Pozičný dokument skupiny EPP o rodovej rovnosti

17.12.2020

Pozičný dokument skupiny EPP o rodovej rovnosti

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Rodová rovnosť

1. Riešenie násilia páchaného na ženách:

 1. Obchodovanie s ľuďmi
 2. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (FGM)
 3. Kybernetické násilie a nenávistné prejavy
 4. Sexuálne obťažovanie

2. Budovanie inkluzívneho hospodárstva:

 1. Uplatňovanie rodového hľadiska na trhu práce: zamestnanosť žien; dôchodky a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; rovnováha medzi pracovným a súkromným životom; poskytovanie starostlivosti;
 2. Podnikanie žien
 3. STEM, digitálne technológie, IKT a umelá inteligencia
 4. Ženy v rozhodovacom procese

3. Práva žien: Práva žien a mužov:

 1. Ženy vo vidieckych oblastiach
 2. Ženy vo vonkajších politikách a rozvoji
 3. Ženy v médiách

4. Zdravie žien a dievčat:

 1. Zdravie žien
 2. Rakovina
 3. Ženy so zdravotným postihnutím

"Únia sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami."

Článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Európska únia je od svojho vzniku projektom založeným na rovnosti príležitostí, ktorý umožňuje všetkým občanom naplno rozvinúť svoj potenciál na mierovom a prosperujúcom kontinente. Ženy sú jadrom tejto vízie a umožniť ženám dosiahnuť vyššie ciele a ísť ďalej je európskym ideálom už celé desaťročia.

Rovnosť je základnou hodnotou Európskej ľudovej strany. Zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých občanov na dosiahnutie úspechu v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti je základom poslania EPP. EPP a jej vlády sa dôsledne usilujú o zlepšenie príležitostí žien v spoločnosti a v hospodárstve vrátane trhu práce a o podporu rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom v prospech všetkých. Skupina EPP v Európskom parlamente sa snaží zabezpečiť, aby každá žena mala možnosť viesť ambiciózny a naplnený život. Od zdravého pôrodu po uspokojivé vzdelanie, od rozhodnutia vstúpiť na spravodlivý trh práce po rozhodnutie založiť si rodinu, od plnohodnotnej účasti na verejnom živote po zabezpečenie žien v staršom veku - skupina PPE zabezpečí, aby každá žena mala možnosť naplno využiť svoj potenciál. Naším cieľom je presadzovať rovnaké práva, príležitosti a rovnosť pre všetkých. Keďže rovnosť žien a mužov je základnou a horizontálnou hodnotou Európskej únie, mala by byť ústrednou témou konferencie o budúcnosti Európy. Ženy by sa mali aktívne podporovať v účasti na konferencii a ženské organizácie by sa mali podieľať na tvorbe programu konferencie. Ich hlasy by mali byť vypočuté a zahrnuté do záverečných odporúčaní.

Kľúčové pre dosiahnutie rodovej rovnosti je zhromažďovanie údajov rozdelených podľa pohlavia vo všetkých oblastiach politiky. Skupina PPE preto vyzýva Eurostat, EIGE a Eurobarometer, aby zintenzívnili svoje úsilie o zber údajov rozdelených podľa pohlavia a veku vo všetkých oblastiach prostredníctvom stratégie rodovej rovnosti.

1. RIEŠENIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

Boj proti násiliu vo všetkých jeho formách (fyzické, psychické, finančné, kybernetické násilie, ako aj sexuálne obťažovanie alebo mrzačenie ženských pohlavných orgánov) a na všetkých miestach vrátane domácnosti aj mimo nej je absolútnou prioritou našej politickej rodiny. Násilie páchané na ženách nie je len hlavnou prekážkou dosiahnutia rodovej rovnosti, ale aj neúnosným porušovaním ľudských práv. V súčasnosti každá tretia žena v EÚ vo veku 15 rokov a viac zažila nejakú formu fyzického a/alebo sexuálneho násilia a počet správ o domácom násilí sa rýchlo zvyšuje prostredníctvom COVID-19. Skupina PPE má nulovú toleranciu voči rodovo podmienenému násiliu v EÚ aj mimo nej.

Násilie páchané na ženách nie je len spoločenským násilím, ale populistické, neliberálne alebo protidemokratické režimy ho často využívajú ako prostriedok kontroly obyvateľstva. Politické násilie páchané štátom je spôsobom potláčania nesúhlasu občanov. Každý akt násilia voči ženám by sa mal považovať za priamy útok na naše demokratické hodnoty a za ohrozenie nielen konkrétnej skupiny osôb, ale za ohrozenie našej existencie ako zdravej, participatívnej a rovnoprávnej spoločnosti.

