committee

Ārlietas

Attiecību nostiprināšana ar trešām valstīm

Komiteja cieši uzrauga jautājumus, kas saistīti ar cilvēktiesībām trešās valstīs, ietekmē to, kā aģentūras un iestādes izmanto Eiropas līdzekļus, un ir jāiegūst tās atbalsts, lai varētu parakstīt starptautiskus nolīgumus, kuros viena no pusēm ir ES. ES paplašināšanās kontekstā komiteja ir tā, kas sāk sarunu procesu, uzrauga to un sniedz ieteikumus par pievienošanās līgumu pieņemamību.

Kopā ar Cilvēktiesību apakškomiteju un Attīstības komiteju tā arī piešķir Eiropas Parlamenta ikgadējo Saharova balvu cilvēkiem un grupām, kas savu dzīvi veltījuši cilvēktiesību aizstāvībai un iestājušies par domas brīvību.

Komitejai ir svarīga loma ES ārpolitikas popularizēšanā, īstenošanā un uzraudzībā. Ikdienā, sagatavojot EP nostājas par ārpolitikas jautājumiem nesaistošu ziņojumu un rezolūciju veidā, tā sniedz komentārus par ES ārpolitiku un drošības politiku.

Dialogu koordinēšana ārpus Eiropas robežām

Komiteja koordinē arī apvienoto parlamentāro komiteju un par attiecībām ar trešām valstīm atbildīgo parlamentāro sadarbības komiteju darbu, kā arī parlamentu sadarbības delegāciju un ad hoc delegāciju darbu un vēlēšanu novērošanas misijas, kuras ietilpst tās kompetencē. Turklāt tā regulāri apmainās viedokļiem ar pārstāvjiem no Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un no Eiropas Komisijas struktūrām, kas atbild par ārlietām, un ir atbildīga par attiecībām ar ANO un citām starptautiskajām organizācijām.

Tai ir divas apakškomitejas: Cilvēktiesību apakškomiteja, palīdz tai jautājumos, kas skar demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības. Un Drošības un aizsardzības apakškomiteja, palīdz jautājumos, kas saistīti ar kopējā ārpolitiku un drošības politiku un Eiropas drošības un aizsardzības politiku.