committee

Regionalni razvoj

Spodbujanje kohezije in gospodarskega razvoja

Naloga odbora je oceniti vpliv politik EU na ekonomsko in socialno kohezijo, da bo vlaganje javnih sredstev uspešno in učinkovito. Odgovoren je tudi za usklajevanje strukturnih instrumentov EU.

Skupina ELS se zavzema za kohezijsko politiko kot strukturno politiko za spodbujanje rasti in gospodarskega razvoja v vseh regijah EU in kot ključni instrument EU za naložbe v realno gospodarstvo. Ta politika je namreč izraz evropske solidarnosti, saj zmanjšuje ekonomske, socialne in teritorialne razlike. Je prav tako politika pristnega in skupnega evropskega interesa za zaposlovanje in rast v vseh evropskih regijah.

Pravilno izvajanje kohezijske politike bi moralo ostati prednostna naloga skupine ELS in pričakujemo, da bomo pred iztekom sedanjega mandata pripravili splošno poročilo o njenem izvajanju.

Skupina ELS je imela vodilno vlogo pri uredbah o kohezijski politiki za obdobje 2021–2027, med katerimi so uredba o skupnih določbah za vse zadevne sklade, uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju in uredba o Skladu za pravični prehod. Na podlagi teh uredb in kohezijske politike, ki zajema del Evropskega socialnega sklada+, je bilo porabljenih 392 milijard EUR za projekte pametnega podjetništva, IKT, energije in mobilnosti.

Poleg tega obstajajo uredbe, katerih namen je odzivanje na izredne razmere in omogočajo uporabo obstoječih sredstev kohezijske politike: to so dve uredbi o naložbeni pobudi v odziv na koronavirus (CRII, CRII+) in uredba REACT-EU iz leta 2020 ter tri uredbe o pomoči beguncem iz Ukrajine (CARE, CARE+ in FAST-CARE) iz leta 2022.

Skupina ELS močno podpira tematsko koncentracijo, kar pomeni, da so naložbe osredotočene na specifične cilje in prednostne naloge, ki ustrezajo posebnim kazalnikom uspešnosti in ciljem za to temo, se pravi da je kohezijska politika usmerjena v uspešnost.

V naslednjem mandatu se bodo sprejemale nove uredbe o kohezijski politiki po letu 2027 (pa tudi morebitne spremembe za obdobje 2021–2027), torej se bo odločalo o več sto milijard evrov vrednih naložbenih programih EU. Skupina ELS poudarja, da so ti programi nepogrešljivi ter da smo jih sposobni ustrezno voditi.

Moški v gradbeniški kapi in telovniku gleda v geodetski instrument.

Ostali povezani dokumenti