Akčné body týkajúce sa násilia páchaného na ženách:

 • Riešiť násilie a jeho základné príčiny na všetkých úrovniach prostredníctvom zvyšovania povedomia, prevencie a informačných kampaní vrátane kampaní o rizikách a škodlivom vplyve pornografických materiálov; kľúčová je podpora liniek pomoci a propagácia osvedčených postupov, ako aj kampane na podporu žien, mužov a detí, aby nahlasovali incidenty; prístup k bezpečným, dostupným a veku primeraným kanálom na nahlasovanie zneužívania bez strachu, najmä ak je zneužívateľ v blízkom okolí obete, je nevyhnutný, aby sa účinne riešilo nedostatočné nahlasovanie;
 • naliehavo vyzvať ostatné členské štáty a EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor;
 • vypracovať celoeurópsku definíciu násilia páchaného na ženách vrátane jeho online a offline foriem, ako aj doplniť násilie páchané na ženách do zoznamu trestných činov EÚ a zabezpečiť, aby tieto trestné činy neboli v žiadnom členskom štáte beztrestné. Mali by sa zvážiť aj nové legislatívne opatrenia na stanovenie minimálnych noriem týkajúcich sa druhov násilia;
 • podporovať obete prostredníctvom pripravovanej stratégie EÚ pre práva obetí, ako aj prostredníctvom existujúcich nástrojov, ako je európsky ochranný príkaz;
 • Pokračovať v časti Daphne v rámci programu "Práva a hodnoty" na roky 2021 - 2027.

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je obzvlášť závažným porušením ľudských práv a je považované za formu štrukturálneho násilia páchaného na ženách. Obchodovanie s ľuďmi je európsky problém: takmer polovica obetí (44 %) je obchodovaná v rámci EÚ. Ženy a dievčatá, najmä rómske ženy a dievčatá, sú vzhľadom na svoju nízku úroveň vzdelania a sociálno-ekonomické postavenie naďalej najzraniteľnejšie voči obchodovaniu s ľuďmi (68 %), pričom obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania zostáva najrozšírenejšou formou (56 %). Skupina PPE sa zaviazala bojovať proti obchodovaniu so ženami a dievčatami.

Akčné body týkajúce sa obchodovania s ľuďmi:

Zintenzívniť úsilie o transpozíciu a úplné vykonávanie súčasných legislatívnych opatrení členskými štátmi, pričom sa treba zamerať na pravidelné hodnotenie všetkých praktík súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi ako trestných činov, posilniť prevenciu, zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu úradníkov;

 • aby Európska komisia vypracovala smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v EÚ;
 • zintenzívniť úsilie o transpozíciu a úplné vykonávanie súčasných legislatívnych opatrení členskými štátmi so zameraním na pravidelné hodnotenie všetkých praktík súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi ako trestných činov, posilnenie prevencie, zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu úradníkov;
 • aby členské štáty zvýšili úsilie v boji proti zisteným faktorom zraniteľnosti spojeným s obchodovaním s ľuďmi, ako sú rómske ženy a dievčatá, vrátane chudoby, sociálneho vylúčenia, nízkeho vzdelania, vysokej miery nezamestnanosti, domáceho násilia a diskriminácie;
 • aby Európska komisia vypracovala novú stratégiu EÚ na odstránenie obchodovania s ľuďmi;
 • bojovať proti rozšírenej kultúre beztrestnosti páchateľov, zneužívateľov a vykorisťovateľov prostredníctvom pokračovania koordinovaného pracovného prístupu príslušných agentúr EÚ v spolupráci s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a ďalšími partnermi, čím sa zvýši účinnosť vyšetrovania a trestného stíhania;
 • podporovať posilnenie koordinovanej reakcie v rámci policajnej a justičnej spolupráce prostredníctvom Europolu a Eurojustu;
 • posilniť vykonávanie smernice o právach obetí, aby všetky obete mali prístup k spravodlivosti a podpore, ako aj zvýšiť ochranu detí v rámci všeobecných systémov sociálnej ochrany členských štátov. To by malo zahŕňať podporu organizácií občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a orgánov činných v trestnom konaní, ktoré pracujú s obeťami obchodovania s ľuďmi;
 • aby príslušné orgány, ako sú verejní činitelia, súdni úradníci a úradníci orgánov činných v trestnom konaní a agentúry, ktoré sa zaoberajú obeťami alebo potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi, absolvovali primeranú odbornú prípravu zohľadňujúcu rodovú rovnosť, ktorá by sa posilnila prostredníctvom účinného dohľadu a riadenia;
 • prevencia a boj proti pašovaniu žien a detí prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami pôvodu alebo tranzitu, spolu s ochranou obetí obchodovania s ľuďmi, zabezpečením komplexnej podpory, reintegračných a rehabilitačných programov;
 • aby sa opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi zohľadnili a začlenili ako opatrenie do všetkých obchodných dohôd;
 • zlepšiť nahlasovanie prípadov obchodovania s ľuďmi a zber údajov na úrovni členských štátov a EÚ s cieľom lepšie pochopiť tento jav a lepšie koordinovať rôzne zdroje údajov;
 • pokračovať v podpore a poskytovaní zdrojov pre prácu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi;
 • Skupina PPE odsudzuje akékoľvek nedobrovoľné zaobchádzanie, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútená sterilizácia, nútené potraty alebo nútené lekárske vyšetrenia žien, najmä z marginalizovaných skupín vrátane rómskych žien, žien s mentálnym postihnutím alebo žien patriacich k etnickým menšinám.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (FGM)

