Правни и вътрешни работи
Младо момче, стоящо със съучениците си, вдига ръка
Парламентарни комисии Култура и образование
Правосъдието носи везните си, със завързани очи
Парламентарни комисии Правни въпроси
Последното парче от пъзела на европейското знаме лежи върху готовите парчета
Парламентарни комисии Конституционни въпроси
Жена подписва документ на клипборд
Парламентарни комисии Петиции

Ползване на основните права и зачитане на върховенството на закона

Искаме ЕС, в който гражданите се ползват от основните си права и в който върховенството на закона се зачита напълно. Нашата работна група по правни и вътрешни работи се фокусира върху постигането на тази цел. Тя се занимава и с други важни въпроси като миграцията, гражданските свободи, равенството между половете и образователните, конституционните и правните въпроси.

Групата ни постигна изключителен напредък в редица области - от охраната на границите, така че европейците да продължат да се ползват от четирите свободи, до борбата с тероризма и измамите и увеличаването на защитата на жертвите. Ние настоявахме за създаването на Европейска гранична и брегова охрана (Frontex), подкрепихме електронните проверки на всички граждани, пресичащи външните граници на Европа, борихме се авиокомпаниите да разкриват данни за пътниците, които летят в Европа, актуализирахме правната рамка за тероризма в целия континент и сложихме край на сложното финансиране на тероризма.

Днес работим за общ европейски подход към политиката за имиграция и убежище. И тъй като икономическият растеж изисква правна рамка, която да гарантира ефективна защита на правата на интелектуална собственост както онлайн, така и офлайн, защитата на правата на интелектуална собственост в цифровата ера също е сред приоритетите в дневния ни ред.

Председател

Our position

Свобода и равенство

Не може да има отстъпление от основен принцип на ЕС, какъвто е свободата на движение. ЕС и неговите държави-членки трябва заедно да се борят със злоупотребите с принципа на свободното движение на национално и европейско равнище. Искаме да опростим и да увеличим мобилността на работната сила в ЕС.

Борбата за правата на жените, включително преодоляването на разликата в заплащането и борбата срещу половата

насилието по полов признак, трябва да остане приоритет. Трябва също така да зачитаме правата на децата и да се съобразяваме с техния най-добър интерес.

Всички държави членки трябва да гарантират правата на лицата, принадлежащи към автохтонни национални малцинства и езикови групи.

Нашите хуманитарни отговорности

Европа трябва да предложи закрила на политическите бежанци и на тези, които бягат от граждански войни. За да изпълним хуманитарната си отговорност, ЕС трябва да създаде ефективна обща система за предоставяне на убежище, като същевременно държавите членки прилагат изцяло съществуващите правила.

Европа трябва да разработи обща политика в областта на убежището и имиграцията, в която държавите членки да дадат приоритет на достъпа на гражданите на ЕС до своите пазари на труда, като същевременно увеличат целевата си помощ за развитие и хуманитарна помощ.

ЕС не може да толерира социалните измами и социалния дъмпинг. Въпреки че уважаваме законната миграция към пазара на труда, трябва да се борим със злоупотребите и да правим разлика между бежанци и икономически мигранти. Държавите членки трябва да връщат незаконно пребиваващите икономически мигранти в страните им на произход при спазване на международното право и правото на ЕС.

Инвестиране в сигурността

Борбата с организираната престъпност, корупцията и терористичните организации остава приоритет за ЕС, както и борбата с трафика на хора. Тъй като малките държави и държавите по европейското крайбрежие са изправени пред много специфични предизвикателства по въпросите на миграцията, искаме да сложим край на организираната престъпност и трафика на хора, за да предотвратим трагедии.

Искаме да направим границите на Европа по-сигурни. Смятаме, че Европа трябва да увеличи финансовите, човешките и техническите ресурси, като същевременно засили ролята и прерогативите на агенцията за защита на границите.

Европа се нуждае и от стратегия за киберсигурност и борба с киберпрестъпността. Държавите членки трябва да подобрят сътрудничеството в областта на полицията и правосъдието, за да се борят с онлайн и офлайн престъпността.