committee

Rozpočtová kontrola

Větší hodnota za peníze daňových poplatníků

Zajištění účinného a transparentního plnění rozpočtu EU je pro výbor hlavní prioritou. Chápeme význam efektivního využívání peněz daňových poplatníků a plnění této povinnosti prostřednictvím každoročního postupu udělování absolutoria. Při něm se snažíme odhalovat podvody a nesrovnalosti při plnění rozpočtu a předkládáme návrhy, jak těmto případům předcházet a jak stíhat pachatele.

Ve skupině ELS věříme v přístup k sestavování rozpočtu založený na výkonnosti, který maximalizuje hodnotu peněz daňových poplatníků tím, že prosazuje politik a priority EU a zajišťuje, že Unie bude v krizových situacích schopna náležitě reagovat. Bedlivě sledujeme, jak jsou rozdělovány prostředky na podporu oživení, a snažíme se o to, aby prostředky byly konečným příjemcům vypláceny včas a transparentně.

V zájmu dalšího posílení odpovědnosti prosazujeme silnější pobídky, které povzbudí členské státy k efektivnímu a důslednému využívání finančních prostředků EU, spolu se zjednodušeným rozpočtovým rámcem, který zahrnuje flexibilitu, monitorování a hodnocení. Naší prioritou je také pragmatické sestavování rozpočtu a posílení vazby mezi příjmy a výdaji.

Mají-li být finanční prostředky EU využívány řádně a transparentně, je velmi důležité dodržovat právní stát. Skupina ELS podporuje silné demokratické instituce a prosazuje režim podmíněnosti, který má zajistit, aby finanční prostředky EU nekončily v rukou korupčních sítí a oligarchických struktur. Vytvořením jasné vazby mezi právním státem a využíváním finančních prostředků EU chráníme rozpočet EU a zajišťujeme, aby byl využíván v nejlepším zájmu občanů EU.

Euromince na žluté hvězdě evropské vlajky

Další informace