committee

Buitenlandse zaken

Betrekkingen met derde landen versterken

De commissie houdt kwesties rond mensenrechten in derde landen nauwlettend in de gaten, heeft invloed op de manier waarop agentschappen en instellingen Europese fondsen gebruiken en moet haar steun geven aan alle internationale overeenkomsten van de EU voordat ze kunnen worden ondertekend. In het kader van de uitbreiding van de EU opent en volgt zij het onderhandelingsproces en doet zij aanbevelingen voor de aanvaarding van toetredingsverdragen.

Samen met de Subcommissie mensenrechten en de Commissie ontwikkelingssamenwerking reikt zij ook de jaarlijkse Sacharovprijs van het Europees Parlement uit aan personen en groepen die hun leven hebben gewijd aan de verdediging van de mensenrechten en de vrijheid van denken.

De commissie speelt een belangrijke rol bij het bevorderen, implementeren en monitoren van het buitenlands beleid van de EU. Zij geeft dagelijks commentaar op het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en bereidt standpunten van het EP voor over kwesties van buitenlands beleid door middel van niet-bindende verslagen en resoluties.

Coördinatie van dialogen buiten de grenzen van Europa

De commissie coördineert ook het werk van de gemengde parlementaire commissies en parlementaire samenwerkingscommissies met derde landen, evenals dat van de interparlementaire delegaties, ad-hocdelegaties en verkiezingswaarnemingsmissies die onder haar bevoegdheid vallen. Daarnaast wisselt zij regelmatig van gedachten met vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de organen van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor buitenlandse zaken en is zij verantwoordelijk voor de betrekkingen met de VN en andere internationale organisaties.

Het heeft twee subcommissies: de Subcommissie mensenrechten, die het Parlement bijstaat bij vraagstukken op het gebied van democratie, de rechtsstaat en mensenrechten, en de Subcommissie veiligheid en defensie, die het Parlement bijstaat bij vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid.

Een vintage wereldbol staat op een zuil

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud