committee

Регионално развитие

Насърчаване на сближаването и икономическото развитие

Комисията отговаря за оценката на въздействието на политиките на ЕС върху икономическото и социалното сближаване, за да се гарантира ефективното и ефикасно инвестиране на публични средства. Тя отговаря и за координирането на структурните инструменти на ЕС.

Групата на ЕНП подкрепя политиката на сближаване като структурна политика за насърчаване на растежа и икономическото развитие във всички региони на ЕС и като ключов инструмент на ЕС за инвестиции в реалната икономика. Тя е израз на европейската солидарност и намалява икономическите, социалните и териториалните неравенства. Тя е също така политика от истински общ европейски интерес за осигуряване на работни места и растеж във всички региони на Европа.

Правилното прилагане на политиката на сближаване следва да остане приоритет на Групата на ЕНП и може да имаме общ доклад за изпълнението по този въпрос преди края на мандата.

Групата на ЕНП изигра водеща роля по отношение на регламентите за политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., които включват Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) за всички засегнати фондове, Регламента относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (Регламента за ЕФРР-КФ), Регламента за европейското териториално сътрудничество (ЕТС) и Регламента за Фонда за справедлив преход (ФСП). Заедно с политиката на сближаване, която обхваща част от Европейския социален фонд+, тези регламенти предвиждат инвестирането на 392 милиарда евро в проекти за интелигентно предприемачество, ИКТ, енергетика и инфраструктура за мобилност.

Освен това има регламенти, приети във връзка с извънредни ситуации, които позволяват в отговор на извънредни ситуации да се използва налично финансиране по линия на политиката на сближаване. Те включват два регламента относно Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII, CRII+) и един относно REACT-EU от 2020 г., както и три относно помощта за бежанците от Украйна (CARE, CARE+, FAST-CARE) от 2022 г.

ЕНП твърдо подкрепя тематичната концентрация, при която инвестициите се насочват към конкретни цели и приоритети, отговарящи на показателите за ефективност и конкретните цели, определени по тази тема, като по този начин политиката на сближаване се превръща в политика, ориентирана към постигането на резултати.

За следващия мандат новите регламенти за политиката на сближаване за периода след 2027 г. (и/или всяка промяна на тези за периода 2021—2027 г.) ще обхващат инвестиционни програми на ЕС на стойност от буквално стотици милиарди евро. Групата на ЕНП подчертава както необходимостта от тях, така и способността ни да се справим по подходящ начин.

Мъж със строителна шапка и жилетка се взира в геодезически инструмент

Друго свързано съдържание