Ievērojot pamattiesības un tiesiskumu

Mēs vēlamies ES, kurā pilsoņiem ir savas pamattiesības un tiek ievērots tiesiskumu. Mūsu tieslietu un iekšlietu darba grupa koncentrējas uz to, lai tas notiktu. Tajā tiek aplūkoti arī citi svarīgi jautājumi, piemēram, migrācija, pilsoniskās brīvības, dzimumu līdztiesība un izglītības, konstitucionālie un juridiskie jautājumi.

Mūsu grupa ir panākusi progresu vairākās jomās, sākot no mūsu robežu nodrošināšanas, lai eiropieši turpinātu baudīt četras brīvības, cīnītos pret terorismu un krāpšanu, kā arī palielinātu cietušo aizsardzību. Mēs uzstājām uz Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes (FRONTEX) izveidi, atbalstījām visu pilsoņu elektroniskās pārbaudes, kas šķērso Eiropas ārējās robežas, noteicām, ka aviosabiedrībām jāatklāj informāciju par pasažieriem, kas lido uz Eiropu, atjauninājām kontinenta mēroga tiesisko regulējumu par terorismu.

Šodien mēs strādājam pie kopējas Eiropas pieejas imigrācijas un patvēruma politikas jomā. Tā kā ekonomikas izaugsme prasa tiesisku regulējumu, kas nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu aizsardzību arī tiešsaistē, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība digitālajā laikmetā.

Priekšsēdētājs

Our position

Brīvība un vienlīdzība

Nevar atkāpties no ES pamatprincipa, piemēram, pārvietošanās brīvības. Kopā ES un tās dalībvalstīm jācīnās pret brīvas pārvietošanās principa ļaunprātīgu izmantošanu valsts un ES līmenī. Mēs vēlamies vienkāršot un palielināt ES darbaspēka mobilitāti.

Cīņa par sieviešu tiesībām, tostarp algu atšķirības novēršana un cīņa pret dzimumu vardarbību ir jāsaglabā kā prioritāte. Mums ir arī jāievēro bērnu tiesības un jāņem vērā viņu intereses.

Visām dalībvalstīm ir jāgarantē to personu tiesības, kuras pieder nacionālajām minoritātēm un valodu grupām.

Mūsu humānās palīdzības pienākumi

Eiropai ir jāpiedāvā aizsardzība politiskajiem bēgļiem un tiem, kuri bēg no pilsoņu kariem. Lai izpildītu mūsu humānās palīdzības pienākumus, ES būtu jāizveido efektīva kopēja patvēruma sistēma, un  dalībvalstis pilnībā īsteno spēkā esošos noteikumus.

ES nevar iestāties par sociālo krāpšanu un sociālo dempingu. Lai gan mēs respektējam legālo migrāciju darba tirgū, mums jācīnās pret ļaunprātīgu izmantošanu un jānošķir bēgļi un ekonomiskie migranti. Dalībvalstīm jāatgūst nelikumīgi dzīvojošie ekonomiskie migranti savās izcelsmes valstīs, ievērojot starptautiskos un ES tiesību aktus.

Ieguldot drošībā

Cīņa pret organizēto noziedzību, korupciju un teroristu organizācijām joprojām ir ES prioritāte, kā arī cīņa pret cilvēku tirdzniecību. Tā kā mazas valstis un valstis visā Eiropas piekrastē saskaras ar ļoti specifiskām problēmām migrācijas jautājumos, mēs vēlamies izbeigt organizēto noziedzību un cilvēku tirdzniecību, lai novērstu traģēdijas.

Mēs vēlamies padarīt Eiropas robežas drošākas. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir jāpalielina finanšu, cilvēkresursu un tehniskie resursi, vienlaikus stiprinot robežu aizsardzības aģentūras lomu un prerogatīvas.

Eiropai ir vajadzīga kiberdrošības un kibernoziegumu stratēģija. Dalībvalstīm jāuzlabo policijas un tiesu iestāžu sadarbība, lai apkarotu noziedzību tiešsaistē.