Põhiõiguste ja õigusriigi austamine

Me tahame Euroopa Liitu, kus kodanikel on tagatud põhiõigused ja kus õigusriigi põhimõtteid täielikult austatakse. See on meie õigus- ja siseküsimuste töörühma eesmärk. Samuti käsitleb töörühm olulisi teemasid nagu ränne, kodanikuvabadused, sooline võrdõiguslikkus ja haridusalased, põhiseaduslikud ja õiguslikud küsimused.

Oleme teinud erakordseid edusamme paljudes valdkondades: kindlustanud piire, et eurooplastel oleks jätkuvalt neli vabadust, võidelnud terrorismi ja pettusega ja suurendanud ohvrite kaitset. Me nõudsime Euroopa piiride ja rannavalve loomist (FRONTEX), toetasime seda, et kõiki Euroopa välispiiri ületanud kodanikke elektrooniliselt kontrollitaks, võitlesime lennuettevõtjatega, et avalikustada Euroopasse sõitvate reisijate andmed, ajakohastasime ülemaailmse terrorismivastase raamistiku ja kehtestasime terrorismi rahastamine lõpetamise.

Täna töötame ühtse Euroopa lähenemisviisi suunas sisserände ja varjupaigapoliitika osas. Majanduskasv, mis eeldab intellektuaalomandile nii internetis kui ka väljaspool tõhusat kaitset pakkuvat õigusraamistikku, seab digitaalajastul intellektuaalomandi kaitse kõrgele kohale ka meie tegevuskavas.

Esimees

Our position

Vabadus ja võrdsus

Euroopa Liidu aluspõhimõttest, nagu liikumisvabadus, ei tohi sammugi tagasi astuda. Koos ELiga ja selle liikmesriikidega tuleb võidelda liikumisvabaduse põhimõtte kuritarvitamisega nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Me tahame ELi tööjõu liikuvust lihtsustada ja suurendada.

Võitlus naiste õiguste eest, sealhulgas palgaerinevuse kaotamine ning soolise võrdõiguslikkuse eest ja naistevastase vägivalla vastu võitlemine peab jääma prioriteediks. Samuti peame austama laste õigusi ja võtma arvesse nende parimaid huvisid.

Kõik liikmesriigid peavad tagama rahvusvähemuste ja põliskeeltelisse rühmitustesse kuuluvate isikute õigused.

Meie humanitaarsed kohustused

Euroopa peab pakkuma kaitset poliitilistele põgenikele ja neile, kes põgenevad kodusõjaeest. Humanitaarvastutuse võtmiseks peaks EL looma tõhusa ühise varjupaigasüsteemi, samal ajal peaksid liikmesriigid olemasolevaid eeskirju täielikult rakendama.

Euroopa peab välja töötama ühise varjupaiga- ja sisserändepoliitika, kus liikmesriigid saaksid ELi kodanikele oma tööturule juurdepääsu seada esikohale, suurendades samal ajal sihtotstarbelist arengut ja humanitaarabi.

EL ei saa sallida pettusi sotsiaaltoetustega ja sotsiaalset dumpingut. Kuigi me austame seaduslikku sisserännet tööturule, peame tegelema kuritarvitustega ja eristama pagulasi ja majanduslikke sisserändajaid. Liikmesriigid peavad rahvusvahelise õiguse ja ELi õiguse kohaselt saatma ebaseaduslikult riigis viibivad majanduslikud sisserändajad tagasi oma päritoluriiki.

Investeerime turvalisusse

Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja terroristlike organisatsioonide vastu võitlemine on endiselt ELi prioriteet, nagu ka inimkaubanduse vastane võitlus. Kuna väikesed riigid ja Euroopa rannikuäärsed riigid seisavad rändeküsimustes silmitsi väga spetsiifiliste väljakutsetega, tahame tragöödiate vältimiseks lõpu teha organiseeritud kuritegevusele ja inimkaubandusele.

Soovime muuta Euroopa piirid turvalisemaks. Usume, et Euroopa peab suurendama rahalisi, tehnilisi  ja inimressursse, tugevdades samal ajal piirikaitseagentuuri rolli ja õigusi.

Euroopal on vaja ka küberjulgeoleku ja küberkuritegevuse vastast strateegiat. Liikmesriigid peavad parandama koostööd politsei ja õigusriigi valdkonnas, et võidelda nii online kui offline-kuritegevuse vastu.