Euroopa kodanike parem igapäevaelu

Euroopa kodanike igapäevaelu mõjutavate erinevate küsimustega tegeleb meie majanduse, töökohtade ja keskkonna töörühm. Oleme pühendunud Euroopa ettevõtete ja majanduse konkurentsivõime säilitamisele ning lahendame ühtlasi ka töökohtade loomist, majanduslikke võimalusi, teadusuuringuid ja innovatsiooni puudutavaid olulisi küsimusi. Pöörame COVID-19 pandeemia mõjul rohkem tähelepanu tervishoiule ning töötame selle nimel, et Euroopa oleks praegusteks ja tulevasteks tervishoiuprobleemideks paremini valmis. Samuti on meie jaoks esmatähtsad kliimamuutuste, keskkonnakaitse ja õhukvaliteediga seotud küsimused.

Ukrainas jätkuva konflikti tõttu pöörame erilist tähelepanu toiduohutusele ning teeme tööd veterinaar- ja muude asjakohaste õigusaktide vallas, mis kaitsevad inimeste tervist ähvardavate ohtude, näiteks antimikroobse resistentsuse eest. Meie töörühma valdkondade alla kuuluvad ka majandus- ja rahaliidu, krüptovarade reguleerimise ja digitaalse ühtse turu järelevalve ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) toetamine ja ELi sotsiaalõiguste sammas.

Tulevikule mõeldes oleme määratlenud mitu prioriteeti, millest sõltub suurel määral Euroopa kodanike elu parandamine. Need hõlmavad energiaallikate mitmekesistamist, ravimite tootmisel Hiinast ja Indiast sõltuvuse vähendamist, maksudest kõrvalehoidmise ja rahapesu vastast võitlust, tulevase teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ teadus- ja arendustegevuse eelarve suurendamist ning Ukrainas käimasoleva konflikti valguses kaitsetööstuse programmi tugevdamist.

Püüame endiselt jõuda selleni, et eurooplaste igapäevaelu muutuks päriselt paremaks.

Our position

Euroopa konkurentsivõime suurendamine

Usume kindlalt Euroopa ühtsesse turgu, mis on Euroopa konkurentsivõime parandamiseks äärmiselt oluline. Euroopa peab viima lõpule ühtse teenusteturu väljakujundamise, järgides samal ajal digitaalarengu tegevuskava, et kasutada ära kogu oma potentsiaal digitaalse turu ülemaailmse liidrina.

Samal ajal toetame ka CO2 heite vähendamist Euroopas, ilma et see viiks deindustrialiseerimiseni. Euroopa peab suurendama tööstuse konkurentsivõimet, vältides samas ettevõtjate liigset regulatiivset koormamist.

Euroopa energiavarustus vajab samuti uut lähenemist. Et kindlustada Euroopa tulevik, tuleb kesksele kohale seada taskukohane, kestlik ja turvaline energiavarustus. Selle saavutamiseks on vaja terviklikumat Euroopa energiapoliitikat. Võimalike tulevaste ELi majandust mõjutavate energiašokkide vältimiseks tuleb kiirendada investeerimist taastuvenergiasse, energiatõhususse ja energiataristusse, eelkõige piiriülestesse projektidesse, sealhulgas Euroopa taastekava ja REPowerEU raames.

Euroopa vajab ka hinnastabiilsust säilitavat rahapoliitikat, sest see on võimas inflatsiooniga võitlemise vahend.

Tulevikku investeerimine

Euroopa peab looma soodsa keskkonna väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning tagama idufirmadele parimad finants- ja õiguslikud tingimused. Suur- ja väikeettevõtjatel peab olema juurdepääs sarnase ja taskukohase intressimääraga laenudele, sealhulgas selliste kaasaegsete rahastamisvahendite kaudu nagu riskikapital, ühisrahastus ja projektivõlakirjad, samuti ELi ja liikmesriikide tasandi riigihanked ja rahastamine.

Nõuame ka ELi raamistikku, mis võimaldab ettevõtjatel rohkem teadus- ja arendustegevusse investeerida. Näiteks peaks mitmeaastane finantsraamistik keskenduma rohkem innovatsioonile, investeeringutele, töökohtade loomisele ja Euroopa majanduskasvule. Tulevaste põlvkondade ülekoormamise vältimiseks peab Euroopa tegutsema vastutustundlikult.

Tulevaste põlvkondade toetamine

Euroopa majandus peab järgima sotsiaalse turumajanduse põhimõtet. See mudel ühendab sotsiaalse teadlikkuse dünaamiliste turupõhimõtetega, mis on viimastel aastakümnetel taganud kõrge elatustaseme ning sotsiaal- ja tervishoiutoetused kõigile abivajavatele Euroopa kodanikele. Sotsiaalse turumajanduse kolm sammast on tööhõive, majanduskasv ja ettevõtlus.

ELi kodanike tervise toetamiseks peab EL edendama ennetavaid meetmeid, eelkõige tervislikke eluviise. Mittenakkuslike haiguste, näiteks vähktõvega seotud finants- ja sotsiaalse koormuse vähendamiseks on vaja tõhusaid ELi-üleseid pingutusi.