committee

Kontrola Budżetowa

Lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników

Komisja Kontroli Budżetowej odpowiada za kontrolowanie wykonania budżetu UE i właściwe wykorzystanie pieniędzy podatników. Bada nadużycia i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu oraz proponuje środki mające na celu zapobieganie takim przypadkom i ich ściganie. Komisja prowadzi też audyt rachunków instytucji UE.

Uważamy, że podejście do budżetu oparte na wynikach umożliwia lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników dzięki monitoringowi postępów realizacji priorytetów i polityki UE oraz uczynieniu z budżetu sprawnego narzędzia reagowania na kryzysy. Budżetowanie zadaniowe obejmuje formułowanie strategicznych celów, określanie wiarygodnych środków osiągnięcia zakładanych rezultatów i znalezienie właściwych wskaźników służących do pomiaru wyników, przy jednoczesnym zapewnianiu spójności pomiędzy poszczególnymi strategiami, a szczeblami politycznymi.

Grupa EPL stara się o większe zachęty dla państw członkowskich do właściwego wykorzystywania funduszy unijnych, a także o ramy zapewniające większą spójność danych o ich wykorzystaniu przekazywanych przez państwa członkowskie. Staramy się również o uproszczenie, elastyczność, monitorowanie i ocenę budżetu, jak również o pragmatyczne podejście do jego sporządzania  i silniejsze powiązanie dochodów i wydatków.