ETP grupu paplašināt sadarbības tīklu un zināšanas par Eiropas Savienību. Jaunie dalībnieki aktīvi iesaistās debatēs par Eiropas nākotni.

Outreach News