committee

Бюджетен контрол

По-добра стойност за парите на данъкоплатците

Комитетът отговаря за контрола върху изпълнението на бюджета на ЕС, като следи за доброто изразходване на парите на данъкоплатците. Тя разглежда измамите и нередностите при изпълнението на бюджета и предлага мерки, насочени към предотвратяването и преследването на такива случаи. Той също така одитира отчетите на институциите на ЕС.

Вярваме в подхода към изготвянето на бюджета, основан на резултатите, който дава по-добра стойност на парите на данъкоплатците, като подпомага приоритетите и политиките на ЕС и го прави по-отзивчив в кризисни ситуации. Бюджетирането, основано на изпълнението, включва формулиране на стратегически цели и задачи, определяне на надеждни мерки за постигане на предвидените цели и намиране на подходящи показатели за измерване на изпълнението, като същевременно се гарантира съгласуваност между различните политики и политически равнища.

Групата на ЕНП се бори за по-силни стимули, които да насърчават държавите членки да използват добре средствата на ЕС, както и за рамка, която да гарантира, че данните, предоставяни от държавите членки, са по-последователни. Ние също така се стремим към опростяване на бюджета, гъвкавост, мониторинг и оценка, както и към прагматичен подход при съставянето на бюджета и по-силна връзка между приходите и разходите.

Евромонета върху жълтата звезда на европейското знаме

Друго свързано съдържание