Uplatňování základních práv a dodržování právního státu

Chceme takovou Evropu, ve které budou občané moci plně využívat svých základních práv a kde jsou jasně dodržovány zásady právního státu. Na to dohlíží naše Pracovní skupina pro právní záležitosti a vnitřní věci. Další otázky, kterými se tato pracovní skupina zabývá, jsou migrace, občanské svobody, rovnost pohlaví, vzdělávání a ústavní a právní záležitosti.

Náš poslanecký klub se zasadil o zásadní pokrok v oblastech, jako je ochrana hranic, zachování čtyř základních svobod pohybu, boj s hrozbou terorismu, prevence a postih podvodů a zajištění podpory obětem terorismu a zločinu. Díky našemu politickému tlaku byla v rekordním čase vytvořena Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), zavedeny elektronické kontroly pro všechny, kteří překračují vnější hranice Evropy, zpřístupněny záznamy aerolinek o cestujících do Evropy, aktualizován právní rámec pro postihování terorismu a zablokován přístup teroristů k financím.

V současné době pracujeme na společném evropském přístupu ke zvládání migrace a udělování azylu. V dnešním prostředí digitálního hospodářského růstu považujeme za nutné vytvořit právní rámec ochraňující duševní vlastnictví jak k fyzickým dílům, tak i k obsahu online.

Předseda

Our position

Svoboda a rovné příležitosti

Základní principy EU, jako je svoboda pohybu, nemohou být nikdy zpochybněny. EU společně s členskými státy musí bojovat proti jakémukoli zneužití principu svobody pohybu jak na národní úrovni, tak na úrovni EU.

Boj za práva žen včetně rozdílů ve mzdách žen a mužů a proti genderovému násilí musí zůstat prioritou. Musíme rovněž respektovat práva dětí a brát v potaz jejich nejlepší zájmy.

Všechny členské státy musí garantovat práva původních národních menšin a jazykových skupin.

Naše humanitární odpovědnost

Evropa musí nabídnout ochranu politickým uprchlíkům a těm, kdo prchají před občanskými válkami. Evropa by proto měla vytvořit efektivní společný azylový systém a členské státy plně provádět stávající pravidla.

Evropa potřebuje vyvinout jednotnou společnou azylovou a migrační politiku, v rámci které členské státy mohou upřednostnit přístup občanů EU na své pracovní trhy a zároveň zvyšovat své cíle v rozvojové a humanitární pomoci.

EU nesmí tolerovat podvody v sociální oblasti a sociální dumping. Respektujeme zapojení legálních migrantů na pracovním trhu, netolerujeme však zneužívání systému a jasně rozlišujeme mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. Členské státy musejí v souladu s mezinárodním právem vracet nelegální ekonomické migranty do jejich zemí původu.

Investice do bezpečnosti

Prioritou EU je boj s organizovaným zločinem, korupcí a teroristickými organizacemi, stejně jako boj s obchodováním s lidmi. Malé členské státy a státy na evropském pobřeží čelí řadě specifických výzev spojených s migrací. Naším cílem je zabránit organizovanému zločinu, obchodování s lidmi a předcházet tragédiím.

Chceme zabezpečit evropské hranice. Evropa musí navýšit finanční, lidské a technické zdroje a posílit agenturu ochraňující hranice.

Evropa rovněž potřebuje strategii kybernetické bezpečnosti a boje s kyberzločinem. Členské státy musí zlepšit policejní a justiční spolupráci v boji se zločinem online i offline.