committee

Oikeudelliset asiat

Unionin oikeuden ja kansalaisoikeuksien suojelu

Valiokunnalla on erilaisia vastuualueita, kuten parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt sekä unionin henkilöstösäännöt, jotka koskevat muun muassa parlamentin jäsenten erioikeuksia ja vapauksia, sekä jäsenten valtakirjojen tarkastaminen. Lisäksi valiokunta toteuttaa toimenpiteitä, joilla edistetään oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä siviiliasioissa, selvittää ympäristövastuuasioita ja ympäristörikoksista langetettavia seuraamuksia sekä suojaa parlamentin oikeuksia ja erivapauksia oikeudelliselta kannalta.

Valiokunta on sitoutunut pitämään huolen siitä, ettei eurooppalaisia yrityksiä rasiteta liiallisella byrokratialla, kun on kyse huolellisuusvelvoitteesta ja muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevista velvollisuuksista. Tekoälyn sääntelyn osalta valiokunnan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa ihmiskeskeinen lähestymistapa ja perehtyä huolellisesti vastuukysymyksiin.

Valiokunta keskittyy kansalaisiin, perheisiin ja yrityksiin kansainvälisen yksityisoikeuden lakien alaisissa avioliitto-, vanhempainvastuu- ja huolto-oikeusasioissa (mukaan luettuna lapsikaappaukset). Työn painopisteisiin kuuluu myös vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely.

Valiokunta avustaa parlamenttia sen laatiessa lausuntoja teknisistä lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä ja puolustaa parlamentin etuja tuomioistuimissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että valiokunnan tehtävänä on suojella unionin oikeutta, edistää liiketoimintaan liittyvää ja teknistä innovointia sekä turvata EU:n kansalaisten edut ja oikeudet.

Oikeus kantaa vaakojaan, silmät sidottuina

Muu asiaa liittyvä sisältö