committee

Reģionālā attīstība

Kohēzijas un ekonomikas attīstības veicināšana

Komiteja ir arī atbildīga par to, lai novērtētu citu ES politikas jomu ietekmi uz ekonomisko un sociālo kohēziju nolūkā nodrošināt, ka tā iegulda publiskos līdzekļus efektīvā un lietderīgā veidā, kā arī komiteja atbild par ES strukturālo instrumentu koordinēšanu.

EPP grupa atbalsta kohēzijas politiku kā strukturālu politiku izaugsmes un ekonomikas attīstības veicināšanai visos ES reģionos un kā vienu no galvenajiem ES instrumentiem ieguldījumu veikšanai reālajā ekonomikā. Tā ir Eiropas solidaritātes izpausme, kas samazina ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības. Tā ir arī patiesa un kopēja politika pašas Eiropas interesēs, lai nodrošinātu darbvietas un izaugsmi visos Eiropas reģionos.

Mums bija vadošā loma 2014.–2020. gada kohēzijas politikas izstrādē. Tā stingri atbalsta tematisko koncentrāciju, ar kuras palīdzību uzsvars tiek likts uz konkrētiem mērķiem un prioritātēm, kas atbilst darbības rādītājiem un mērķiem, kuri īpaši noteikti šajā konkrētajā jomā, padarot kohēzijas politiku par politiku, kas vērsta uz sniegumu.