committee

Регионално развитие

Насърчаване на сближаването и икономическото развитие

Комитетът отговаря също така за оценката на въздействието на други политики на ЕС върху икономическото и социалното сближаване, за да се гарантира, че публичните средства се инвестират ефективно и ефикасно, както и за координирането на структурните инструменти на ЕС.

Групата на ЕНП подкрепя политиката на сближаване като структурна политика за насърчаване на растежа и икономическото развитие във всички региони на ЕС и като основен инструмент на ЕС за инвестиции в реалната икономика. Тя е израз на европейската солидарност, като намалява икономическите, социалните и териториалните различия. Тя е и политика на истински и общ европейски интерес за осигуряване на работни места и растеж във всички европейски региони.

Изиграхме водеща роля в разработването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. Тя силно подкрепя тематичната концентрация, чрез която инвестициите се насочват към конкретни цели и приоритети, съответстващи на показатели за изпълнение и цели, конкретно определени за съответната тема, което превръща политиката на сближаване в политика, ориентирана към резултатите.

Мъж със строителна шапка и жилетка се взира в геодезически инструмент

Recent activities

Друго свързано съдържание