committee

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Bouwen aan een duurzaam Europa

De strijd tegen de klimaatverandering staat hoog op onze agenda. In de praktijk proberen we samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen om de uitstoot van broeikasgassen, onder meer als gevolg van landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw, te verminderen. We richten ons daarnaast op het bevorderen van de circulaire economie en de hervorming van afvalwetgeving.

Naast de aanpak van milieukwesties gaat onze aandacht ook uit naar problemen met betrekking tot de volksgezondheid. Wij ondersteunen verschillende programma’s en acties ter verbetering van de volksgezondheid, onder meer in verband met farmaceutische en cosmetische producten. Sinds de COVID-19-pandemie zijn wij warme pleitbezorgers voor een sterkere gezondheidsunie in Europa die beter is toegerust om de hedendaagse uitdagingen op het vlak van volksgezondheid het hoofd te bieden.

Tot slot zet de EVP-fractie zich in voor veilig voedsel en veilige geneesmiddelen, die toegankelijk zijn voor alle Europese burgers.

Wij blijven pleiten voor wetgeving die zorgt voor bescherming tegen risico’s voor de menselijke gezondheid, zoals antimicrobiële resistentie die ongeveer 35 000 sterfgevallen per jaar veroorzaakt in de Europese Unie.

Een persoon houdt een glazen bol voor zijn groene t-shirt

Andere gerelateerde inhoud