committee

Regionaalareng

Ühtekuuluvuse ja majandusliku arengu toetamine

Regionaalarengukomisjoni ülesanne on hinnata ELi poliitika mõju majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, et tagada avaliku sektori vahendite tulemuslik ja tõhus investeerimine. See komisjon vastutab ka ELi struktuurivahendite koordineerimise eest.

ERP fraktsioon pooldab ühtekuuluvuspoliitikat kui struktuuripoliitika vahendit, millega edendada majanduskasvu ja arengut kõikides ELi piirkondades. Lisaks on see oluline reaalmajandusse investeerimise vahend. Ühtekuuluvuspoliitika väljendab Euroopa solidaarsust, millega vähendatakse majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust. See poliitika on ühtlasi kogu Euroopa ühistes huvides, sest aitab kindlustada töökohti ja majanduskasvu kõigis Euroopa piirkondades.

Ühtekuuluvuspoliitika korrektne rakendamine peaks jääma ERP fraktsiooni üheks prioriteediks ja on võimalik, et me koostame enne ametiaja lõppu ka rakendamise üldaruande.

ERP fraktsioonil oli juhtiv roll 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevate määruste loomisel, mis hõlmavad kõigi asjaomaste fondide ühissätete määrust, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi määrust, Euroopa territoriaalse koostöö määrust ja õiglase ülemineku fondi määrust. Koos ühtekuuluvuspoliitikaga, mis hõlmab osa Euroopa Sotsiaalfond+-ist, nähakse nende määrustega aruka ettevõtluse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, energeetika ja liikuvustaristu projektide jaoks ette 392 miljardit eurot. Lisaks on olemas hädaolukordadele reageerimise määrused, mis võimaldavad kasutada olemasolevaid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. Need on kaks määrust koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse kohta (CRII, CRII+) ja üks 2020. aasta REACT-EU kohta ning kolm 2022. aasta määrust Ukraina pagulaste abistamise kohta (CARE, CARE+, FAST-CARE).

ERP fraktsioon toetab keskendumist teatud teemadele, mille kaudu suunatakse investeeringud kindlatele eesmärkidele ja prioriteetidele, mis vastavad konkreetse teemavaldkonna jaoks püstitatud sihtidele ja tulemusnäitajatele. See muudab ühtekuuluvuspoliitika tulemustele suunatuks.

Järgmisel ametiajal tegeletakse uute, 2027. aasta järgsete ühtekuuluvuspoliitika määrustega (ja/või muudatustega 2021.–2027. aasta määrustes), millega nähakse ette sadu miljardeid eurosid hõlmavad ELi investeerimisprogrammid. ERP fraktsioon rõhutab nii nende vajalikkust kui ka meie suutlikkust nendega igakülgselt toime tulla.

Ehitusmütsi ja vestiga mees vaatab maamõõtmisvahendisse

Muu seotud teave