committee

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Изграждане на устойчива Европа

Борбата с изменението на климата е един от основните ни приоритети. За да постигнем тази цел, ние насърчаваме колективните усилия на държавите – членки на ЕС, за намаляване на емисиите на парникови газове, включително тези, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Освен това ние се съсредоточаваме върху навлизането на кръговата икономика и актуализирането на законодателството в областта на отпадъците.

В допълнение към решаването на проблемите, свързани с околната среда, ние се ангажираме и с мерки за решаване на проблемите в сферата на общественото здраве. Подкрепяме различни програми и действия, насочени към подобряване на общественото здраве, включително програми, свързани с фармацевтичните и козметичните продукти. След пандемията от COVID-19 се застъпваме за по-силен здравен съюз в Европа, който да е по-добре подготвен да отговори на здравните предизвикателства на нашето време.

И накрая, Групата на ЕНП се стреми да гарантира, че храните и лекарствата са безопасни и достъпни за всички европейски граждани.

Продължаваме да се застъпваме за законодателство, което защитава от рискове за човешкото здраве, като антимикробната резистентност, която причинява приблизително 35,000 смъртни случая годишно в Европейския съюз.

Човек държи стъклен глобус пред зелената си тениска

Друго свързано съдържание