Skupina PPE dôrazne odsudzuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov (FGM) ako hrubé porušenie ľudských práv a ako akt násilia voči ženám a dievčatám s dlhodobými psychickými a fyzickými následkami vrátane smrti. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa týka najmenej 200 miliónov žien a dievčat v 31 krajinách a podľa údajov UNFPA z roku 2018, ak budú populačné trendy pokračovať rovnakým smerom, do roku 2030 bude na celom svete ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov 68 miliónov dievčat. Skupina PPE odsudzuje rastúcu medikalizáciu tejto praktiky ako nebezpečný pokus o legalizáciu a dokonca potenciálny zisk z mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

Akčné body týkajúce sa mrzačenia ženských pohlavných orgánov:

 • Vyzýva Európsku komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami s cieľom uprednostniť odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov prostredníctvom existujúcich a budúcich programov;
 • posilnili prevenciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov prostredníctvom vzdelávania a informovania a vytvorením predpokladov pre ekonomické posilnenie postavenia žien a dievčat;
 • zamerať rôzne existujúce programy na zvyšovanie povedomia, informovanie, vzdelávanie a odbornú prípravu príslušných odborníkov ( lekárov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov) v celej EÚ a v rámci vonkajších politík na prevenciu a riešenie problému mrzačenia ženských pohlavných orgánov;
 • vyčleniť finančné prostriedky EÚ na projekty odbornej prípravy a zvyšovania povedomia s cieľom účinne predchádzať, odhaľovať a reagovať na prípady mrzačenia ženských pohlavných orgánov a násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Kybernetické násilie a nenávistné prejavy

Kybernetické násilie páchané na ženách úzko súvisí s rastúcim prístupom k sociálnym médiám a technologickým platformám a ich využívaním a môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi, ako napríklad sexuálnym obťažovaním, sexuálnym zneužívaním na základe obrazu, groomingom alebo sexistickými nenávistnými prejavmi. Tieto formy kybernetického násilia a nenávistných prejavov voči ženám sú súčasťou procesu násilia, ktoré často začína offline a pokračuje online alebo naopak.

Nenávistné prejavy sú čoraz častejšie namierené proti ženám, pričom obzvlášť vystavené sú verejné osoby, ako sú novinárky, obhajkyne ľudských práv a političky.

Akčné body týkajúce sa kybernetického násilia a nenávistných prejavov:

 • Spolupracovať s Európskou komisiou na príprave komplexnej stratégie, ktorá by sa zaoberala problematikou kybernetického násilia, ako aj nenávistnými prejavmi namierenými proti ženám, keďže nenávistné prejavy online môžu podnecovať násilie v reálnom svete;
 • zvýšiť synergie medzi existujúcimi nástrojmi na európskej úrovni v oblasti online násilia páchaného na ženách, ako je všeobecné nariadenie o ochrane údajov, smernica o elektronickom obchode, ako aj smernica o právach obetí;
 • spolupracovať s technologickými platformami a sektorom IKT na boji proti násiliu páchanému na ženách, kybernetickému násiliu a zneužívaniu detí online aj offline prostredníctvom technických opatrení, ako aj politík moderovania médií. Je nevyhnutné rozvíjať techniky prevencie a mechanizmy reakcie na škodlivý obsah vrátane spolupráce s justičnými orgánmi pri odstraňovaní násilného alebo škodlivého obsahu alebo pri znemožňovaní prístupu;
 • Vypracovať ukazovatele o výskyte a škodlivosti kybernetického násilia páchaného na ženách na meranie účinnosti intervencií;
 • ďalej rozvíjať kampane na zvyšovanie povedomia žien a dievčat o kybernetickom násilí, ich zákonných právach a dostupných podporných službách atď;
 • Pri zvažovaní opatrení na ochranu bezpečnosti novinárov a novinárok uplatňovať rodovo citlivý prístup, keďže novinárky a novinári čelia rodovo špecifickým formám násilia, ako je sexuálne a online obťažovanie.

Sexuálne obťažovanie

Sexuálne obťažovanie je najtrvalejšou formou diskriminácie na základe pohlavia a približne polovica žien v Európskej únii zažila sexuálne obťažovanie. Skupina PPE dôrazne odsudzuje všetky formy obťažovania a trvá na účinnom uplatňovaní existujúceho právneho rámca, ktorý sa zaoberá týmto javom, a zároveň vyzýva členské štáty EÚ, verejné a súkromné spoločnosti a inštitúcie, aby prijali ďalšie opatrenia na účinné ukončenie obťažovania na pracovisku a jeho predchádzanie.

