committee

Begrotingscontrole

Het geld van de belastingbetaler beter besteden

De Commissie begrotingscontrole is bevoegd voor de controle op de uitvoering van de EU-begroting, m.a.w. of het geld van de belastingbetaler goed wordt besteed. Ze behandelt gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting en stelt maatregelen voor om dergelijke gevallen te voorkomen en te vervolgen. Ze controleert ook de rekeningen van de EU-instellingen.

Wij zijn van mening dat een resultaatgerichte benadering van de begroting de belastingbetaler meer waar voor zijn geld biedt door de prioriteiten en het beleid van de EU te bevorderen en door ervoor te zorgen dat beter op een crisis kan worden ingespeeld. Resultaatgericht begroten behelst het formuleren van strategische doelstellingen en streefcijfers, het definiëren van geloofwaardige maatregelen om de beoogde doelstellingen te bereiken en het vinden van geschikte indicatoren om prestaties en resultaten te meten, waarbij de samenhang tussen de verschillende beleidsmaatregelen en politieke niveaus moet worden gewaarborgd.

De EVP-Fractie zet zich in voor sterkere stimulansen voor de lidstaten om de EU-middelen goed te gebruiken, in combinatie met een kader dat ervoor zorgt dat de door de lidstaten verstrekte gegevens meer samenhang vertonen. Wij ijveren ook voor vereenvoudiging, flexibiliteit, toezicht en evaluatie van de begroting, alsook voor een pragmatische aanpak bij de voorbereiding van de begroting en een sterkere band tussen ontvangsten en uitgaven.

Andere gerelateerde inhoud