Pozícia skupiny PPE k zákonu o digitálnych službách (DSA)

20.01.2021

Pozícia skupiny PPE k zákonu o digitálnych službách (DSA)

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Zákon o digitálnych službách (DSA)

(A) Harmonizovať existujúce pravidlá týkajúce sa odstraňovania nezákonného obsahu: zachovať všeobecnú koncepciu článku 13/14 smernice o elektronickom obchode, ako aj súčasné postupy oznámenia a konania (oznámenie a upozornenie, oznámenie a odstránenie, oznámenie a pozastavenie) ako základnú požiadavku pre všetky platformy poskytujúce služby na európskom jednotnom digitálnom trhu. Čo najviac harmonizovať tieto pravidlá v celej Európe a zamerať sa na jasné definície a účinné postupy. DSA by však mali ísť aj nad rámec: primerané proaktívne opatrenia (napr. automatizované nástroje, politiky opakovaného porušovania právnych predpisov, používanie dôveryhodných značkovačov, hromadné zasielanie oznámení, správa identity) pre platformy sú potrebné vtedy, keď sa nezákonný obsah stane systémovým, keď už bol zistený nezákonný charakter obsahu (buď prostredníctvom odôvodneného oznámenia, alebo súdneho rozhodnutia), alebo keď je typ obsahu a jeho povaha nezákonnosti taká, že kontextualizácia nie je potrebná. Zavedenie akýchkoľvek takýchto opatrení by však mali sprevádzať primerané záruky, aby sa zabezpečilo, že postupy moderovania obsahu sú primerané. Najmä v prípadoch podnecovania k terorizmu, nezákonných nenávistných prejavov alebo materiálov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí, ako aj porušovania práv duševného vlastníctva, potrebujeme silný koordinovaný prístup na úrovni EÚ, aby sa zabezpečilo, že poskytovatelia služieb prijmú účinné opatrenia na odstránenie nezákonného obsahu zo svojich služieb a zabezpečia, aby takýto obsah zostal po odstránení nedostupný.

(B) Škodlivý obsah: právne povinnosti týkajúce sa odstraňovania by sa mali týkať len nezákonného obsahu, ktorým je akýkoľvek obsah, ktorý nie je v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu. Napriek tomu legálny, ale škodlivý obsah, ako sú dezinformácie a dezinformácie o príčinách alebo prostriedkoch nápravy COVID-19, zostáva vážnym problémom. Škodlivý obsah si preto zaslúži cielený (ko)regulačný prístup mimo DSA s cieľom jasne oddeliť postupy riešenia škodlivého alebo nezákonného obsahu.

(C) Horizontálne právne predpisy: v záujme maximálnej zrozumiteľnosti a súdržnosti by DSA mal byť horizontálnym rámcom, ktorý je doplnený existujúcimi a budúcimi osobitnými odvetvovými právnymi predpismi, ako sú lex specialis (napríklad autorské právo, TCO, AVMSD, GDPR atď.). Zákonodarca sa vyhne kolízii ustanovení a zjednoduší definície v DSA a príslušných sektorových právnych predpisoch, pričom uzná nielen všeobecné zásady v horizontálnych ustanoveniach, ale aj účinok špecifických požiadaviek v sesterských právnych predpisoch, čím sa vyhne akýmkoľvek nezamýšľaným dôsledkom.

(D) Rovnaké podmienky: uznáva, že na budovaní úspešného podniku, ktorým sú mnohé veľké platformy, nie je nič nezákonné ani protikonkurenčné. Vidí však potrebu ďalej rozlišovať medzi platformami (nakoľko je to právne možné), keďže niektoré z nich si v posledných desaťročiach vytvorili nadmernú trhovú silu a zneužívajú ju. Preto by sa na ne nemali vzťahovať rovnaké pravidlá ako na malých poskytovateľov. Ak sa preukáže, že blahobyt spotrebiteľov sa znižuje a inovácie sú potláčané "platformami, ktoré strážia brány", a ak sa preukáže, že na digitálnych trhoch existuje potenciál pre zvýšenú hospodársku súťaž, že tieto trhy nie sú napadnuteľné a že inovácie sú potláčané veľkými platformami, potom budú potrebné primerané opatrenia. Okrem cieľa chrániť európske začínajúce podniky a malé a stredné podniky musíme okrem iného zvážiť aj veľkosť alebo rozsah dosahu platforiem, pretože to ovplyvňuje ich schopnosť prevádzkovať proaktívne opatrenia proti nezákonnému obsahu online.

(E) Aktívne/pasívne platformy: prehodnotiť klasifikáciu "aktívneho" alebo "pasívneho" správania začlenením najnovších rozsudkov ESD a zefektívnením DSA so smernicou o autorskom práve. DSA by mal tiež zvážiť, či sú tieto typy platforiem ako hosting alebo caching stále relevantné, keďže úloha, ktorú dnes platformy zohrávajú, sa stala oveľa komplexnejšou. Orgán DSA by sa mal zaoberať účelom daného typu platformy a v tejto súvislosti poskytnúť vhodné vymedzenia, úlohy a zodpovednosti.

(F) Rozsah pôsobnosti: rozšíriť územnú pôsobnosť DSA tak, aby sa vzťahovala aj na činnosti spoločností a poskytovateľov služieb usadených v tretích krajinách, pokiaľ ponúkajú svoje služby aj na jednotnom digitálnom trhu. Uložiť týmto poskytovateľom z tretích krajín povinnosť určiť právneho zástupcu pre záujmy spotrebiteľov v EÚ podľa vzoru GDPR. Ak platforma dováža výrobky do EÚ, musí vždy dodržiavať právne predpisy EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany životného prostredia a spotrebiteľov, označovania alebo duševného vlastníctva, a to všetko v súlade s naším "európskym spôsobom života". Aby sme európskym spoločnostiam umožnili lepšie konkurovať, inovovať a rozširovať svoju činnosť, je nevyhnutné, aby sme ich nezaťažovali neprimeranou administratívou a reguláciou. Je to dôležité najmä pre malé a stredné podniky, ktoré majú malé marže a na ktoré už malo veľmi veľký vplyv zavedenie GDPR.

(G) Všeobecné monitorovanie: zachovať zákaz ukladania všeobecnej povinnosti monitorovania (článok 15 smernice o elektronickom obchode). V kombinácii s novými povinnými opatreniami v oblasti transparentnosti by sa však platformám malo umožniť a dokonca by sa mali podporovať v tom, aby dobrovoľne používali automatizované nástroje na odhaľovanie zjavne nezákonného obsahu (napr. právnym objasnením, že platformy nenesú zodpovednosť, ak nasadia automatizované opatrenia). DSA by mohol preskúmať možnosť oslobodenia platforiem od zodpovednosti v súvislosti s ich činnosťou v oblasti boja proti nezákonnému obsahu (aj s prihliadnutím na zásadu dobrého samaritána v USA).

(H) Dohľad: usilovať sa o úplnú európsku harmonizáciu právnych povinností týkajúcich sa postupov, procesných záruk, moderovania a transparentnosti vrátane jasných právnych povinností a účinného cezhraničného presadzovania týchto povinností na úrovni EÚ. Keďže nie všetky členské štáty sú primerane vybavené - z hľadiska nástrojov aj odborných znalostí - na presadzovanie všetkých povinností, Európska komisia bude zohrávať významnú úlohu pri dohľade, koordinácii a podpore vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, aby sa zabezpečilo, že na regulačný orgán jedného alebo malého počtu členských štátov nedopadne neprimerané bremeno. Skupina PPE neobhajuje vytvorenie novej agentúry, ak sa táto harmonizácia môže uskutočniť prostredníctvom siete vnútroštátnych orgánov presadzovania práva podobnej Európskej sieti pre hospodársku súťaž (ECN). Povinnosť transparentnosti musí zahŕňať používanie a základné zdrojové kódy algoritmických procesov, ktoré spracúvajú obsah. Dodržiavanie týchto dodatočných požiadaviek na transparentnosť a vysvetľovanosť nebudú kontrolovať súkromné spoločnosti, ale bude patriť do právomoci orgánov dohľadu nad trhom.

(I) Cielená reklama: cielená reklama sa riadi podľa GDPR/ePrivacy/P2B. Niektoré dodatočné obmedzenia v DSA možno zvážiť, ak je kontext škodlivý pre našu demokraciu a ak sa naň zatiaľ nevzťahujú iné právne predpisy. domnieva sa, že cielená reklama môže mať vo všeobecnosti pozitívny hospodársky a spoločenský vplyv, a poukazuje na skutočnosť, že existujúce právne predpisy sa musia plne a riadne presadzovať, aby sa zabezpečilo rešpektovanie súkromia používateľov. Skupina PPE nepodporuje zákaz cielenej reklamy.

(J) Zodpovednosť platforiem/médií/užívateľov: využívať moderné technológie na účinnejšiu identifikáciu toho, ako a kto uverejnil nezákonný obsah, čím sa zefektívni zodpovednosť platformy. Skupina PPE dôrazne podporuje právo na anonymitu na internete (ako to uznáva GDPR), ale zároveň odmieta myšlienku neidentifikovateľnosti na internete (= čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online). Aby sa zabezpečilo, že pri zachovaní anonymity bude každý digitálne identifikovateľný tam, kde je to potrebné, mala by sa vytvoriť chránená európska digitálna identita, napríklad pomocou technológie blokového reťazca. Úroveň zodpovednosti platforiem by sa mala prispôsobiť identifikovateľnosti používateľov. Zodpovednosť platforiem za obsah médií, ktoré hostia, sa zníži, ak sú médiá (a teda aj ich obsah) už regulované členskými štátmi. Ako kompromis by skupina PPE mohla akceptovať, že DSA alebo iný pripravovaný právny predpis, ako je napríklad eIDAS-update, ktorým sa pre niektoré platformy (napr. predaj fyzického tovaru, služby elektronickej verejnej správy) zavádza povinný európsky systém digitálnej identity.

(K) Súdny poriadok: zaviesť jasný a účinný postup spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi, ktorý zabezpečí, že nezákonný obsah bude nielen odstránený, ale aj sledovaný orgánmi činnými v trestnom konaní, a že zodpovednosť platforiem bude spojená s účinnými opatreniami na presadzovanie práva.

(L) Povinnosť podávať verejné správy: vyžadovať od platforiem a príslušných vnútroštátnych orgánov, aby podávali správy o svojej činnosti, a tým sa usilovať o štruktúrovanú analýzu odstraňovania a blokovania nezákonného obsahu na úrovni EÚ. Tieto povinnosti by mali byť primerané a mierne pre MSP a začínajúce podniky a zároveň by mali vylúčiť mikropodniky.

(M) Povinnosti týkajúce sa transparentnosti: požadovať od digitálnych sprostredkovateľov (len v rámci vzťahov medzi podnikmi) vrátane registrátorov doménových mien, poskytovateľov webového hostingu, trhovísk a online inzerentov, aby zaviedli účinné systémy overovania zákazníkov "Poznaj svoju firmu". Okrem toho by platformy mali byť transparentné, pokiaľ ide o politiku, ktorú prijímajú v prípade opakovaného porušovania práv.

iný relevantný obsah