Akčné body týkajúce sa sexuálneho obťažovania:

 • Monitorovať účinnosť existujúcich právnych rámcov a vykonávanie medzinárodných dohovorov;
 • Zaviesť stratégiu prevencie sexuálneho obťažovania na pracovisku a v iných sociálnych prostrediach na základe dohovoru MOP z júna 2019 o násilí a obťažovaní vo svete práce, v ktorom sa násilie a obťažovanie na pracovisku uznáva za porušenie ľudských práv;
 • spolupracovať s členskými štátmi, verejným a súkromným sektorom, ako aj s príslušnými inštitúciami na účinnom monitorovaní situácie, výmene osvedčených postupov a presadzovaní opatrení na riešenie sexuálneho obťažovania vo všetkých prostrediach.

2. BUDOVANIE INKLUZÍVNEHO HOSPODÁRSTVA

Posilnenie postavenia žien ako občianok a hospodárskych aktérok má zásadný význam pre naše hospodárstva a spoločnosti, ako aj pre boj proti chudobe. Zo štrukturálneho hľadiska už dlho existujú rozdiely medzi mužmi a ženami v hospodárstve, a to v dôsledku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, tlakov spojených s poskytovaním starostlivosti a fenoménu "deravého potrubia".

Uplatňovanie rodového hľadiska na trhu práce

Väčšina absolventov vysokých škôl v EÚ sú ženy: v rámci EÚ-28 tvoria takmer tri pätiny (57,6 %) všetkých absolventov. Na trhu práce sú však zastúpené nedostatočne, keďže zamestnaných je len 64,3 % žien v porovnaní so 75,9 % mužov. Napriek vyššej kvalifikácii ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, najmä ženy s deťmi. Kombinovanie pracovného a rodinného života predstavuje mnoho výziev a najmä ženy sa snažia prispôsobiť svoju kariéru rodinnému životu a povinnostiam starostlivosti. Opatrovateľky môžu byť nútené skrátiť svoj pracovný čas alebo dokonca opustiť platenú prácu.

Pandémia COVID-19 mala rozdielny vplyv na ženy, pretože sú viac vystavené sociálno-ekonomickým dôsledkom vírusu, čo zvyšuje riziko ich chudoby. Počas krízy ženy vykonávali väčšinu starostlivosti napriek tomu, že často mali ďalšie pracovné povinnosti, ktoré museli zladiť.

Úloha rodiny v spoločnosti je rozhodujúca, pretože poskytuje zázemie a upokojujúcu dôveru. Nemožno si ju však vážiť a užívať, ak sa v tempe moderného života nedosiahne rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Musíme sa usilovať o to, aby si každý mohol naplno užívať rodinný život. Základom je dosiahnuť skutočnú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Poskytovanie starostlivosti je rozhodujúce pre rodinnú pohodu, pričom ženy zabezpečujú prevažnú väčšinu, vrátane starostlivosti o deti, starostlivosti po vyučovaní, starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a starostlivosti o staršie osoby. V EÚ väčšinu neformálnych opatrovateľov tvoria ženy (62 % sa stará o staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo 58 % poskytuje neformálnu starostlivosť o deti), čo poukazuje na existenciu rodových rozdielov v starostlivosti. Okrem toho 29 % domácností uvádza neuspokojenú potrebu profesionálnych služieb domácej starostlivosti, pričom táto potreba sa v jednotlivých krajinách EÚ výrazne líši.

Ak ženy pracujú, významnou prekážkou je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, ktorý v Európe dosahuje v priemere 16 % a môže zakrývať horizontálnu a vertikálnu segregáciu na trhu práce vrátane faktora skleneného stropu.

Zabezpečenie ekonomickej nezávislosti žien - senioriek je ďalšou kľúčovou výzvou pre nadchádzajúce roky. Miera chudoby seniorov sa neustále zvyšuje, ale ukazovatele chudoby a sociálneho vylúčenia žien vo veku nad 75 rokov sú viditeľne vyššie ako rovnaké ukazovatele u mužov. V roku 2018 ženy vo veku nad 65 rokov v EÚ poberali dôchodok, ktorý bol v priemere o 30 % nižší ako dôchodok mužov, čo je známe ako rodový dôchodkový rozdiel. Tento rozdiel sa však pomaly zmenšuje. Existuje v dôsledku nerovností nahromadených počas celého života žien, ako sú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, rozdiely v zamestnanosti a obdobia ich neprítomnosti na trhu práce.

