Постигане на реална промяна в ежедневието на eвропейците

Нашата работна група „Икономика, работни места и околна среда“ се занимава с широк кръг от въпроси, които засягат ежедневието на европейските граждани. Ангажираме се да гарантираме, че европейските дружества и икономика продължават да бъдат конкурентоспособни, като същевременно третираме важни въпроси, свързани със създаването на работни места, икономическите възможности, научните изследвания и иновациите. Като се има предвид въздействието на пандемията от COVID-19, вниманието ни се пренасочи към здравето и работим, за да гарантираме, че Европа е по-добре подготвена да посрещне настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването. Също така на преден план поставяме въпросите, свързани с изменението на климата, опазването на околната среда и качеството на въздуха.

Поради продължаващия конфликт в Украйна обръщаме специално внимание на безопасността на храните и работим по ветеринарно и друго релевантно законодателство, което защитава от рискове по отношение на човешкото здраве, като антимикробната резистентност. Нашата работна група отговаря и за надзора на Икономическия и паричен съюз, регулирането на криптоактивите, цифровия единен пазар и подкрепата ни за малките и средните предприятия (МСП), както и за социалния стълб на ЕС.

Що се отнася до бъдещето, определихме няколко приоритета, които са от решаващо значение за подобряването на живота на европейските граждани. Те включват диверсифициране на енергийните източници, намаляване на зависимостта от Китай и Индия по отношение на производството на лекарства, борба с отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари, увеличаване на бюджета за научноизследователска и развойна дейност в рамките на предстоящата рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и укрепване на промишлената програма за отбрана с оглед на продължаващия конфликт в Украйна.

Продължаваме да сме ангажирани с постигането на реална и положителна промяна в ежедневието на европейците.

Председател

Our position

По-конкурентоспособна Европа

Твърдо вярваме в единния европейски пазар, тъй като той е от съществено значение за подобряването на конкурентоспособността на Европа. Европа трябва да завърши изграждането на единния пазар на услуги, като същевременно изпълнява програмата в областта на цифровите технологии, за да гарантира, че ще достигне пълния си потенциал като световен лидер на цифровия пазар.

Същевременно подкрепяме декарбонизацията на Европа, без да предизвикваме деиндустриализация. Европа трябва да повиши своята промишлена конкурентоспособност, като същевременно избягва прекомерната регулаторна тежест за предприятията.

Европа трябва също така да преосмисли енергийните си доставки. Достъпните, устойчиви и сигурни енергийни доставки са ключът към бъдещето на Европа. За да постигнем това, се нуждаем от по-всеобхватна европейска енергийна политика. Инвестициите в енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и енергийна инфраструктура, по-специално трансгранични проекти, следва да бъдат ускорени, за да се избегнат бъдещи енергийни сътресения за икономиката на ЕС, включително чрез инвестиции от плана за възстановяване на Европа и REPowerEU.

Европа се нуждае от парична политика, която поддържа ценовата стабилност, тъй като тя е мощен инструмент за борба с инфлацията.

Инвестиция за бъдещето

Европа трябва да създаде благоприятна среда за МСП, като осигури най-добрите финансови и правни условия за стартиращи предприятия. Дружествата и малките предприятия се нуждаят от достъп до кредити при сходни и достъпни лихвени проценти, включително чрез съвременни финансови инструменти като рисков капитал, колективно финансиране и облигации за проекти, както и обществени поръчки и финансиране на равнището на ЕС и на национално равнище.

Ние също призоваваме за рамка на ЕС, която да дава възможност на предприятията да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност. Многогодишната финансова рамка (МФР) например следва да се съсредоточи допълнително върху иновациите, инвестициите, работните места и растежа в Европа. Днес Европа трябва да действа отговорно, за да не претовари бъдещите поколения.

Подкрепа за бъдещите поколения

Европейската икономика трябва да се придържа към принципа на социалната пазарна икономика – модел, който съчетава социална осведоменост с динамични пазарни принципи, които през последните десетилетия осигуриха висок жизнен стандарт и социални/здравни ползи за всички нуждаещи се европейски граждани. Работните места, растежът и предприятията са трите стълба на социалната пазарна икономика.

ЕС трябва да насърчава превантивни мерки в подкрепа на здравето на гражданите на ЕС, по-специално като насърчава здравословния начин на живот. Необходими са ефективни съвместни усилия на ЕС за намаляване на финансовата и социалната тежест на незаразните болести като рака.