committee

Eelarve kontroll

Maksumaksjate raha tõhusam kasutamine

Eelarvekontrollikomisjoni peamine prioriteet on tagada ELi eelarve tõhus ja läbipaistev täitmine. Mõistame, kui oluline on maksumaksjate raha tulemuslik kasutamine. Täidame seda kohustust iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kaudu, mis hõlmab pettuste ja õigusnormide rikkumise tuvastamist eelarve täitmisel ning meetmete soovitamist selliste juhtumite ennetamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

ERP fraktsiooni arvates tuleks eelarve koostada tulemuspõhiselt, sest see tagab maksumaksjate raha tõhusama kasutamise, edendab ELi poliitikat ja prioriteete ning võimaldab paremini kriisidele reageerida. Jälgime tähelepanelikult taastefondide vahendite jaotamist, et tagada õigeaegsed ja läbipaistvad väljamaksed lõplikele vahendite saajatele.

Aruandekohustuse suurendamiseks toetame aga tugevamaid stiimuleid, mis julgustaksid liikmesriike kasutama ELi vahendeid tulemuslikult ja järjepidevalt, ning lihtsustatud eelarveraamistikku, mis hõlmaks paindlikkust, järelevalvet ja hindamist. Samuti peame oluliseks pragmaatilist eelarve koostamist ning tulude ja kulude vahelise seose tugevdamist.

ELi rahaliste vahendite usaldusväärse ja läbipaistva kasutamise tagamisel on otsustav tähtsus õigusriigi põhimõttel. ERP fraktsioon pooldab tugevaid demokraatlikke institutsioone ja kehtestab tingimuslikkuse korra tagamaks, et ELi vahendid ei satuks korruptsioonivõrgustike ja oligarhiliste struktuuride kätte. Luues selge seose õigusriigi põhimõtte ja ELi vahendite kasutamise vahel, saame kaitsta ELi eelarvet ja tagada selle kasutamise ELi kodanike huvides.

Euromünt istub Euroopa lipu kollasel tähega.

Muu seotud teave