committee

Regionální rozvoj

Podpora soudržnosti a hospodářského rozvoje

Výbor je rovněž odpovědný za posuzování dopadu ostatních politik EU na hospodářskou a sociální soudržnost. Zajišťuje tak efektivní a účelné vynakládání veřejnách prostředků a koordinaci strukturálních nástrojů EU.

Poslanecký klub ELS prosazuje politiku soudržnosti coby strukturální politiku podporující rozvoj a hospodářský růst ve všech regionech EU a coby klíčový nástroj pro investice do reálné ekonomiky. Tato politika, která zmenšuje hospodářské, sociální a územní rozdíly, je vyjádřením evropské solidarity. Je rovněž politikou skutečného společného evropského zájmu na zajištění zaměstnanosti a růstu ve všech regionech Evropy.

Při utváření politiky soudržnosti na období 2014–2020 jsme hráli klíčovou úlohu. Výrazně podporuje tematické určení investic, tedy jejich zaměření na konkrétní cíle a priority, které odpovídají ukazatelům a cílům výkonnosti stanoveným pro dané téma. Je tak jasně orientovaná na výsledky.

Recent activities

Další informace