committee

Regionální rozvoj

Podpora soudržnosti a hospodářského rozvoje

Úkolem výboru je posuzovat dopad politik EU na hospodářskou a sociální soudržnost a dbát na efektivní a účelné investování veřejných prostředků. Odpovídá rovněž za koordinaci strukturálních nástrojů EU.

Podle názoru skupiny ELS by politika soudržnosti měla být strukturální politikou podporující rozvoj a hospodářský růst ve všech regionech EU a klíčovým nástrojem pro investice do reálné ekonomiky. Tato politika, která zmenšuje hospodářské, sociální a územní rozdíly, je vyjádřením evropské solidarity. Je rovněž politikou skutečného společného evropského zájmu na zajištění zaměstnanosti a růstu ve všech regionech Evropy.

Řádné provádění politiky soudržnosti by mělo pro skupinu ELS zůstat prioritou a před ukončením funkčního období již možná bude k dispozici obecná zprávu o jejím provádění.

Skupina ELS hrála vedoucí úlohu při přijímání nařízení o politice soudržnosti na období 2021–2027, tedy nařízení o společných ustanoveních pro všechny fondy, nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj – Fondu soudržnosti (EFRR-FS), nařízení o Evropské územní spolupráci (EÚS) a nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Spolu s politikou soudržnosti, která pokrývá část Evropského sociálního fondu+, se tato nařízení týkající celkové částky 392 miliard EUR, která je určena na projekty inteligentního podnikání, informačních a komunikačních technologií, energetiky a infrastruktury mobility.

Kromě toho existují předpisy reagující na mimořádné události, které umožňují využít stávající finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti. Dvě nařízení o investiční iniciativě pro reakci na koronavirus (CRII, CRII+) a jedno o REACT-EU z roku 2020 a tři o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny (CARE, CARE+, FAST-CARE) z roku 2022.

Skupina ELS důrazně podporuje tematickou koncentraci, která zaměřuje investice na konkrétní cíle a priority, jež odpovídají ukazatelům výkonnosti a cílům stanoveným konkrétně pro dané téma. Politika soudržnosti se tak stává politikou orientovanou na výkonnost.

V příštím funkčním období se nová nařízení týkající se politiky soudržnosti na období po roce 2027 (případně změny nařízení na období 2021–2027) budou týkat doslova stovek miliard eur investičních programů EU. Skupina ELS zdůrazňuje jak jejich nezbytnost, tak naši schopnost se jimi řádně zabývat.

Muž ve stavební čepici a vestě zírá do měřicího přístroje.

Další informace