committee

Reģionālā attīstība

Kohēzijas un ekonomikas attīstības veicināšana

Komitejas pienākums ir novērtēt ES politikas ietekmi uz ekonomisko un sociālo kohēziju, lai nodrošinātu publisko līdzekļu efektīvu un lietderīgu ieguldījumu. Tā ir atbildīga arī par ES strukturālo instrumentu koordinēšanu.

ETP grupa atbalsta kohēzijas politiku kā politiku izaugsmes un ekonomikas attīstības veicināšanai visos ES reģionos, kā arī kā galveno ES instrumentu ieguldījumu veidošanā reālajā ekonomikā. Tā ir daļa no Eiropas solidaritātes, kas mazina ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības. Tā ir arī patiesa un kopēja politika pašas Eiropas interesēs, lai nodrošinātu darba vietas un izaugsmi visos Eiropas reģionos.

Kohēzijas politikas pienācīgai īstenošanai arī turpmāk vajadzētu būt ETP grupas prioritātei, un pirms pilnvaru termiņa beigām mēs sagatavosim tās īstenošanas ziņojumu.

ETP grupai bija vadošā loma kohēzijas politikas regulu 2021.–2027. gadam pieņemšanā, kas ietver Kopīgo noteikumu regulu attiecībā uz visiem attiecīgajiem fondiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda — Kohēzijas fonda regulu, Eiropas teritoriālās sadarbības regulu un Taisnīgas pārkārtošanās fonda regulu. Kopā ar kohēzijas politiku, kas attiecas uz daļu no Eiropas Sociālā fonda+, šo regulu vērtība ir 392 miljardi eiro viedas uzņēmējdarbības, IKT, enerģētikas un mobilitātes infrastruktūras projektiem.

Turklāt ir izstrādāti noteikumi ātrai reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj izmantot pašreizējo kohēzijas politikas finansējumu. Tās ir divas regulas par Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII, CRII+) un regulu par Atveseļošanas palīdzību kohēzijai un Eiropas teritorijām (2020. gads), kā arī trīs regulas par palīdzību bēgļiem no Ukrainas (CARE, CARE+, FAST-CARE) 2022. gadā.

ETP grupa stingri atbalsta tematisko fokusēšanos, ar kuras palīdzību uzsvars tiek likts uz konkrētiem mērķiem un prioritātēm, kas atbilst darbības rādītājiem un mērķiem, kuri īpaši noteikti konkrētajā nozarē, padarot kohēzijas politiku par tādu, kas vērsta uz sasniegto.

Nākamajā pilnvaru termiņā jaunās kohēzijas politikas regulas laikposmam pēc 2027. gada (un/vai jebkādas izmaiņas 2021.–2027. gada regulās) burtiski aptver simtiem miljardu eiro vērtas ES investīciju programmas. ETP grupa uzsver gan to nepieciešamību, gan mūsu spēju tās pienācīgi īstenot.

A man in a construction hat and vest stares into a surveying instrument