committee

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus

Šī komiteja koordinē valstu likumdošanu saistībā ar vienoto tirgu un muitas savienību ES līmenī, jo īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, tehnisko standartu saskaņošanu, tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kā arī brīvību sniegt pakalpojumus visās nozarēs, izņemot finanšu un pasta nozarē. Tāpat tā pieņem pasākumus, kurus īsteno nolūkā apzināt un likvidēt visus šķēršļus, kas varētu kaitēt iekšējā tirgus labai darbībai. Visbeidzot, tā veicina un aizsargā patērētāju ekonomiskās intereses vienotajā tirgū.

ETP grupa visā pilnībā apzinās, ka pareizi vadīts vienotais tirgus ir būtiski svarīgs, lai veicinātu labklājību, inovāciju un lielāku konkurētspēju. Atraisot digitālā vienotā tirgus potenciālu, kas ir tikai viena no daudzajām iespējām un gaidāmajiem izaicinājumiem, mēs sadarbojamies ar visām ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka vienotā tirgus noteikumi ir praktiski, pareizi ieviesti un īstenoti.

Mēs gribam nodrošināt, ka produkti ir droši, patērētāju tiesības aizsargātas, patērētāji ir informēti par produktiem un pakalpojumiem un ka pret konkurenci vērsta rīcība ir izskausta.