committee

Siseturg ja tarbijakaitse

Täielikult toimiv ühtne turg

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon koordineerib ühtset turgu ja tolliliitu käsitlevaid liikmesriikide õigusakte ELi tasandil, eelkõige seoses kaupade vaba liikumise, töötajate vaba liikumise, tehniliste standardite ühtlustamise, asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabadusega kõikides sektorites peale finants- ja postisektori. Samuti võtab ta meetmeid, et selgitada välja ja kõrvaldada tõkked, mis takistavad siseturu ladusat toimimist. Komisjon edendab ja kaitseb ka tarbijate majandushuve ühtsel turul.

Euroopa Rahvapartei fraktsioon mõistab liigagi hästi, kuidas hästi juhitud ühtne turg on võti jõukuse, innovatsiooni ja parema konkurentsivõime juurde. Digitaalse ühtse turu potentsiaali realiseerimisega, mis on vaid üks paljudest eesseisvatest võimalustest ja ülesannetest, tegutseme koos kõikide ELi liikmesriikidega selle nimel, et tagada ühtse turu eeskirjade praktilisus, kohane rakendamine ja jõustamine.

Me tahame, et tooted oleksid ohutud, tarbijate õigused kaitstud, neid teavitataks toodetest/teenustest ning konkurentsivastane käitumine lõpetataks.

Muu seotud teave