committee

Kontroll tal-Baġit

Aktar valur għall-flus tal-kontribwenti

L-iżgurar li l-baġit tal-UE jiġi implimentat b’mod effiċjenti u trasparenti huwa prijorità ewlenija għall-Kumitat. Aħna nifhmu l-importanza li l-flus tal-kontribwenti jintużaw b’mod effettiv u li din ir-responsabbiltà nwettquha permezz tal-proċedura annwali ta’ kwittanza, li tinvolvi l-identifikazzjoni ta’ frodi u irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit u s-suġġeriment ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ każijiet bħal dawn.

Aħna tal-Grupp EPP nemmnu f’approċċ għall-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni, li jimmassimizza l-valur tal-flus tal-kontribwenti billi javvanza l-prijoritajiet u l-politika tal-UE, u billi jiżgura r-rispons matul il-kriżijiet. Qed nimmonitorjaw mill-qrib id-distribuzzjoni tal-fondi ta’ rkupru, bl-għan li niżguraw żborż f’waqtu u trasparenti lill-benefiċjarji finali.

Biex inkomplu nsaħħu l-obbligu ta’ rendikont, qed nippromwovu inċentivi aktar b’saħħithom li jħeġġu lill-Istati Membri jużaw il-fondi tal-UE b’mod effettiv u konsistenti, flimkien ma’ qafas baġitarju simplifikat li jinkludi flessibbiltà, monitoraġġ u evalwazzjoni. Aħna nagħtu prijorità wkoll lit-tfassil prammatiku tal-baġit u t-tisħiħ tar-rabta bejn id-dħul u l-infiq.

L-istat tad-dritt huwa kritiku biex jiġi żgurat l-użu sod u trasparenti tal-finanzjament tal-UE. Il-Grupp PPE jippromwovi istituzzjonijiet demokratiċi b’saħħithom u jistabbilixxi reġim ta’ kundizzjonalità biex jiżgura li l-fondi tal-UE ma jispiċċawx f’idejn networks ta’ korruzzjoni u strutturi oligarkiċi. Billi nistabbilixxu rabta ċara bejn l-istat tad-dritt u l-użu tal-fondi tal-UE, nistgħu nissalvagwardjaw il-baġit tal-UE u niżguraw li dan jintuża fl-aħjar interessi taċ-ċittadini tal-UE.

A Euro coin sits on a yellow star of the European flag