committee

Rahvusvaheline kaubandus

Südametunnistusega kaubanduspoliitika

Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile otsustava rolli ELi kaubanduspoliitika määratlemises, olles justkui selle demokraatlik südametunnistus. Euroopa kaubandusõigusakte ja rahvusvahelisi kaubanduslepinguid saab rakendada vaid Euroopa Parlamendi nõusolekul.

Komisjon vastutab liidu ühise kaubanduspoliitika ja selle välismajandussuhetega seotud küsimuste eest ning kiidab heaks kaubanduskokkuleppeid koos tehnilise ühtlustamise ja standardiseerimise meetmetega valdkondades, mida reguleerib rahvusvaheline õigus.

Pühendumine vabale ja ausale kaubandusele

Usume, et vabakaubandus ja üleilmastumine on märgatavalt parandanud elatustaset ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas. Oleme pühendunud vabale ja ausale kaubandusele ning soovime avada turud, kuid säilitada samas võrdsed tegutsemistingimused. Meie arvates peaks kaubandus põhinema õigusriigi põhimõttel, tahame levitada demokraatia ja inimõiguste aluspõhimõtteid ning kaotada maailmast vaesuse.

Me soovime läbipaistvust ja avatust läbirääkimiste kõigis etappides ning samas kaitsta vajaduse korral konfidentsiaalsust, et jõuda parimate läbirääkimistulemusteni. Tagame alati, et meie avalikud teenused oleksid kõigis lepingutes kaitstud. Samuti soovime tagada õiguse kaitsta, edendada või rahastada kultuuri, kultuurilist mitmekesisust ja meediavabadust ning meedia mitmekesisust, et vastata meie ühiskondade demokraatlikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele vajadustele.

Recent activities

Muu seotud teave