committee

Starptautiskā tirdzniecība

Atbildīga tirdzniecības politika

Lisabonas līgums piešķir Eiropas Parlamentam (EP) izšķirošu lomu ES tirdzniecības politikas definēšanā, un tas patiešām darbojas kā demokrātijas sirdsapziņa.  Eiropas tirdzniecības tiesību aktus un starptautiskos tirdzniecības nolīgumus var īstenot tikai ar EP piekrišanu.

Šī komiteja ir atbildīga par jautājumiem, kas skar Savienības kopējo tirdzniecības politiku un ārējās ekonomiskās attiecības. Tā apstiprina tirdzniecības nolīgumus un pasākumus, kas attiecas uz tehnisko saskaņošanu vai standartizāciju jomās, uz kurām attiecas starptautisko tiesību aktu instrumenti.

Apņēmīgi panākt, ka tirdzniecība ir brīva un godīga

EPP uzskata, ka pateicoties brīvai tirdzniecībai un globalizācijai, Eiropas Savienībā un citviet pasaulē ir ievērojami uzlabojies dzīves līmenis un mazinājusies nabadzība, Esam apņēmušies atbalstīt brīvu un godīgu tirdzniecību un vēlamies atvērt tirgus, vienlaikus saglabājot līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Vēlamies arī, lai tirdzniecība būtu tiesiska, lai tā pasaulē izplatītu demokrātijas un cilvēktiesību pamatprincipus un likvidētu nabadzību.

Vēlamies, lai visos tirdzniecības sarunu posmos valdītu pārredzamība un atklātība, taču vienlaikus atbalstām konfidencialitāti situācijās, kad tā nepieciešama, lai panāktu optimālu sarunu iznākumu. Mēs vienmēr nodrošināsim, ka  visos nolīgumos ir aizsargāti mūsu sabiedriskie pakalpojumi. Mēs nodrošināsim arī tiesības aizsargāt, veicināt un finansēt kultūru un kultūru daudzveidību, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvību un daudzveidību, lai arī turpmāk mēs varētu kalpot mūsu sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām.

Cits saistītais saturs