Jak doopravdy zlepšit život každého Evropana?

Naše pracovní skupina pro hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí se zabývá širokou škálou otázek, které se dotýkají každodenního života všech evropských občanů. Naším cílem je, aby si evropské společnosti a evropská ekonomika zachovaly svou konkurenceschopnost a současně bylo možné řešit důležité otázky související s tvorbou pracovních míst, hospodářskými příležitostmi, výzkumem a inovacemi. Koronavirová pandemie způsobila, že jsme se museli zabývat především problematikou zdraví a pracovat na tom, aby se Evropa dokázala lépe vyrovnávat se současnými i budoucími výzvami v této oblasti. Prioritou jsou pro nás ale i otázky změny klimatu, ochrany životního prostředí a kvality ovzduší.

Kvůli konfliktu na Ukrajině věnujeme nyní zvláštní pozornost zabezpečení potravin a pracujeme na veterinárních a jiných podobných předpisech, které mají chránit lidské zdraví před riziky, jako je například antimikrobiální rezistence. Naše pracovní skupina také sleduje vývoj Hospodářské a měnové unie, regulace kryptoaktiv a digitálního jednotného trhu a monitoruje podporu poskytovanou malým a středním podnikům a provádění sociálního pilíře EU.

Pro budoucnost jsme stanovili několik priorit, které jsou pro zlepšení života evropských občanů nejdůležitější. Těmi jsou diverzifikace zdrojů energie a snížení závislosti na farmakologických produktech z Číny a Indie, ale také boj proti daňovým únikům a praní peněz. Budeme rovněž usilovat o to, aby se v příštím rámcovém programu výzkumu a vývoje Horizont Evropa navýšil rozpočet a aby byl rozšířen program průmyslové obrany, který je zapotřebí kvůli probíhajícímu konfliktu na Ukrajině.

Záleží nám na tom, abychom svou prací dokázali reálně zlepšit každodenní život všech Evropanů.

Our position

Konkurenceschopnější Evropa

Jsme přesvědčeni, že klíčem ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy je jednotný evropský trh. Chce-li Evropská unie naplnit svůj potenciál coby lídr na světových digitálních trzích, musí dokončit jednotný evropský trh služeb a zároveň pokračovat v provádění své digitální agendy.

Současně se zasazujeme o dekarbonizaci Evropy, ta však nesmí vést k deindustrializaci. EU musí zvýšit konkurenceschopnost svého průmyslu, ale nesmí dopustit, aby na podniky dopadala příliš velká regulační zátěž.

Musíme také přehodnotit náš systém dodávek energie. Cenově dostupná, udržitelná a bezpečná energie je pro budoucnost Evropy nepostradatelná. EU ale musí v oblasti energetiky provádět ucelenější politiku. Je třeba více investovat do obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a energetické infrastruktury, zejména do přeshraničních projektů, protože jen tak bude možné zamezit tomu, aby unijní hospodářství bylo v budoucnosti vystaveno energetickým otřesům. Součástí tohoto úsilí musí být i investice z plánu na podporu oživení a z programu RePowerEU.

Evropa potřebuje měnovou politiku, která udržuje cenovou stabilitu – taková politika je totiž mocným nástrojem proti inflaci.

Investice do budoucnosti

Evropa musí být příznivým prostředím pro malé a střední podniky a musí vytvářet ty nejlepší finanční a právní podmínky pro startupy. Velké společnosti i malé podniky potřebují přístup k úvěrům a měly by přitom platit srovnatelné a nepříliš vysoké úroky. Měly by mít možnost získávat financování i prostřednictvím moderních finančních nástrojů, jako je rizikový kapitál, crowdfunding a projektové dluhopisy. Stejně tak by měly mít možnost ucházet se o veřejné zakázky a dotace na úrovni EU i členských států.

Zasazujeme se o to, aby v EU vznikl systém, který umožní podnikům více investovat do výzkumu a vývoje. Víceletý finanční rámec (VFR) by se měl například více soustředit na inovace, investice, zaměstnanost a růst v Evropě. Evropa musí dnes jednat zodpovědně, aby nevytvářela příliš velkou zátěž pro budoucí generace.

Budoucí generace

Evropská ekonomika se musí řídit principem sociálně tržního hospodářství, tedy modelu, který spojuje sociální uvědomění s principy dynamického trhu. Právě sociálně tržní hospodářství totiž v uplynulých desetiletích dokázalo zajistit vysoký životní standard a sociální a zdravotní benefity pro všechny evropské občany, kteří je potřebovali. Sociálně tržní hospodářství má tři pilíře: zaměstnanost, růst a podnikání.

EU musí usilovat o preventivní opatření na podporu zdraví evropských občanů, zejména prosazováním zdravého životního stylu. Také je zapotřebí společně usilovat o snížení finanční a sociální zátěže spojené s nepřenosnými nemocemi, zejména nádorovými onemocněními.

Related Position Papers