ERP fraktsioonil on aktiivsed ja tugevad sidemed ERP perre kuuluvate erakondadega EL rahvusparlamentides. Usume, et tugev poliitiline dialoog tugevdab nii Euroopa Liidu ja kodanike suhteid kui ka ERP fraktsiooni eesmärke ja algatusi Euroopa Liidus. Koos teeme paremaid seadusi, oleme kodanikele lähemal ja tugevdame demokraatiat Euroopas.

Suhted rahvusparlamentidega logo

Usume, et need parlamendirühmad, olles ELi kodanike lähedal, on Euroopas demokraatia jaoks otsustava tähtsusega. Sellepärast toetame nende osalemist ELi poliitilistes aruteludes.

Valdkondades, kus ELil puudub ainupädevus, tagavad riikide parlamendid, et kõik ELi õigusaktid eelistavad subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt kohalikke või riiklikke meetmeid. Usume, et koostöö peaks keskenduma sellele, mida peaks Euroopa oma kodanike jaoks tegema, et tagada jõukam ja turvalisem tulevik.

ERP fraktsioon mõistis juba väga varakult riikide parlamentidega peetava järjepideva mõttevahetuse tähtsust ning korraldab regulaarselt koosolekuid liikmesriikide parlamentide liikmetega, kes on valitud ERP perre kuuluvate parteide nimekirjadest. Meie jaoks on väga oluline jätkata poliitilisi arutelusid Euroopa teemadel ERP parlamendirühmadega riikide parlamentides. Olime esimene fraktsioon, kes sellised ametlikud suhteid lõi, et kaasata riikide parlamendid seadusandlikesse tsüklitesse algusjärgus. Oluline, et Euroopa tuleviku üle otsustaksid ja vastutaksid poliitikud ja poliitilised parteid, mitte institutsioonid või anonüümsed bürokraadid. Seega on need parlamentidevahelised koosolekud otsustava tähtsusega, et luua kindel alus Euroopa tulevaseks integratsiooniks.

Oleme rajanud mitmeid võrgustikke Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamentide liikmete jaoks, kes kuuluvad ERP poliitilisse perre. Mitmekülgseid siseriiklikke kontekste arvesse võttes on need parlamentidevahelised koosolekud Euroopa-küsimuste teemalise poliitilise arutelu tekitamise seisukohalt otsustava tähtsusega. Kõige olulisemad koosviibimised on ERP fraktsiooni esimeeste tippkohtumised. Lisaks sellele korraldame ka ERP fraktsiooni Euroopa asjadega tegelevate parlamendiliikmete võrgustiku ja noorliikmete võrgustiku koosolekuid.

Summits of EPP Chairs

Tippkohtumistel saavad kokku kõik ERP fraktsiooni esimehed ELi liikmesriikide parlamentidest. Nad kohtuvad Brüsselis kaks korda aastas, et jõuda ühisele arvamusele ERP fraktsiooni poliitiliste sihtide ja prioriteetide osas ning arutada päevakajalisi Euroopa küsimusi. Tippkohtumistele võib kutsuda ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendi ning Euroopa Komisjoni volinikud, juhul kui nad kuuluvad ERP poliitilisse perekonda.

EL asjade võrgustik

ELi asjade võrgustik koondab Euroopa Parlamendi ERP fraktsiooni liikmeid ja riikide parlamentide fraktsioonide kõneisikuid Euroopa asjades. Need on kas liikmesriikide ELi asjadega tegelevate parlamendikomisjonide esimehed ja aseesimehed või parlamendifraktsioonide esimeeste esindajad. Korrapäraste koosolekute eesmärk on päevakajaliste poliitiliste küsimuste detailsem arutamine, et täiustada üksteisemõistmist ja koostööd ERP fraktsioonis.

Noorliikmete võrgustik

ERP fraktsiooni noorliikmete võrgustik koosneb rahvusparlamentide liikmetest, kes kuuluvad ERP poliitilisse perre, ja ERP fraktsiooni kuuluvatest Euroopa Parlamendi liikmetest, kes parlamenti valimise ajal ei olnud  rohkem kui 40-aastased. Selle võrgustiku loodud on ka populaarne vahetusprogramm riikide parlamendiliikmetele nn Noorliikmete Erasmus. Programmi kaudu saavad nad tutvuda ERP fraktsiooniga ning laiendada oma teadmisi ELst. Ka on nad aktiivselt kaasatud Euroopa tuleviku debatti.

Outreach News