committee

Oikeudelliset asiat

EU:n lainsäädännön ja kansalaisten oikeuksien suojeleminen

Oikeudellisten asioiden valiokunnan muita vastuualueita ovat parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt sekä unionin henkilöstösäännöt, jotka liittyvät muun muassa parlamentin jäsenten erioikeuksiin ja vapauksiin sekä jäsenten valtakirjojen tarkastamiseen. Valiokunta myös toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä siviiliasioissa, ja käsittelee ympäristövastuuasioita sekä ympäristörikoksista langetettavia seuraamuksia. Lisäksi valiokunta varmistaa parlamentin oikeuksien ja erivapauksien oikeudellisen suojaamisen.

Immateriaalioikeuksien alalla oikeudellisten asioiden valiokunta tekee lujasti töitä varmistaakseen, että EU:n tavaramerkki- ja liikesalaisuussääntöihin ja tekijänoikeuksiin tehtävät muutokset vastaavat Euroopan yritysten ja kansalaisten tarpeita. Yhtiöoikeuden saralla valiokunnan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että uudet maksukyvyttömyyssäännöt vastaavat valvonnan standardeja ja että yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevat uudet ehdotukset tukevat Euroopan pk-yrityksiä, joiden määrä kasvaa tasaisesti.

Myös kansalaisia, perheitä ja yrityksiä koskevat asiat ovat edelleen oikeudellisten asioiden valiokunnan keskeisenä huomion kohteena: avioliittoa ja vanhempainvastuuta (kuten lapsikaappauksia) koskevien asioiden kansainvälisen yksityisoikeuden lakien tarkastelu on kesken, ja lisäksi valiokunta käsittelee vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä.

Valiokunta myös avustaa parlamenttia sen laatiessa lausuntoja useissa hyvin teknisissä lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä kansallisten parlamenttien kannanottoihin ja parlamentin oikeudellisten etujen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö