Todellinen muutos eurooppalaisten arkeen

Talous-, työ- ja ympäristöasioiden työryhmä käsittelee eräitä hyvin laaja-alaisia kysymyksiä: EU:n talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta, eurosta ja rahoitusvakaudesta energiahuoltoon ja -turvallisuuteen, ilmastopolitiikkaan, ympäristönsuojeluun ja ilmanlaatuun. Digitaaliset yhteismarkkinat, televiestintä, tutkimus ja kehitys, pk-yritysten tukeminen, EU:n sosiaalinen pilari sekä elintarviketurvallisuus kuuluvat myös tämän työryhmän toimivaltaan.

Olemme aina olleet muutoksen liikkeellepaneva voima, joka on saavuttanut merkittäviä tuloksia monilla eri alueilla. Poistimme verkkovierailumaksut EU:n sisällä. Saimme liikkeelle lähes 200 miljardia euroa yksityisiä investointeja Eurooppaan ja olemme luoneet yli 300 000 työpaikkaa Euroopan strategisen investointirahaston (EFSI) kautta. Ja me ajoimme voimakkaasti Euroopan puolustusliiton perustamista, jolla varmistettiin 500 miljoonan euron EU-rahoitus yhteiseen T&K-puolustustutkimukseen.

Tulevaisuuden tavoitteemme ovat niin ikään laajoja ja merkittäviä: euroalueen uudistaminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen tulevassa Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmassa sekä teollisuuden puolustusohjelman vahvistaminen.

Puheenjohtaja

Our position

Kilpailukykyisempi Eurooppa

Uskomme Euroopan sisämarkkinoihin; se on olennaisen tärkeää Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. Euroopan on saatettava päätökseen palvelujen sisämarkkinat. Samalla meidän on seurattava digitaalista ohjelmaamme ja varmistettava, että se saavuttaa täyden potentiaalinsa globaalina johtajana digitaalisilla markkinoilla.

Samalla uskomme Euroopan uuteen teollistamiseen. Euroopan on parannettava teollista kilpailukykyään, ilman että yrityksille luodaan liiallista sääntelytaakkaa.

Eurooppa tarvitsee myös kestävän yhteisen energiapolitiikan, ja toimivat markkinatalouteen perustuvat energian yhteismarkkinat, jotka hyödyntävät yhteisen ostovoimamme. Rajat ylittävään energiainfrastruktuuriin tehtävien investointien myötä tämä johtaisi energian toimitusvarmuuteen, riippumattomuuteen ja monimuotoisuuteen, samalla lisäten kilpailukykyisiä ja kohtuullisia energiahintoja, jotka osaltaan edistävät kasvua ja työpaikkoja.

Investoiminen tulevaisuuteen

Euroopan on luotava pk-yrityksille suotuisa ympäristö, joka tarjoaa start up-yrityksille parhaat taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset. Isoilla ja pienillä yrityksillä on oltava mahdollisuus saada luottoja samalla, kohtuullisella korkotasolla myös uusien rahoitusvälineiden, kuten riskipääoman, joukkorahoituksen ja projektivelkakirjojen avulla sekä EU- ja kansallisen tason julkisten hankintojen ja rahoituksen kautta.

Vaadimme myös EU:lle kehystä, jonka avulla yritykset voivat investoida entistä enemmän tutkimukseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi monivuotisessa rahoituskehyksessä (MFF) olisi keskityttävä entistä enemmän innovointiin, investointeihin, työpaikkoihin ja kasvuun Euroopassa.

EU:n yli 350 miljardin euron, vuoteen 2020 ulottuva rakennepolitiikan budjetti on keskeinen investointien, kilpailukyvyn ja solidaarisuuden tarjoamisessa, ja sitä on käytettävä kasvun edistämiseen. Samaan aikaan Euroopan on toimittava vastuuntuntoisesti tänään, jotta emme kuormita liikaa tulevia sukupolvia.

Tulevien sykupolvien tukeminen

Euroopan talouden on noudatettava sosiaalisen markkinatalouden periaatetta, joka yhdistää sosiaalisen tietoisuuden dynaamisiin markkinaperiaatteisiin. Tämä malli on viime vuosikymmeninä varmistanut korkean elintason sekä hyvät sosiaaliset ja terveydelliset edut kaikille niitä tarvitseville eurooppalaisille. Työpaikat, kasvu ja liiketoiminta ovat sosiaalisen markkinatalouden kolme pilaria.

EU: n on edistettävä ennaltaehkäiseviä toimia, joilla tuetaan EU: n kansalaisten terveyttä - erityisesti suosimalla terveellisiä elämäntapoja. Tarvitsemme EU:n tehokkaita, yhteisiä toimia vähentääksemme ei-tarttuvien tautien, kuten syövän, aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia rasitteita.