committee

Правни въпроси

Опазване на европейското право и защита на правата на европейците

Другите му отговорности включват Статут на членовете и Правилник за персонала, който разглежда привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете, наред с други неща. Комитетът също така приема мерки, свързани със съдебното и административното сътрудничество по граждански дела, занимава се с екологичната отговорност и санкциите срещу престъпленията срещу околната среда и гарантира, че правата и прерогативите на Европейския парламент са защитени от правна гледна точка.

Що се отнася до интелектуалната собственост, комисията полага усилия да гарантира, че промените в правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторското право отговарят на нуждите на европейските предприятия и граждани. Що се отнася до дружественото право, основният приоритет на комисията е да гарантира, че новите правила за несъстоятелността ще издържат на проверките, а новите предложения за едноличните дружества с ограничена отговорност ще подкрепят нарастващия брой на МСП в Европа.

В същото време комисията продължава да се фокусира върху гражданите, семействата и предприятията с предстоящия преглед на международното частно право по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност (включително отвличане на деца), както и на процедурата за искове с малък материален интерес.

Накрая, комисията помага на Парламента да формира становище по редица много технически въпроси, свързани със законодателството, приноса на националните парламенти и защитата на интересите на Парламента в съда.

Правосъдието носи везните си, със завързани очи

Друго свързано съдържание