L-Intern u l-Affarijiet Legali
A young boy standing with his classmates raises his hand
Kumitati Parlamentari Kultura u Edukazzjoni
Justice carrying her scales, blindfolded
Kumitati Parlamentari Affarijiet Legali
The last piece of a puzzle of the European flag lies on top of the completed pieces
Kumitati Parlamentari Affarijiet Kostituzzjonali
A woman signs a document on a clipboard
Kumitati Parlamentari Petizzjonijiet

Ingawdu d-drittijiet fundamentali u nirrispettaw l-istat tad-dritt

Aħna nemmnu f’UE fejn iċ-ċittadini jgawdu d-drittijiet fundamentali tagħhom u fejn l-istat tad-dritt jiġi rrispettat bis-sħiħ. Il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Affarijiet Legali u Interni tagħna jiffoka fuq it-twettiq ta’ dan l-objettiv u fuq kwistjonijiet bħall-migrazzjoni, il-libertajiet ċivili, l-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll kwistjonijiet kostituzzjonali u legali.

Il-Grupp tagħna għamel progress sinifikanti f’diversi oqsma, fosthom l-iżgurar tal-fruntieri Ewropej, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-frodi u ż-żieda fil-protezzjoni tal-vittmi. Ħdimna favur il-ħolqien ta’ Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), kontrolli elettroniċi fuq iċ-ċittadini li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Ewropa u l-iżvelar tar-rekords tal-passiġġieri tal-linji tal-ajru. Aġġornajna l-qafas legali dwar it-terroriżmu u waqqafna l-finanzjament elaborat tat-terroriżmu.

Għamilna progress kbir lejn approċċ Ewropew komuni għall-politika dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. Barra minn hekk, nagħtu prijorità lill-protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-era diġitali biex nappoġġajaw tkabbir ekonomiku li jeħtieġ qafas legali li jiżgura protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali online kif ukoll offline. Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-era diġitali tinsab ukoll fuq l-aġenda tagħna.

Chairperson

Our position

Il-libertà u l-ugwaljanza

Ma nistgħu nieħdu ebda pass lura mill-prinċipju bażiku tal-moviment liberu fl-UE. L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jaħdmu flimkien biex jipprevjenu abbużi minn dan il-prinċipju. Is-simplifikazzjoni u ż-żieda tal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol tal-UE hija prijorità.

Jenħtieġ niġġieldu wkoll għad-drittijiet tan-nisa, inklużi t-tneħħija tad-differenza fil-pagi u l-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru. Huwa importanti li jiġi appoġġjat l-aċċess tal-UE għall-Konvenzjoni ta’ Istanbul dwar il-vjolenza kontra n-nisa u li tingħata prijorità lid-drittijiet tat-tfal. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu wkoll id-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali u tal-gruppi lingwistiċi.

Ir-responsabbiltajiet umanitarji tagħna

L-Ewropa għandha r-responsabbiltà umanitarja li toffri protezzjoni lir-refuġjati politiċi u lil dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerer ċivili. Sistema komuni tal-ażil effettiva hija meħtieġa filwaqt li r-regoli eżistenti jkunu qegħdin jiġu implimentati bis-sħiħ.

Politika komuni dwar l-ażil u l-immigrazzjoni għandha tagħti prijorità lill-aċċess taċ-ċittadini tal-UE għas-swieq tax-xogħol u żżid l-iżvilupp immirat u l-għajnuna umanitarja. L-UE ma tistax tittollera l-frodi soċjali u d-dumping soċjali. Filwaqt li nirrispettaw il-migrazzjoni legali fis-suq tax-xogħol, huwa importanti li nittrattaw l-abbużi u niddistingwu bejn refuġjati u migranti ekonomiċi. L-Istati Membri għandhom jirritornaw lill-migranti ekonomiċi residenti illegalment lejn il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, b’rispett sħiħ għal-liġi internazzjonali u tal-UE.

Ninvestu fis-sigurtà

Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u t-terroriżmu hija prijorità. Biex nevitaw it-traġedji jenħtieġ inwaqqfu t-traffikar tal-bnedmin u nżidu s-sigurtà tal-fruntieri għax pajjiżi żgħar u oħrajn tul il-kosta tal-Ewropa jaffaċċjaw sfidi speċifiċi ħafna.

Irridu nagħmlu l-fruntieri tal-Ewropa aktar siguri. Nemmnu li l-Ewropa għandha żżid ir-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi tagħha filwaqt li ssaħħaħ ir-rwol u l-prerogattivi tal-aġenzija għall-protezzjoni tal-fruntieri.

L-Ewropa teħtieġ ukoll strateġija għaċ-ċibersigurtà u kontra ċ-ċiberkriminalità li ttejjeb il-koperazzjoni fost l-Istati Membri, il-pulizija u l-ġustizzja biex tiġġieled il-kriminalità online u offline.

Il-Grupp PPE jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sigurtà tal-UE u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha u li tiżdied is-superviżjoni fuq l-attivitajiet tas-servizz sigriet u l-użu illegali ta’ software ta’ spjunaġġ.

Related Position Papers