Akčné body týkajúce sa uplatňovania rodového hľadiska na trhu práce:

 • Skupina PPE sa zasadzuje za rovnakú odmenu za rovnakú prácu a očakávame pripravovaný návrh Európskej komisie na túto tému. Podporujeme snahu o vytvorenie harmonizovaného európskeho rámca pre transparentnosť odmeňovania s vhodnou koordináciou osvedčených postupov členských štátov, pričom by sa mali náležite zohľadniť jedinečné podmienky európskych MSP a rôznorodosť modelov trhu práce existujúcich v EÚ;
 • Zlepšiť zber údajov prostredníctvom zavedenia ukazovateľa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ako aj ďalšieho výskumu základných príčin rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Skupina PPE podporuje výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti zosúladenia veku odchodu do dôchodku mužov a žien a zváženie, či by sa na účely dôchodkových nárokov malo započítavať uznanie obdobia starostlivosti o dieťa;
 • aby členské štáty v plnej miere transponovali smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov a aby Európska komisia pozorne monitorovala jej vykonávanie;
 • zabezpečiť prístup ku kvalitným, cenovo dostupným a prístupným verejným a súkromným zariadeniam starostlivosti, ako aj možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľmi na flexibilnej organizácii práce. Hoci zodpovednosť za organizáciu a obsah systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako aj za dlhodobú starostlivosť nesú členské štáty, mala by sa preskúmať spolupráca na európskej úrovni spojená s efektívnym využívaním fondov EÚ vrátane primeraného prideľovania rozpočtových prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov na rozvoj kvalitných služieb starostlivosti;
 • zhromažďovať kvalitné údaje o poskytovaní starostlivosti dostupnej pre deti, staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím a iné závislé osoby prostredníctvom verejného a súkromného financovania vrátane formálnej a neformálnej starostlivosti. Takéto údaje by mali pripraviť pôdu pre európsku stratégiu starostlivosti, pričom by sa pri tom mala zohľadniť zásada subsidiarity a právomoci členských štátov;
 • Rovnaké možnosti rozdelenia rodičovskej dovolenky medzi oboch rodičov s cieľom rozdeliť si zodpovednosť za výchovu detí. Vyzývame členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy týkajúce sa modelov rodičovskej dovolenky. Okrem toho sa skupina PPE zasadzuje za celoeurópsku kampaň na podporu otcovskej dovolenky;
 • zaviesť každoročne 20. marca Európsky deň rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorý by symbolicky odrážal jarnú rovnosť dňa a noci;
 • bojovať proti rodovým stereotypom prostredníctvom vzdelávania a informovania vo všetkých oblastiach vrátane podnikania, športu, akademickej obce atď.

Podnikanie žien

Úloha obchodu, podnikania a malých a stredných podnikov je pre skupinu EPP kľúčová a snažíme sa podporovať a posilňovať ženy, aby napredovali a dosiahli úspech. Z výskumu vyplýva, že inkluzívnosť buduje ekonomiku a HDP. Podnikanie žien je významným faktorom v dnešnom hospodárstve, najmä prostredníctvom MSP, ale má potenciál sa ďalej rozširovať. V súčasnosti tvoria ženy len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a 30 % začínajúcich podnikateľov; chýbajú v najsľubnejších odvetviach a sú nedostatočne zastúpené v rozhodovacích orgánoch.

Akčné body týkajúce sa podnikania žien:

 • Ďalšie rozvíjanie kreativity a podnikateľského potenciálu žien, pretože sú nevyužitým zdrojom hospodárskeho rastu a pracovných miest. Podnikanie žien a prístup k pôžičkám a kapitálovému financovaniu by sa mali podporovať prostredníctvom programov a fondov EÚ, ako aj Európskej investičnej banky, pokiaľ ide o prístup k mikrofinancovaniu;
 • Dvor audítorov by mal vykonať audit existujúcich finančných nástrojov EÚ na posilnenie hospodárskeho postavenia žien a Komisia by mala identifikovať medzery a nedostatky, ktoré treba riešiť v záujme lepšieho využívania rozpočtu EÚ;
 • Zvyšovanie informovanosti o možnostiach financovania zo strany EÚ: na zvýšenie informovanosti o programoch a financovaní EÚ, ktoré poskytujú ženám príležitosti na zvýšenie ich zručností, prístup ku kapitálu a finančnej podpore, je potrebná prispôsobená podporná a informačná kampaň zameraná na majiteľky podnikov a podnikateľky;
 • ďalšie rozširovanie Európskej siete podnikateľských anjelov a Európskej siete mentorov pre ženy podnikateľky, a to aj prostredníctvom stretnutí inovátoriek, odborníkov v oblasti technológií a investorov s cieľom podporiť a zvýšiť inovácie a financovanie podnikov vedených ženami. To môže podporiť ženské vzory v podnikaní a podnikateľských anjeloch a podporiť podnikanie ako kariérnu možnosť prostredníctvom kariérneho poradenstva a mentoringu. Následne existuje potenciál na vytvorenie ďalšej generácie podnikateliek v odvetviach, ako je digitálne hospodárstvo, IKT a umelá inteligencia, a to prostredníctvom spolupráce so školami a s organizáciami na najnižšej úrovni;
 • aby Európska komisia uprednostnila rozsiahle investície do digitálneho vzdelávania a zručností na všetkých úrovniach vrátane informatického myslenia v základnom vzdelávaní, ako aj digitálneho vzdelávania v programe Erasmus+, aby sa predvídal rastúci dopyt po digitálnych zručnostiach na vysokej úrovni a aby sa odstránil veľký nedostatok digitálnych zručností, ktorý v EÚ existuje. To môže byť prínosom pre tých, ktorí sa po určitom období neprítomnosti vracajú na trh práce, najmä ako podnikatelia.

STEM, digitálne technológie, IKT a umelá inteligencia

Ženy sú nevyužitým zdrojom aj v rozvíjajúcich sa oblastiach, ako sú digitálne technológie, umelá inteligencia a IKT, pričom ženy tvoria 34 % absolventov STEM a len 17 % odborníkov v oblasti IKT, pričom v informačnom a komunikačnom sektore v Európe zarábajú o 19 % menej ako muži. Okrem toho podiel mužov pracujúcich v digitálnom sektore je trikrát vyšší ako podiel žien. Začlenením väčšieho počtu žien na trh práce v digitálnom sektore by sa európskemu hospodárstvu mohlo zvýšiť HDP o 16 miliárd EUR.

Akčné body týkajúce sa STEM, digitálnych technológií, IKT a umelej inteligencie:

 • Pokročiť vo vzdelávaní, odbornej príprave a udržiavaní nových digitálnych zručností a kapacít, a to najmä v predmetoch STEM, s osobitným dôrazom na dievčatá (všeobecný prístup ku kurzom kódovania, matematiky a IKT), prostredníctvom odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, a uprednostniť rozmanitosť a inklúziu v oblasti STEM s cieľom zvýšiť rovnosť príležitostí v hospodárstve a v podnikoch. Dievčatá by mali byť podporované v tom, aby sa v škole venovali matematike a prírodovedným predmetom;
 • využívať fondy a programy EÚ vrátane programu Erasmus+ na účinnú podporu celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy v týchto oblastiach.
 • Vytvoriť ďalšie a väčšie stimuly pre podniky aj ženy pre vzory, mentorské programy a kariérne cesty, zviditeľniť ženy a podporiť ich prístup do týchto odvetví.
 • Zaviesť kampane alebo ocenenia pre podniky, ktoré prijímajú príkladné opatrenia na zlepšenie prítomnosti žien v digitálnej ekonomike, najmä na rozhodovacích fórach;
 • Zabezpečiť vývoj technológií a aplikácií citlivých na rodovú príslušnosť, postihnutie a vek, pričom sa zohľadnia potreby koncových používateľov.

Ženy v rozhodovacom procese

Ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené vo vedúcich pozíciách v mnohých oblastiach vrátane podnikania, vedy, odborového zastúpenia, politiky a verejných funkcií, a to napriek tomu, že tvoria takmer polovicu pracovnej sily a viac ako polovicu absolventov vysokých škôl v EÚ. Podiel žien na rozhodovacích pozíciách sa od roku 2013 zvýšil, ale pokrok bol pomalý a nerovnomerný. V októbri 2018 tvorili ženy len 6,7 % predsedov správnych rád v EÚ a len 6,5 % generálnych riaditeľov. Rodovo vyvážené predstavenstvá spoločností však môžu zlepšiť výkonnosť spoločnosti a dokonca sa spájajú s väčšou finančnou stabilitou.

Tam, kde sú kvóty potrebné na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti, ich skupina PPE považuje za dočasné, ale nevyhnutné opatrenie.

Akčné body týkajúce sa žien v rozhodovacích orgánoch:

 • Skupina PPE by mala byť lídrom v dokazovaní rozhodovacím orgánom EÚ, vládam členských štátov, organizáciám občianskej spoločnosti a európskym malým a stredným podnikom, že pracovisko s rozmanitosťou má tendenciu dosahovať lepšie výsledky. Rozmanitosť by sa mala vnímať ako nástroj konkurencieschopnosti a obchodného potenciálu EÚ, a nie ako ťažká záťaž;
 • naliehať na predstavenstvá spoločností, aby uplatňovali transparentné kritériá výberu kandidátov a uprednostňovali nedostatočne zastúpené pohlavie, ak je na výber medzi dvoma rovnako kvalifikovanými uchádzačmi, ako sa navrhuje v smernici o ženách v predstavenstvách;
 • zlepšiť postup žien do najvyšších rozhodovacích pozícií;
 • Podporiť iniciatívu Európskej ľudovej strany (EPP), smernicu o ženách v správnych radách;
 • Skupina PPE bude pozorne dodržiavať rodové kvóty počas svojho predsedníctva a preskúma možnosti rozšírenia týchto kvót na ďalšie orgány PPE.

3. PRÁVA ŽIEN: MEDZISEKTOROVÝ PRÍSTUP

Uplatňovanie rodového hľadiska, t. j. zohľadňovanie špecifických okolností a potrieb žien, sa musí zohľadňovať vo všetkých oblastiach politiky. Hoci sa v tomto dokumente nerozširujú konkrétne, v oblastiach politiky, ako je migrácia, začleňovanie Rómov, zmena klímy, rozvoj, médiá, šport, doprava a deti, sa musí uplatňovať rodová optika a politiky sa musia prispôsobiť tak, aby vyhovovali rodovo citlivej reakcii.

Ženy vo vidieckych oblastiach

Ženy vo vidieckych oblastiach zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní svojich komunít a pri zachovaní životaschopnosti poľnohospodárstva. Napriek ich významnému prínosu však naďalej čelia mnohým výzvam vrátane obmedzených pracovných príležitostí, horšieho prístupu k službám, menej rozvinutej infraštruktúry a nedostatočného zastúpenia na rozhodovacích fórach. Veľká časť práce vidieckych žien je neformálna a neuznaná. Najmä poľnohospodárky čelia osobitným výzvam, ktoré ich spočiatku znevýhodňujú, vrátane rodovo špecifických prekážok, ako je nedostatočný prístup k pôde, financovanie poľnohospodárskej odbornej prípravy a vzdelávania a rovnaké zaobchádzanie.

Akčné body týkajúce sa žien vo vidieckych oblastiach:

 • Podpora podnikateľských iniciatív a prístupu k úverom;
 • vytvorenie tematického podprogramu pre ženy vo vidieckych oblastiach prostredníctvom strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), podpora zamestnanosti žien a podnikania žien s využitím príležitostí spojených s agroturistikou a rozvojom digitálnych dedín, zlepšenie prístupu poľnohospodárok k pôde, úverom a finančným nástrojom, zručnostiam a výkonnosti prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a poradenských služieb, zvýšenie účasti v miestnych akčných skupinách a rozvoj miestnych partnerstiev v rámci programu Leader;
 • výmena osvedčených postupov členských štátov, najmä pokiaľ ide o profesijné postavenie vypomáhajúcich manželov v poľnohospodárskom sektore, čím sa riešia práva žien v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane nárokov na materskú dovolenku alebo dôchodok a prístup žien k dostupným finančným prostriedkom EÚ;
 • preskúmať rozvoj modelov partnerstva v súvislosti s vlastníctvom poľnohospodárskych podnikov.

Ženy vo vonkajších politikách a rozvoji

Rodová rovnosť má zásadný význam pre ľudské práva, udržateľný rozvoj a inteligentné hospodárstvo. Posilnenie postavenia žien na celom svete je kľúčové pre globálny pokrok. EÚ v tomto smere zohráva dôležitú úlohu, a to prostredníctvom podpory partnerských krajín pri riešení rodovej diskriminácie, vytváraním priaznivejšieho prostredia pre napĺňanie práv dievčat a žien s cieľom dosiahnuť skutočné a hmatateľné zlepšenie rodovej rovnosti.

Akčné body pre ženy vo vonkajšej činnosti:

 • Presadzovanie rodovej rovnosti ako kľúčovej priority programov a projektov GAP II vrátane riešenia práv žien a dievčat v štyroch kľúčových oblastiach: fyzická a psychická integrita vrátane boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov; podpora hospodárskych a sociálnych práv a posilnenie postavenia dievčat a žien; posilnenie účasti žien a dievčat; a horizontálny pilier na zmenu inštitucionálnej kultúry s cieľom účinnejšie plniť záväzky EÚ;
 • GAP III musí ďalej zlepšovať práva žien tým, že zvýši informovanosť žien a dievčat o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a prístup k nemu a umožní im ho udržiavať a zlepšovať bez nátlaku, násilia, diskriminácie a zneužívania;
 • Presne sledovať všetky výdavky na rodové aktivity pomocou ukazovateľov, aby bolo možné posúdiť vplyv a zlepšiť kvalitu uplatňovania rodového hľadiska;
 • Zabezpečiť súlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami, opatreniami a financovaním v oblasti rodovej rovnosti s cieľom maximalizovať poznatky a synergie.

Ženy v médiách

Tradičné a sociálne médiá majú vzhľadom na svoju kľúčovú úlohu v spoločenskej reprezentácii a šírení kultúry, ako aj v poskytovaní informácií, obrovský vplyv na schopnosť presadzovať práva žien. Stereotypy a nedostatočné zastúpenie žien v médiách naďalej pretrvávajú a možno ich jasne vidieť v mediálnom obsahu. Rada Európy uviedla, že "ženy predstavujú len približne štvrtinu osôb, ktoré počuť, čítajú alebo vidia v správach, zriedkavo sú zastúpené v pozícii experta". Ženy sú tiež nedostatočne zastúpené v profesii na všetkých úrovniach riadiacej štruktúry: vlastníctvo médií, tvorba informácií a rozhodovací proces.

 • Vykonávať opatrenia uvedené v uznesení Európskeho parlamentu z roku 2018 o "rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ";
 • Spolupracovať s členskými štátmi na zvyšovaní povedomia o ženách v médiách a na výmene osvedčených postupov pri presadzovaní zastúpenia a zobrazovania žien v médiách.

4. ZDRAVIE ŽIEN A DIEVČAT

Skupina PPE sa zaviazala k pozitívnemu a aktívnemu prístupu k zdravotnej starostlivosti počas celého životného cyklu. Veríme, že ženy by mali mať možnosť riadiť svoju vlastnú zdravotnú starostlivosť s podporou zdravotníckych odborníkov.

Aby sa ženy mohli rozhodovať na základe informácií, musia mať počas celého života prístup k spoľahlivým a na dôkazoch založeným informáciám. Dôležitá je veku primeraná komplexná sexuálna výchova, antikoncepcia, vzdelávanie o plodnosti a informácie o lekárskych postupoch, počatí, tehotenstve a popôrodnej starostlivosti. Cieľom skupiny EPP je podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien s náležitým ohľadom na kompetencie členských štátov v tejto oblasti. Plánovanie rodiny a reprodukčná zdravotná starostlivosť by mali byť dostupné všetkým ženám na základe ich osobnej situácie a individuálnych potrieb, s prístupom zameraným na ženu, podporovaným lekárskymi odborníkmi, a malo by sa k nim pristupovať pri plnom rešpektovaní zásady subsidiarity.

Akčné body týkajúce sa zdravia žien:

 • Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia by mala zohľadňovať rodové hľadisko, aby sa zohľadnili rodové predsudky;
 • aby členské štáty prijali opatrenia na boj proti viacnásobným nerovnostiam a znevýhodneniam, s ktorými sa stretávajú zraniteľné ženy a dievčatá pri prístupe k službám zdravotnej starostlivosti;
 • zabezpečiť, aby bola všetkým ženám dostupná veku primeraná komplexná sexuálna výchova, vzdelávanie o plodnosti a informácie o počatí, antikoncepcii, tehotenstve a popôrodnej starostlivosti;
 • zabezpečiť primeranú predpôrodnú a popôrodnú zdravotnú starostlivosť pre všetky matky s cieľom, aby žiadna žena nezomrela pri pôrode;
 • Vypracovať spoločné európske normy v oblasti zdravotnej starostlivosti o matky a umožniť zdravotníckym pracovníkom vymieňať si osvedčené postupy v tejto oblasti;
 • Zabezpečiť, aby zdravotnícky personál vykonával svoje povinnosti bez diskriminácie, aby bol primerane senzibilizovaný a vybavený kompetenciami na lepšie pochopenie situácie zraniteľných dievčat a žien;
 • ďalej spolupracovať s členskými štátmi na podpore dojčenia a na vytvorení systému EÚ o bezpečnom používaní liekov počas tehotenstva a dojčenia. Spolupracovať s členskými štátmi a Európskou komisiou na podpore cezhraničného využívania bánk mlieka, aby sa zabezpečilo, že ženy v pohraničných regiónoch môžu v prípade potreby využiť túto podporu;
 • ďalej skúmať otázku náhradného materstva, jeho rôzne aspekty a právne dôsledky v rámci EÚ aj v rámci vonkajšej činnosti EÚ s cieľom posúdiť, či sa pri tejto praxi plne dodržiavajú ľudské práva;
 • zaujať rodovo citlivý prístup k informovanosti o chorobách, ich diagnostike a liečbe.

Rakovina

Rakovina postihuje ženy aj mužov, avšak typy rakoviny špecifické pre jednotlivé pohlavia, ako aj prístupy k diagnostike a prevencii sa môžu líšiť. V dôsledku toho sú potrebné cielené a odlišné politické opatrenia.

Akčné body týkajúce sa rakoviny:

 • Vzhľadom na súčasnú nižšiu úroveň zdravotného povedomia sa treba viac zamerať na zvyšovanie povedomia o prevencii a liečbe rakoviny u mužov;
 • Hoci zodpovednosť za organizáciu systémov zdravotnej starostlivosti, ako aj za poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti spočíva na jednotlivých členských štátoch, spolupráca a výmena osvedčených postupov na európskej úrovni spolu s efektívnym využívaním finančných prostriedkov EÚ sú prínosom pri riešení spoločných výziev v boji proti rakovine;
 • začlenenie rodovo špecifického prístupu pri vypracúvaní a vykonávaní plánu EÚ na boj proti rakovine;
 • povzbudiť členské štáty EÚ, aby združili zdroje na hromadný nákup vakcíny proti HPV, čím sa znížia jej náklady a posilní sa prevencia rakoviny, čo umožní, aby vakcínu mohli využívať všetky deti.

Ženy so zdravotným postihnutím

V Európskej únii žije 46 miliónov žien a dievčat so zdravotným postihnutím a ženy so zdravotným postihnutím čelia mnohým a vzájomne sa prelínajúcim výzvam a diskriminácii.

Akčné body týkajúce sa zdravotného postihnutia:

 • Ďalej začleniť rodové hľadisko do pripravovanej stratégie rovnosti osôb so zdravotným postihnutím do roku 2021 vrátane zlepšenia prístupu na trh práce a do justície.
 • Ďalej zohľadňovať rodové hľadisko pri tvorbe politiky v oblasti zdravotného postihnutia a zabezpečiť plný prístup k právam pre ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, ktoré sú v ústavoch.

iný relevantný obsah