Van fundamentele rechten genieten en de rechtstaat respecteren

Wij willen een EU waar burgers kunnen genieten van hun fundamentele rechten en waar de rechtstaat ten volle gerespecteerd wordt. Onze Werkgroep Justitie en Binnenlandse Zaken zorgt ervoor dat dit gebeurt. Verder houdt de groep zich bezig met andere belangrijke onderwerpen zoals migratie, burgerrechten, gelijkheid en onderwijs, grondwettelijke en wettelijke thema’s.

Onze fractie heeft enorme vooruitgang geboekt in een aantal domeinen, zoals grensbeveiliging zodat Europeanen blijvend van de vier vrijheden kunnen genieten, terrorismebestrijding en fraude, en toenemende bescherming voor slachtoffers. We zetten ons in voor de oprichting van een Europese Grens- en Kustwacht (Frontex), verdedigden elektronische verificatie van alle burgers die Europa’s buitengrenzen oversteken, streden ervoor dat luchtmaatschappijen gegevens van passagiers die Europa binnenkomen bekendmaken, zetten een continentaal wettelijk kader op tegen terrorisme en maakten een eind aan gerichte terroristenfinanciering.

Nu werken we aan een gemeenschappelijke Europese aanpak over migratie en asielbeleid. Met economische groei die een wettelijk kader vraagt om effectieve bescherming van on- en offline intellectuele eigendomsrechten te verzekeren, staat de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het digitale tijdperk hoog op onze agenda.

Voorzitter

Our position

Vrijheid en gelijkheid

Wij nemen geen stappen terug op het EU-principe van vrijheid van verkeer van personen. De EU en de lidstaten moeten samen strijden tegen misbruiken tegen dit principe van vrijheid van verkeer van personen op nationaal en Europees niveau. Wij willen het verkeer van de werknemers van de EU simplificeren en verbeteren.

De strijd voor vrouwenrechten, de verschillen in loon tussen man en vrouw en de strijd tegen gendergeweld inbegrepen, moeten onze prioriteit blijven. We moeten ook kinderrechten respecteren en hun belangen zo goed als mogelijk behartigen.

Alle lidstaten moeten de rechten van personen die tot autochtone nationale minderheden en taalgroepen behoren garanderen.

Onze menselijke verantwoordelijkheden

Europa moet bescherming bieden aan politieke vluchtelingen en aan zij die vluchten voor burgeroorlogen. Om aan onze menselijke verantwoordelijkheid te voldoen, zou de Eu een efficiënt gemeenschappelijk asielsysteem moeten opzetten terwijl de lidstaten bestaande regelgeving ten volle implementeren.

Europa moet een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid ontwikkelen waarin lidstaten kunnen kiezen om EU-burgers voorrang te geven op hun arbeidsmarkt, en tegelijkertijd hun doel voor ontwikkelings- en humanitaire hulp kunnen opkrikken.

De EU mag geen sociale fraude en sociale dumping tolereren. Terwijl we legale migratie naar de arbeidsmarkt steunen, moeten we misbruik onderscheppen en een onderscheid maken tussen vluchtelingen en economische migranten. Lidstaten moeten illegaal verblijvende economische migranten terugsturen naar hun land van oorsprong, met respect voor internationaal en Europees recht.

Investeren in veiligheid.

Georganiseerde misdaad, corruptie en terroristische organisaties bestrijden, maar ook de strijd tegen mensensmokkel, blijft prioritair voor de EU. Kleine landen en landen die zich aan Europese kusten bevinden, staan voor zeer specifieke uitdagingen over migratieonderwerpen, en daarom willen wij de georganiseerde misdaad en mensensmokkel beëindigen om nog meer tragedies te voorkomen.

We willen Europa’s grenzen veiliger maken. We geloven dat Europa de financiële, menselijke en technische middelen moet opdrijven, terwijl we de rol en het voorrecht van het grensbeschermingsagentschap moeten versterken.

Europa heeft ook nood aan een strategie voor cyberveiligheid en tegen cybermisdaag. Lidstaten moeten hun samenwerking tussen politie en gerecht opdrijven om on- en offline misdaad aan te pakken.