committee

Aluekehitys

Yhteenkuuluvuuden ja talouskehityksen vahvistaminen

Valiokunta arvioi myös muiden EU-politiikkojen vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, jotta varmistetaan, että EU investoi julkisia varoja tuloksekkaasti ja tehokkaasti, sekä koordinoi EU:n rakennepolitiikan välineitä.

EPP-ryhmä kannattaa koheesiopolitiikkaa rakennepolitiikkana kasvun ja talouskehityksen edistämiseksi kaikilla EU:n alueilla sekä EU:n keskeisenä välineenä investointien ohjaamiseksi reaalitalouteen. Koheesiopolitiikka ilmentää eurooppalaista yhteisvastuuta ja kaventaa taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja. Sillä edistetään myös EU:n aidosti yhteistä etua eli turvataan työpaikat ja kasvu kaikkialla Euroopassa mitään aluetta unohtamatta.

Ryhmämme oli pääosassa vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikkaa suunniteltaessa. Se tukee voimakkaasti temaattista keskittämistä eli investointien kohdistamista erityisiin tavoitteisiin ja prioriteetteihin, jotka vastaavat kyseisen teeman tulosindikaattoreita ja -tavoitteita. Koheesiopolitiikka on siten tulosperustaista politiikkaa.

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö