committee

Бюджетен контрол

Постигане на повече стойност с парите на данъкоплатците

Гарантирането на ефективното и прозрачно изпълнение на бюджета на ЕС е основен приоритет за комисията. Съзнаваме значението на ефективното използване на парите на данъкоплатците, което се проверява чрез годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Процедурата включва установяване на измами и нередности при изпълнението на бюджета и предлагане на мерки за предотвратяване и наказателно преследване на такива случаи.

В Групата на ЕНП вярваме в основания на резултатите подход към бюджетирането, който увеличава максимално стойността на парите на данъкоплатците чрез постигане на напредък в политиките и приоритетите на ЕС и гарантиране на способност за реагиране по време на кризи. Следим отблизо разпределението на средствата за възстановяване с цел да се гарантира навременно и прозрачно отпускане на средства на крайните бенефициери.

За да се повиши още повече отчетността, се застъпваме за по-силни стимули, които да насърчават държавите членки да използват средствата на ЕС ефективно и последователно, както и за опростена бюджетна рамка, която включва гъвкавост, мониторинг и оценка. Приоритет за нас е и прагматичното изготвяне на бюджета и укрепването на връзката между приходите и разходите.

Върховенството на закона е от решаващо значение за гарантиране на доброто и прозрачно използване на финансирането от ЕС. Групата на ЕНП се застъпва за силни демократични институции и за въвеждане на режим на обвързаност с условия, за да се гарантира, че средствата на ЕС не попадат в ръцете на корупционни мрежи и олигархични структури. Чрез установяването на ясна връзка между върховенството на закона и използването на средствата на ЕС можем да защитим бюджета на ЕС и да гарантираме, че той се използва в най-добрия интерес на гражданите на ЕС.

Евромонета върху жълтата звезда на европейското знаме

Друго свързано съдържание

Евробанкноти в куфарче
opinion
Прочети в допълнение

2 / 2