committee

Budžeta kontrole

Lielāka nodokļu maksātāju naudas atdeve

Komiteja ir atbildīga par ES budžeta izpildes kontroli, uzraugot, ka nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta pareizi. Tā izskata budžeta izpildes gaitā konstatētos krāpšanas gadījumus un pārkāpumus un ierosina pasākumus, kuru mērķis ir šādus gadījumus novērst un par tiem iesniegt prasību tiesā. Komiteja arī veic ES iestāžu kontu revīziju.

Mēs ticam uz rezultātiem balstītai pieejai budžeta plānošanā, kas nodrošina lielāku nodokļu maksātāju naudas atdevi, attīstot ES prioritātes un politikas virzienus un padarot Savienību reaģētspējīgāku krīzes situācijās. Veidojot uz sniegumu pamatotu budžetu, ir jāformulē stratēģiskie uzdevumi un mērķi, nosakot iespējamus pasākumus, ar kuriem var izpildīt noteiktos uzdevumus, un atbilstošus rādītājus snieguma novērtēšanai, vienlaikus nodrošinot dažādo politikas virzienu un līmeņu saskaņotību.

EPP grupa cīnās par spēcīgākiem stimuliem, kas mudina dalībvalstis pareizi izmantot ES līdzekļus, kā arī regulējumu, kas nodrošina lielāku konsekvenci attiecībā uz dalībvalstu iesniegtajiem datiem. Mēs arī cenšamies panākt budžeta vienkāršošanu, elastību, uzraudzību un novērtēšanu, kā arī pragmatisku pieeju budžeta veidošanai un spēcīgāku saikni starp ieņēmumiem un izdevumiem.