Prawa Kobiet i Równouprawnienie

Eliminowanie dyskryminacji ze względu na płeć

Komisja jest odpowiedzialna za definiowanie, promowanie i ochronę praw kobiet w Europie i poza nią oraz za tzw. politykę równych szans. Obejmuje to walkę o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz sposobu ich traktowania poprzez znalezienie równowagi pomiędzy pracą zawodową a czasem spędzanym z rodziną, a także wprowadzenie elastycznych warunków pracy obejmujących różne rodzaje urlopu lub dostęp do placówek opieki.

Komisja zajmuje się również wdrażaniem zasady równouprawnienia płci we wszystkich sektorach polityki UE, tworzeniem równych szans w edukacji, zwiększaniem potencjału kobiet na obszarach wiejskich, wzmacnianiem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i digitalizacji, stymulowaniem przedsiębiorczości kobiet oraz kwestią dobrostanu i zdrowia kobiet.

Ogólne kwestie, jakimi zajmuje się Grupa EPL, dotyczą dysproporcji płacowych, niezależności ekonomicznej kobiet, ubóstwa kobiet, niewystarczającej reprezentacji kobiet w procesie decyzyjnym oraz handlu i przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Opowiadamy się za całkowitą równością kobiet i mężczyzn pod względem płac i emerytur, a także rozwoju ich kariery zawodowej w każdym państwie członkowskim.

Grupa EPL apeluje o ukierunkowane działania mające na celu zwiększenie stopy zatrudnienia kobiet, aby przeciwdziałać utrzymującej się różnicy wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn wynoszącej aż 11,5 % oraz wykorzystać pełen potencjał kompetencji i umiejętności kobiet na rynku pracy. Poczyniliśmy również starania na rzecz zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby zapewnić ochronę ofiarom i wymierzyć karę sprawcom.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

No result