committee

Buitenlandse zaken

Versterking van de betrekkingen met derde landen

De commissie volgt kwesties op het gebied van mensenrechten in derde landen nauwgezet, beïnvloedt de manier waarop agentschappen en instellingen Europese middelen besteden en moet haar goedkeuring geven aan alle internationale overeenkomsten van de EU alvorens deze ondertekend worden. In verband met de uitbreiding van de EU volgt de commissie het onderhandelingsproces en beveelt zij instemming met toetredingsverdragen aan.

Samen met de Subcommissie mensenrechten en de Commissie ontwikkelingssamenwerking reikt zij bovendien de jaarlijkse Sacharovprijs van het Europees Parlement uit aan personen en groepen personen die hun leven hebben gewijd aan de verdediging van de mensenrechten en de vrijheid van denken.

De commissie speelt een belangrijke rol bij de bevordering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het buitenlands beleid van de EU. Zij geeft dagelijks commentaar op het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU, en bereidt standpunten van het EP met betrekking tot buitenlandsbeleidskwesties voor in de vorm van niet-bindende verslagen en resoluties.

Coördinatie van dialogen buiten de Europese grenzen

De commissie zorgt eveneens voor de coördinatie van de werkzaamheden van de gemengde parlementaire commissies en parlementaire samenwerkingscommissies met derde landen, alsmede van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties, ad hoc-delegaties en verkiezingswaarnemingsmissies die onder haar bevoegdheid vallen. Daarnaast wisselt zij regelmatig van gedachten met vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de organen van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor de betrekkingen met de VN en andere internationale organisaties.

De Commissie buitenlandse zaken heeft twee subcommissies: de Subcommissie mensenrechten, die bijstand verleent bij kwesties in verband met democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, en de Subcommissie veiligheid en defensie, die bijstand verleent bij kwesties op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid.

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud