committee

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Ehitada kestlikku Euroopat

Peame väga oluliseks võitlust kliimamuutustega. See tähendab, et toetame ELi liikmesriikide ühiseid jõupingutusi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, sealhulgas seoses maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega. Samuti keskendume ringmajanduse edendamisele ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide läbivaatamisele.

Lisaks keskkonnaküsimustele tegeleme rahvatervisega, edendades rahvatervise programme ja erimeetmeid, ravimite ja kosmeetikatoodetega.

Peale selle pühendub fraktsioon sellele, et tagada Euroopa kodanikele ohutu toit. Tegutsesime toiduainete selge märgistamise ja ohutuse nimel ning toetame jätkuvalt toiduainete ohutust, inimeste tervist kaitsevaid veterinaaria-alaseid õigusakte ning toiduainete ja nende tootmissüsteemide sanitaarkontrolli.

Muu seotud teave