committee

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Plně funkční jednotný trh

Tento výbor koordinuje vnitrostátní právní předpisy týkající se jednotného trhu a celní unie na úrovni EU, zejména v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu odborníků, harmonizace technických norem, práva usazování a volného pohybu služeb ve všech odvětvích kromě finančního a poštovního. Přijímá rovněž opatření, jejichž cílem je identifikovat a odstranit překážky, které by mohly bránit dobrému fungování vnitřního trhu. V neposlední řadě podporuje a chrání hospodářské zájmy spotřebitelů na jednotném trhu.

Skupina EPP si až příliš dobře uvědomuje, že dobře fungující jednotný trh je klíčem k uvolnění prosperity, inovací a větší konkurenceschopnosti. Uvolnění potenciálu jednotného digitálního trhu je jen jednou z mnoha příležitostí a výzev, které před námi stojí, a proto spolupracujeme se všemi členskými státy EU, abychom zajistili, že pravidla jednotného trhu budou praktická, řádně prováděná a prosazovaná.

Chceme zajistit bezpečnost výrobků, ochranu práv spotřebitelů, informovanost spotřebitelů o výrobcích/službách a eliminaci chování narušujícího hospodářskou soutěž.

Muž skenuje čárový kód na balíčku

Další informace