committee

Õigus

Euroopa õiguse kaitsmine ja eurooplaste õiguste kaitsmine

Muude kohustuste hulka kuuluvad liikmete põhimäärus ja personalieeskirjad, mis käsitlevad muu hulgas privileege ja immuniteete ning liikmete volituste kontrollimist. Samuti võtab komisjon vastu meetmed, mis on seotud õigus- ja halduskoostööga tsiviilasjades, tegeleb keskkonnavastutusega ja keskkonnakuritegude eest määratavate sanktsioonidega ning tagab Euroopa Parlamendi õiguste ja eelisõiguste kaitse õiguslikust seisukohast.

Mis puutub intellektuaalomandisse, siis teeb komisjon suuri jõupingutusi, et tagada ELi kaubamärgieeskirjade, ärisaladuste ja autoriõiguse tuleviku muutmine vastavalt Euroopa ettevõtete ja kodanike vajadustele. Mis puutub äriühinguõigusse, siis on komitee esmatähtis tagada, et uued maksejõuetuseeskirjad peavad vastu, ning uued ettepanekud ühe osanikuga osaühingute kohta toetavad Euroopa kasvavat arvu VKEsid.

Samal ajal keskendub komitee jätkuvalt kodanikele, perekondadele ja ettevõtetele, vaadates peatselt läbi abielu- ja vanemliku vastutuse küsimusi (sealhulgas lapseröövi) ning väiksemate kohtuvaidluste menetlust käsitlevaid rahvusvahelisi eraõiguslikke õigusakte.

Lõpuks aitab komisjon parlamendil kujundada arvamust mitmetes väga tehnilistes küsimustes, mis puudutavad õigusloomet, liikmesriikide parlamentide panust ja parlamendi huvide kaitsmist kohtus.

Justiitsamet, kes kannab oma kaalud, silmad kinni seotud

Recent activities

Muu seotud teave