Skutečná zpešení v každodenních životech Evropanů

Naše Pracovní skupina pro hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí se zabývá širokým spektrem témat: od budoucnosti hospodářské a měnové unie, přes otázky týkající se eura a finanční stability, energetické dodávky a bezpečnost a klimatické politiky, po životní prostředí a kvalitu ovzduší. Tato pracovní skupina se také zabývá tématy jednotného digitálního trhu, telekomunikací, výzkumu a vývoje, podpory malých a středních podniků, sociálního pilíře EU a potravinové bezpečnosti.

Vždy jsme byli hybnou silou změn a dosahovali jsme významných výsledků v řadě oblastí. Zrušili jsme roamingové poplatky v EU. Zmobilizovali jsme téměř 200 miliard euro soukromých investic v Evropě a vytvořili jsme více než 300 000 pracovních míst prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice. Naším cílem byl i projekt evropské obranné unie zajišťující 500 miliónů euro pro výzkum a vývoj v oblasti obrany.

Naše priority pro budoucnost jsou neméně ambiciózní: reforma eurozóny, navýšení rozpočtu pro výzkum a vývoj v evropském rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont a posílení programu pro obranný průmysl.

Předseda

Our position

Vytváření konkurensechopnější Evropy

Věříme v jednotný evropský trh, který je základem evropské konkurensechopnosti. Evropa musí dokončit jednotný trh se službami a zároveň prosazovat svoji digitální agendu, aby dosáhla svého plného potenciálu jako globální lídr na digitálním trhu.

Věříme v reindustrializaci Evropy. Evropa musí navýšit svoji průmyslovou konkurenceschopnost, aniž by přenesla regulační zátež na podniky.

Evropa potřebuje udržitelnou jednotnou energetickou politiku s funkčním jednotným energetickým trhem založeným na principu sdílení naší kupní síly. To je, společně s investicemi do přeshraniční energetické infrastruktury, základ k větší bezpečnosti, nezávislosti a diverzitě našich dodávek energie a konkurenceschopným a dostupným cenám energie přispívajícím k růstu a zaměstnanosti.

Investice do budoucnosti

Evropa musí vytvořit příznivé podmínky pro malé a střední podniky a zajistit nejlepší možné finanční a právní podmínky pro začínající podniky. Podniky a malé firmy potřebují přístup k úverům s podobnými, dostupnými úroky, včetně moderních finančních nástrojů, jako je rizikový kapitál, skupinové financování a projektové dluhopisy, zadávání veřejných zakázek a veřejné financování na národní úrovni i úrovni EU.

Požadujeme také rámec EU zajišťující podnikům investovat více do výzkumu a vývoje. Například víceletý finanční rámec by měl být zaměřen na inovace, investice, zaměstnanost a růst v Evropě.

Rozpočet Evropy na strukturální politiky do roku 2020 ve výši 350 miliard euro je základem k zajištění investic, konkurenceschopnosti a solidarity a musí být využit k podpoře růstu. Evropa se rovněž musí chovat v současnoti natolik odpovědně, aby předešla nadměrnému zatížení budoucích generací.

Podpora budoucích generací

Evropská ekonomika musí být založena na principu sociálně tržního hospodářství, modelu kombinujícím sociální solidaritu s dynamickými principy trhu, které v minulosti zaručily vysoké životní standardy a sociální a zdravotní přínosy všem evropským občanům, kteří to potřebovali. Zaměstnanost, růst a podniky jsou třemi pilíři sociálně tržního hospodářství.

EU musí podporovat preventivní kroky v oblasti zdraví, a to především podporou zdravého životního stylu. Ke snížení sociálních dopadů nepřenosných nemocí, jako je rakovina, je zapotřebí efektivních společných sil EU.