committee

Rozpočtová kontrola

Větší hodnota za peníze daňových poplatníků

Výbor je odpovědný za kontrolu plnění rozpočtu EU a za zajištění toho, aby peníze daňových poplatníků byly vynakládány řádně. Prověřuje podvody a nesrovnalosti při plnění rozpočtu a navrhuje opatření, která mají za cíl takovým případům předcházet a postihovat je. Také provádí audit účtů institucí EU.

Sestavování a plnění rozpočtu založené na výkonnosti poskytuje vyšší hodnotu za peníze daňových poplatníků, neboť podporuje priority a politiky EU a činí ji akceschopnější v případě krizí. Sestavování rozpočtu založené na výkonnosti zahrnuje formulování strategických záměrů a cílů, definování spolehlivých opatření k dosažení předpokládaných cílů a nalezení adekvátních ukazatelů k měření výkonnosti a zároveň zajištění soudržnosti mezi jednotlivými politikami a politickými úrovněmi.

Poslanecký klub ELS usiluje o pobídky motivující členské státy k účelnému vynakládání prostředků EU, a o rámec zajišťující větší jednotnost údajů předkládaných členskými státy. Požadujeme zjednodušení, flexibilitu, monitorování a vyhodnocování rozpočtu. Prosazujeme pragmatický přístup k tvorbě rozpočtu a těsnější vazbu mezi příjmy a výdaji.

Další informace