Reālas pārmaiņas Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē

Mūsu ekonomikas, nodarbinātības un vides darba grupa risina plašu jautājumu loku, kas ietekmē Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka Eiropas uzņēmumi un ekonomika saglabā konkurētspēju, vienlaikus arī risinot svarīgus jautājumus, kas saistīti ar darbavietu radīšanu, ekonomiskajām iespējām, pētniecību un inovāciju. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi, mūsu uzmanība ir pievērsta veselībai, un mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu, ka Eiropa ir labāk sagatavota pašreizējo un turpmāko veselības problēmu risināšanai. Mēs par prioritāti esam noteikuši arī jautājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, vides aizsardzību un gaisa kvalitāti.

Ņemot vērā notiekošo konfliktu Ukrainā, īpašu uzmanību pievēršam pārtikas drošībai un strādājam pie veterinārajiem un citiem tiesību aktiem, kas aizsargā pret cilvēku veselības riskiem, piemēram, mikrobu noturību. Mūsu darba grupa ir atbildīga arī par Ekonomikas un monetārās savienības, kriptoaktīvu regulējuma, digitālā vienotā tirgus un mūsu atbalsta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī ES sociālā pīlāra pārraudzību.

Raugoties nākotnē, esam noteikuši vairākas prioritātes, kas ir izšķirošas, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Tās ietver enerģijas avotu dažādošanu, atkarības mazināšanu no Ķīnas un Indijas attiecībā uz medikamentiem, cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, budžeta palielināšanu pētniecībai un izstrādei gaidāmajā pētniecības un inovāciju pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” un industriālās aizsardzības programmas stiprināšanu, ņemot vērā notiekošo konfliktu Ukrainā.

Mēs joprojām esam apņēmības pilni panākt reālas un pozitīvas pārmaiņas Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē.

Priekšsēdētājs

Our position

Eiropas konkurētspējas veicināšana

Esam cieši pārliecināti, ka Eiropas vienotais tirgus ir būtisks Eiropas konkurētspējas uzlabošanai. Eiropai ir jāpabeidz pakalpojumu vienotā tirgus izveide un vienlaikus jāīsteno digitālā programma, lai nodrošinātu, ka Eiropa pilnībā izmanto savu potenciālu un kļūst par pasaules līderi digitālajā tirgū.

Tajā pašā laikā mēs atbalstām tādu Eiropas dekarbonizāciju (oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu), neradot industrializācijas samazināšanos. Eiropai jāpalielina rūpniecības konkurētspēja, vienlaikus izvairoties no pārmērīga normatīvā sloga uzņēmumiem.

Eiropai arī ir jāpārdomā energoapgāde. Cenas ziņā pieejama, ilgtspējīga un droša energoapgāde ir Eiropas nākotnes garants. Lai to panāktu, mums ir vajadzīga visaptverošāka Eiropas enerģētikas politika. Būtu jāpaātrina investīcijas atjaunīgajā enerģijā, energoefektivitātē un energoinfrastruktūrā, jo īpaši pārrobežu projektos, lai izvairītos no turpmākiem enerģētikas jomas izraisītiem ES ekonomikas satricinājumiem, tostarp jāpaātrina investīcijas, izmantojot ES atveseļošanas plānu un plānu REPowerEU.

Eiropai ir vajadzīga monetārā politika, kas uztur cenu stabilitāti, jo tā ir spēcīgs instruments cīņai pret inflāciju.

Ieguldījums nākotnē

Eiropai ir jārada MVU draudzīga vide, kas nodrošina vislabākos finansiālos un juridiskos apstākļus jaunuzņēmumiem. Uzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem ir jābūt piekļuvei kredītiem par līdzīgām un pieņemamām procentu likmēm, tostarp izmantojot modernus finanšu instrumentus, piemēram, riska kapitālu, kolektīvo finansēšanu un projektu garantijas, kā arī ES līmeņa un valsts publisko iepirkumu un finansējumu.

Mēs aicinām izveidot tādu ES ietvaru, kas ļautu uzņēmumiem investēt vairāk līdzekļu pētniecībā un attīstībā. Piemēram, daudzgadu finanšu shēmā (DFS) būtu jāpievērš lielāka uzmanība inovācijai, ieguldījumiem, nodarbinātībai un izaugsmei Eiropā. Eiropai ir jārīkojas atbildīgi jau šodien, lai neapgrūtinātu nākamās paaudzes.

Atbalsts nākamajām paaudzēm

Eiropas ekonomikai ir jāievēro sociālās tirgus ekonomikas princips — modelis, kas apvieno sociālo izpratni ar dinamiskiem tirgus principiem un kas pēdējās desmitgadēs ir nodrošinājis augstu dzīves līmeni un sociālos/veselības labumus visiem Eiropas iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams. Darbvietas, izaugsme un uzņēmējdarbība ir trīs sociālās tirgus ekonomikas pīlāri.

ES jāveicina profilaktiski pasākumi, lai atbalstītu ES iedzīvotāju veselību. Jo īpaši ir jāveicina veselīgs dzīvesveids. Nepieciešami efektīvi kopīgi ES centieni, lai samazinātu nepārnēsājamu slimību, piemēram, vēža, finansiālo un sociālo slogu.