Perusoikeuksien toteutuminen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen

Uskomme EU:hun, jossa kansalaisten perusoikeudet toteutuvat ja jossa oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan täysimääräisesti. EPP:n oikeus- ja sisäasioiden työryhmä keskittyy tekemään tästä todellisuutta ja käsittelemään muuttoliikkeeseen, kansalaisvapauksiin ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä sekä perustuslaillisia ja oikeudellisia asioita.

Ryhmämme on saavuttanut merkittävää edistystä useilla eri osa-alueilla, kuten Euroopan rajojen turvaamisessa, terrorismin ja petosten torjunnassa sekä uhrien suojelun parantamisessa. Olemme puhuneet Euroopan raja- ja rannikkovartioston (Frontex) perustamisen, EU:n ulkorajat ylittävien kansalaisten sähköisten tarkastusten ja lentomatkustajien rekisterien julkistamisen puolesta. Päivitimme terrorismia koskevan oikeudellisen kehyksen ja suljimme pitkälle kehitetyt terrorismin rahoituslähteet.

Olemme edistyneet valtavasti pyrkimyksissämme löytää EU:n yhteinen lähestymistapa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeviin asioihin. Lisäksi painotamme teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta suojelua nykyisenä digiaikana, sillä talouskasvu edellyttää oikeudellista kehystä, jolla niiden suojelu voidaan taata. Teollis- ja tekijänoikeuksista huolehtiminen sekä verkossa että sen ulkopuolella kuuluu siis tärkeisiin tavoitteisiimme.

Puheenjohtaja

Our position

Vapaus ja tasa-arvo

EU:n sisäisen vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta ei pidä tinkiä. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on yhteistyössä ehkäistävä periaatteen väärinkäyttöä. Työvoiman liikkuvuuden helpottaminen ja lisääminen EU:ssa on tärkeysjärjestyksemme kärkipäässä.

Meidän on myös taisteltava naisten oikeuksien puolesta muun muassa palkkaerojen poistamiseksi ja sukupuolistuneen väkivallan torjumiseksi. On tärkeää tukea EU:n liittymistä Istanbulin yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja asettaa lasten oikeudet etusijalle. Jäsenvaltioiden on myös taattava kansallisten vähemmistöjen ja kieliryhmien oikeudet.

Humanitaarinen vastuumme

Euroopalla on humanitaarinen vastuu siitä, että poliittisille pakolaisille ja sisällissotia pakeneville ihmisille tarjotaan suojelua. Tarvitsemme tehokkaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän, mutta samalla jäsenvaltioiden on pantava nykyiset säännöt kaikilta osin täytäntöön.

Yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan olisi painotettava unionin kansalaisten pääsyä työmarkkinoille ja lisättävä kohdennettua kehitysapua ja humanitaarista apua. EU:ssa ei voida hyväksyä sosiaaliturvapetoksia ja sosiaalista polkumyyntiä. Samalla kun kunnioitamme laillista työperäistä maahanmuuttoa, meidän on puututtava väärinkäytöksiin ja tehtävä ero pakolaisten ja taloudellisista syistä muuttavien välille. Jäsenvaltioiden on palautettava laittomasti maassa oleskelevat taloudellisista syistä muuttaneet lähtömaihinsa kansainvälistä ja unionin oikeutta noudattaen.

Investointeja turvallisuuteen

Järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjunta on tärkeimpiä tavoitteitamme. Tragedioiden ehkäisemiseksi meidän on saatava ihmiskauppa loppumaan ja parannettava rajaturvallisuutta, sillä pienet maat ja unionin rannikkovaltiot kohtaavat aivan erityisiä haasteita.

Haluamme parantaa Euroopan rajojen turvallisuutta. Mielestämme Euroopan on kasvatettava taloudellisia resurssejaan, henkilöresurssejaan ja teknisiä resurssejaan ja samalla vahvistettava rajavalvontaviraston asemaa ja oikeuksia.

Eurooppa tarvitsee myös kyberturvallisuutta edistävän ja kyberrikollisuuden vastaisen strategian, jonka avulla voitaisiin parantaa jäsenvaltioiden, poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyötä verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvan rikollisuuden torjumisessa.

EPP-ryhmä painottaa, että EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta olisi parannettava ja tiedustelupalvelutoiminnan ja laittomien vakoiluohjelmien käytön valvontaa lisättävä.

Related Position Papers