committee

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Plně fungující jednotný trh

Tento výbor koordinuje vnitrostátní právní předpisy týkající se jednotného trhu a celní unie na úrovni EU, zejména pokud jde o volný pohyb zboží, volný pohyb kvalifikovaných pracovníků, harmonizaci technických norem, právo usazování a volný pohyb služeb pro všechna odvětví vyjma finančního a poštovního. Přijímá rovněž opatření zaměřená na zjištění a odstranění případných překážek, které by mohly bránit řádnému fungování vnitřního trhu. V neposlední řadě podporuje a chrání hospodářské zájmy spotřebitelů v rámci jednotného trhu.

Poslanci ELS si dobře uvědomují, že fungující jednotný trh má klíčový dopad na prosperitu v EU, inovace a větší konkurenceschopnost. Využití potenciálu jednotného digitálního trhu je jen jednou z mnoha příležitostí a výzev, které nás čekají. Spolupracujeme se všemi členskými státy EU, abychom zajistili, že pravidla jednotného trhu budou praktická, řádně prováděná a vymáhaná.

Chceme zajistit, aby výrobky byly bezpečné, aby byla chráněna práva spotřebitelů, aby spotřebitelé byli informováni o výrobcích a službách a aby bylo odstraněno jednání poškozující hospodářskou soutěž.

Další informace