committee

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Plne funkčný jednotný trh

Tento výbor koordinuje vnútroštátne právne predpisy súvisiace s jednotným trhom a colnou úniou na úrovni EÚ, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, voľný pohyb odborníkov, harmonizáciu technických noriem, právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby vo všetkých sektoroch okrem finančného a poštového. Prijíma tiež opatrenia, ktorých cieľom je identifikovať a odstrániť všetky prekážky, ktoré by mohli brániť dobrému fungovaniu vnútorného trhu. Napokon podporuje a chráni hospodárske záujmy spotrebiteľov na jednotnom trhu.

Skupina PPE si veľmi dobre uvedomuje, že dobre fungujúci jednotný trh je kľúčom k uvoľneniu prosperity, inovácií a väčšej konkurencieschopnosti. Keďže uvoľnenie potenciálu jednotného digitálneho trhu je len jednou z mnohých príležitostí a výziev, ktoré nás čakajú, spolupracujeme so všetkými členskými štátmi EÚ, aby sme zabezpečili, že pravidlá jednotného trhu budú praktické, riadne implementované a presadzované.

Chceme zabezpečiť bezpečnosť výrobkov, ochranu práv spotrebiteľov, informovanosť spotrebiteľov o výrobkoch/službách a odstránenie protisúťažného správania.

Muž skenuje čiarový kód na balíku

iný relevantný obsah