committee

Regionálny rozvoj

Podpora súdržnosti a hospodárskeho rozvoja

Výbor je zodpovedný aj za hodnotenie vplyvu iných politík EÚ na hospodársku a sociálnu súdržnosť s cieľom zabezpečiť efektívne a účinné investovanie verejných prostriedkov a za koordináciu štrukturálnych nástrojov EÚ.

Skupina PPE podporuje politiku súdržnosti ako štrukturálnu politiku na podporu rastu a hospodárskeho rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ a ako kľúčový nástroj EÚ na investície do reálnej ekonomiky. Je výrazom európskej solidarity, ktorá znižuje hospodárske, sociálne a územné rozdiely. Je tiež politikou skutočného a spoločného európskeho záujmu na zabezpečenie pracovných miest a rastu vo všetkých európskych regiónoch.

Zohrali sme vedúcu úlohu pri navrhovaní politiky súdržnosti na roky 2014 - 2020. Výrazne podporuje tematickú koncentráciu, prostredníctvom ktorej sa investície zameriavajú na konkrétne ciele a priority, ktoré zodpovedajú ukazovateľom výkonnosti a cieľom osobitne stanoveným pre danú tému, čím sa politika súdržnosti stáva politikou orientovanou na výkon.

Muž v stavebnej čiapke a veste hľadí do geodetického prístroja

Recent activities

iný relevantný obsah